ΑΠ 54717 41 7/9/2009 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009

2009-09-07 11:26

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -  ΕΚΛΟΓΙΚΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                    Αριθ. πρωτ.: 54717

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

                                                                                                            ΠΡΟΣ :

Ταχ. Δ/νση        : Ευαγγελιστρίας 2                                   Τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Ταχ. Κώδικας  :  101 83                                                     και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα

Πληροφορίες   :  Κ.Παράσχου                                           Έδρες τους

Τηλέφωνο       :  210-3741003

 

Αρ. Εγκυκλίου: 41

 

ΘΕΜΑ:  “Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες  κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της  4ης Οκτωβρίου 2009”.

 

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η Πολιτεία επιχειρεί με ποικίλους τρόπους να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρίες. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, παραμένουν κάποια προβλήματα, τα οποία συνδέονται και με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Επιβάλλεται λοιπόν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και των εκλογέων αυτών στην κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατίας.

            Η εκλογική νομοθεσία, με τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 3 του Π.Δ. 96/2007     (ΦΕΚ 116 Α΄ 5.6.2007), παρέχει το δικαίωμα σε κάθε εκλογέα με σωματική αδυναμία να απευθύνεται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία.

            Δεδομένου όμως ότι η ρύθμιση αυτή έχει ασφαλώς γενικό χαρακτήρα, κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθούν με την παρούσα εγκύκλιο περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

            Υπενθυμίζεται κατ’ αρχάς ότι οι εκλογείς με αναπηρίες ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα.

            Ειδικά για τις περιπτώσεις των εκλογέων με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο συναφές μηχάνημα, παρατηρούνται δυσκολίες, όταν στα εκλογικά καταστήματα δεν υπάρχουν ράμπες, ανελκυστήρες ή άλλα μέσα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τους εν λόγω εκλογείς κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τμήμα. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των μελών της εφορευτικής επιτροπής, της φρουράς του καταστήματος εάν υπάρχει ή ακόμη και απλών εκλογέων.

            Όταν ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διαπιστώνει ότι η πρόσβαση εκλογέα με κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας είναι αδύνατη, καλείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος και να διασφαλίσει ταυτόχρονα τη μυστικότητα και την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να είναι η προσωπική μέριμνα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και ενός μέλους της εφορευτικής επιτροπής, που επιλέγεται, να παραδώσουν στον εκλογέα φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή, καθώς και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ώστε αυτός να αποσυρθεί σε κατάλληλο, προσιτό σ’ αυτόν, χώρο του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος (π.χ. του ισόγειου χώρου) για να ψηφίσει. Στη συνέχεια, ο εκλογέας παραδίδει τον κλειστό φάκελο με την ψήφο του στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, και εκείνος τον ρίχνει στην κάλπη του εκλογικού τμήματος, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο εκλογέας που ψήφισε. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστικών αντιπροσώπων να βρούν και άλλες λύσεις, αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

            Η παρούσα να κοινοποιηθεί, με την ευθύνη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας τους, προκειμένου να λάβουν γνώση οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για την εφαρμογή της.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                          Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Προεδρία της Δημοκρατίας

    Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

2. Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

3. Βουλή των Ελλήνων                                                            

    Δ/νση Διοικητικού                                                               ΠΡ.  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

4. Περιφέρειες Κράτους

5. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «Ε.Σ.Α.με Α.»

    Ε.Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 163 41   ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργoύ

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4. Διεύθυνση Εκλογών