ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 30/13.4.2009 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας

2009-04-17 15:34

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Κυριακή Σταύρου
Τηλέφωνο : 210-52.42.802
FAX : 210-52.22.994
E-mail : dieforga@ika.gr
Βαθμός Ασφαλείας

Αθήνα, 13 Απριλίου 2009
Αριθμ. Πρωτ. Ε99/ 7
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 30


Θ Ε Μ Α : « Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας »
Σχετικά: Εγκ.: 71/00, 16/03, 58/05
Γεν. Έγγραφο: Γ31/7/2-2-01

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.2./6754/12-3-09 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1./1/2407/26-1-09 (ΦΕΚ 297/Β΄/18-2-09) Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας

από την αρμόδια για έκδοση διοικητικής πράξης Υπηρεσία και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με τα παραπάνω σχετικά έχουν δοθεί οδηγίες για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας καθώς και την υποχρέωση των υπηρεσιών μας να πιστοποιηθούν στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να είναι δυνατή η παροχή Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας με τηλεομοιοτυπία (FAX) για λογαριασμό των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας υπήγετο στα δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπάγγελτα με την συναίνεση του πολίτη (προαιρετική αναζήτηση) σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/9981/30-5-05 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Σχετ. Εγκ. 58/05).

Με την κοινοποιούμενη Κ.Υ. Απόφαση καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας από 18-5-2009.

Κατά συνέπεια θα πρέπει και οι υπηρεσίες μας στις περιπτώσεις που απαιτείται Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας να προβαίνουν στην υποχρεωτική αναζήτησή της, χωρίς την συναίνεση του Πολίτη.

Επισημαίνουμε τέλος ότι οι καθύλη αρμόδιες υπηρεσίες μας θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα για την σχετική τροποποίηση εντύπων αιτήσεων, ενημερωτικών εκδόσεων ή φυλλαδίων, καθώς και την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε να περιληφθεί η ένδειξη της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης της Βεβαίωσης
φορολογικής ενημερότητας, όπου αυτή αναφέρεται ως απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Για διευκόλυνση σας συναποστέλλουμε επικαιροποιημένη κατάσταση αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, καθώς και συνοπτικό πίνακα όπου απεικονίζεται η διάκριση των δικαιολογητικών που αναζητούνται υποχρεωτικά και εκείνων που αναζητούνται με την συναίνεση του πολίτη (προαιρετικά).


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Γραμματειακής Υποστήριξης και
Διοικητικής Μέριμνας
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας