ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/16553/0025 17.03.2010 ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 7 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄6/26.1.2010) «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής

2010-03-23 17:23

                                                                                                                        Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010
                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. οικ. 2/16553/0025
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
ΤΜΗΜΑ : Δ’
Ταχ. Δ/νση : Παν/μίου 37

ΠΡΟΣ:

1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 10165 Αθήνα Αμερικής 21α,

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 72 (για διανομή στα πιστωτικά ιδρύματα)
2) ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Σκουφά 50,

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 72 (για διανομή στα πιστωτικά ιδρύματα)
ΚΟΙΝ.:

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος, ΑΘΗΝΑ
2) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (ως συνημμένος πίνακας)
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 7 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄6/26.1.2010) «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».

 

Δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858/13.9.2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στους συγκεκριμένους Νομούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Η πρώτη δόση των δανείων ορίστηκε καταβλητέα την 30.6.2010.
 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 ορίζεται ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007, στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, δικαιούνται να ζητήσουν μέχρι την 15.4.2010 αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση. Υπόχρεοι προς αποπληρωμή των τόκων είναι οι δανειολήπτες.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης νόμου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Α. Οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 υπουργικής απόφασης, δύνανται να ζητήσουν τη διετή αναστολή αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων τους με την κατάθεση σχετικής αίτησης στα πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία έχουν δανειοδοτηθεί. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 15.4.2010.
Β. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικές καταστάσεις δανειοληπτών που αιτήθηκαν αναστολή επί διετία της
αποπληρωμής του δανείου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας αυτού, μέχρι και την 30.7.2010. Στις ανωτέρω καταστάσεις θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου δανειολήπτη, το έγγραφο παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ο αριθμός και η ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, το ποσό του δανείου και οι ληφθείσες εξασφαλίσεις.
Γ. Μετά τη γενόμενη αναστολή, η αποπληρωμή των συναφθέντων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δανείων θα γίνει ως ακολούθως:
ι) Για τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, η πρώτη δόση θα είναι καταβλητέα την 30.6.2012 και η τελευταία την 31.12.2019.
ιι) Για τα δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης, η πρώτη δόση θα είναι καταβλητέα την 30.6.2012 και η τελευταία την 31.12.2014.
Δ. Η αποπληρωμή των τόκων του χρονικού διαστήματος της διετούς αναστολής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 36579/Β. 1666/27.8.2007 (ΦΕΚ
Β΄1740/30.8.2007) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Η καταβολή του μη επιδοτούμενο μέρους των τόκων βαρύνει αποκλειστικά τους δανειολήπτες. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, η αποπληρωμή των δανείων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, χωρίς διετή αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων.
Για το χρονικό διάστημα της διετούς επιμήκυνσης της συνολικής διάρκειας των δανείων, υπόχρεοι προς αποπληρωμή των τόκων είναι αποκλειστικά οι δανειολήπτες.
 

Εσωτερική διανομή
1. Γρ. Υφυπουργού
κ. Φίλιππου Σαχινίδη                                                     Ο
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα                            ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Η. Πεντάζου                                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
3. Γρ. Γεν. Διευθυντή
κ. Χρ. Ντζιούνη
4. Δ25 – Δ
 

Ακριβές αντίγραφο
Ο προϊστάμενος διεκπ/σης α.α.