Εγκύκλιος 2/57873 Υπουργείο Οικονομικών Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθ. 2/37345/0004/4-6-10 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών