ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 0050 12.01.2011 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και 3845/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3899/2010.

2011-01-12 17:40

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                   Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011
    ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ                                      Αρ. Πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 0050
    Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 8
    Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
    Τηλ: 210-3375813                                                       
    Fax: 210-3375814
    e-mail: gramegdeko@mnec.gr                                                                ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

    Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και 3845/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3899/2010.


    Α. Εισαγωγή

    Ο νέος νόμος 3899/2010 (ΦΕΚ Α’ 212) επέφερε ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο Ν. 3429/2005 και στο Ν. 3845/2010, με κυριότερη την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005, στο οποίο υπάγονται πλέον όλες οι εταιρείες οι οποίες είχαν εξαιρεθεί δυνάμει υπουργικών αποφάσεων ή λόγω ειδικών διατάξεων στο καταστατικό τους, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το ν. 2362/1995.

    Επίσης, στο Ν. 3899/10, προβλέφθηκαν ρυθμίσεις σχετικά με τις μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις και στα ΝΠΙΔ που υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο Ν.3845/10.

    Στα πλαίσια αυτά, για την ενημέρωση τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων εταιρειών που εισάχθηκαν στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του νόμου (Κεφ. Α του Ν.3429/05), σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
  
    Β. Διευκρινήσεις επί του άρθρου 2 του Ν.3899/10: «Αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση»


    Σύμφωνα με το αρ. 2 του Ν.3899/10, δυνάμει του οποίου συμπληρώθηκε το αρ.3 του Ν. 3845/2010, αναπροσαρμόζονται οι αποδοχές των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις και στα ΝΠΙΔ που υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση, και ειδικότερα διευκρινίζονται τα παρακάτω:

    α) Παράγραφος 17: Τίθεται νέο ανώτατο όριο μικτών αποδοχών το οποίο καθορίζεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους Προέδρους, Διοικητές και Δ/ντες Συμβούλους, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το όριο της παραγράφου 1 του αρ. 2 του Ν. 3833/2010 (5.856,08 ευρώ).

    β) Παράγραφος 18: Μείωση κατά 10% του συνόλου των αποδοχών, όταν αυτές υπερβαίνουν, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 1.800,00 ευρώ. Από την μείωση εξαιρούνται το οικογενειακό και το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα.

    Διευκρινίζεται ότι η μείωση θα γίνεται στο σύνολο των αποδοχών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.800,00 ευρώ και όχι μόνο στο ποσό κατά το οποίο υπερβαίνουν την βάση των 1.800,00 ευρώ. Π.χ. σε μηνιαίες αποδοχές ύψους 2.000,00 ευρώ η μείωση θα υπολογιστεί ως εξής: 2.000,00 Χ 10% =200,00 ευρώ. Επομένως το ποσό που θα καταβληθεί θα είναι (2.000,00 - 200,00 =) 1.800,00 ευρώ. Αντίστοιχα σε μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.900,00 ευρώ η μείωση θα υπολογιστεί ως εξής: 1.900,00 Χ 10% =190,00 ευρώ. Επειδή εάν αφαιρέσουμε το σύνολο της μείωσης του 10% από τις μηνιαίες αποδοχές το ποσό που υπολείπεται είναι λιγότερο από τα 1.800,00 (1.900,00 - 190,00 = 1.710,00 ευρώ) πραγματοποιούμε την μείωση μόνο μέχρι του ποσού των 1.800,00 ευρώ. Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το ποσό των 1800,00 ευρώ.

    Σημειώνεται επίσης ότι η μείωση δεν γίνεται στο οικογενειακό και το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα. Επομένως πριν προβούμε στην μείωση του 10% αφαιρούμε από τις συνολικές αποδοχές τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα αυτά. Εάν μετά την αφαίρεση, το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο των 1.800,00 ευρώ προβαίνουμε στην μείωση σε τέτοιο ποσοστό ώστε το τελικό ποσό μαζί με τα εξαιρούμενα επιδόματα να μην είναι κατώτερο των 1.800,00 ευρώ. Π.χ. έστω ότι οι μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων των εξαιρούμενων επιδομάτων ανέρχονται στο ποσό των 1.900 ευρώ (εκ των οποίων 150 ευρώ αντιστοιχούν στα εξαιρούμενα επιδόματα). Από το ποσό των 1.900 ευρώ αφαιρούμε τα 150 ευρώ και διενεργούμε τη μείωση στο ποσό των 1.750 ευρώ (1.750 x (1-10%) = 1.575). Στο ποσό των 1.575 ευρώ προσθέτουμε το ποσό των 150 ευρώ, και καταλήγουμε στα 1.725 ευρώ. Επειδή το ποσό που προκύπτει υπολείπεται του κατώτατου ορίου, γίνεται αυτόματη αναπροσαρμογή και το ποσό που δικαιούται ο υπάλληλος είναι 1.800 ευρώ.

    Δεδομένου άλλωστε ότι, ο υπολογισμός του ορίου των 1.800,00 ευρώ γίνεται, σύμφωνα με το νόμο, σε δωδεκάμηνη βάση, οι αποδοχές θα υπολογίζονται κάθε μήνα ξεχωριστά, αναγόμενες κάθε φορά σε δωδεκάμηνη βάση και στο τέλος του έτους θα γίνεται εκκαθάριση.

    γ) Παράγραφος 19: Σε κάθε περίπτωση η συνολική μείωση που επέρχεται με την εφαρμογή των ανωτέρω (ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών 4.000,00 ευρώ και μείωση του 10%) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά μήνα το 25% των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά που θα καταβάλλονταν χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

    δ) Παράγραφος 20: Οι πάσης φύσεως αμοιβές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκτός έδρας μετακίνηση και οδοιπορικά απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνουν το 10% των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβάλλονται σε ετήσια βάση.

    Γενικά παραδείγματα:

    1) Μέγιστη δυνατή μείωση συνολικών αμοιβών 25%

    Παράδειγμα Α

    α) Μεικτές αμοιβές 2010: 5.856,00 ευρώ

    β) Με νέο πλαφόν θα έπρεπε να είναι 4.000,00 ευρώ (-31,7%)

    γ) Προσαρμογή με βάση το 25%: 4.392,00 ευρώ (-25% του 5.856,00)

    Παράδειγμα Β

    Μεικτές αμοιβές 2010: 3.200,00 ευρώ

    Μέγιστη δυνατή μείωση στα 2.400,00 ευρώ (-25% επί του 3.200,00)

    2) Επιβολή πλαφόν 4.000,00 ευρώ

    Αμοιβή 2010 από 4.001,00 έως 5.333,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 4.000,00 ευρώ

    3) Μείωση αποδοχών 10% σε αποδοχές άνω των 1.800,00 ευρώ

    α) Αμοιβή 2010 από 1.801,00 - 2.000,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 1.800,00 ευρώ

    β) Αμοιβή 2010: 2.200,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 1.980,00 ευρώ

    4) Αμοιβές σε επίπεδο φορέα για υπερωριακή εργασία κλπ

    Σύνολο αμοιβών φορέα 200,00 εκατ. ευρώ

    Σύνολο αμοιβών για υπερωρίες κλπ 50 εκατ. ευρώ

    Νέο δυνατό σύνολο αμοιβών για υπερωρίες κλπ 20 εκατ. ευρώ

    Γ. Διευκρινήσεις σχετικά με τις πρόσθετες ρυθμίσεις του Ν. 3899/2010 για τις εταιρείες που υπάγονταν ήδη στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005

    Υποβολή οικονομικών στοιχείων

    Σύμφωνα με το αρ. 19 παρ. 2, περ. ε του Ν. 3899/2010 θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΕΓΔΕΚΟ) του Υπουργείου Οικονομικών:

    Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της τρίμηνης περιόδου. Η τριμηνιαία οικονομική έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται σε αρχείο pdf ηλεκτρονικά στο e-mail: gramegdeko@mnec.gr, με θέμα «Τριμηνιαίες Καταστάσεις Περιόδου……_Όνομα εταιρείας» καθώς και έντυπα στη ταχυδρομική διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 8, 10184, Αθήνα.

    Προκειμένου να υλοποιηθεί η προαναφερόμενη πρόβλεψη του νόμου θα πρέπει η Διοίκηση κάθε εταιρείας να μεριμνήσει για την άμεση σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και των ετήσιων καταστάσεων έτους 2010. Σημειώνεται ότι πριν τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης θα πρέπει να έχουν ληφθεί προσφορές από ελεγκτικές εταιρείες ή ελεγκτές για το κόστος του ελέγχου όλων των οικονομικών καταστάσεων, τριμηνιαίων και ετήσιων.

    Σημειώνεται ότι οι ορισμένοι από τη γενική συνέλευση των μετόχων, εσωτερικοί ελεγκτές στα πλαίσια και οδηγιών που τους έχουν δοθεί από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, καλούνται να ελέγχουν σε μηνιαία βάση για κάθε εταιρεία την εφαρμογή των μισθολογικών μειώσεων (Ν. 3899, 17.12.2010) καθώς τις λειτουργικές τους δαπάνες, σε μια ευρύτερη προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων.

    Τονίζεται ότι τα ανωτέρω υποβάλλονται επιπρόσθετα των όσων στοιχείων ήδη υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) δηλ των εξής: πηγές χρήσεις πόρων, αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμός συμφώνα με το ΕΓΛΣ και στοιχεία απασχόλησης.

    Τέλος, σχετικά με την υποβολή στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων 2011-2013, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 24 Ιανουαρίου 2011. Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2011 πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μισθολογικές προβλέψεις του Ν.3899/10.

    Δ. Διευκρινήσεις για τις ανώνυμες εταιρείες και τα ΝΠΙΔ που εισέρχονται για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005

    1) Θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3429/2005-Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

    Ο Ν.3429/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν. Ο εν λόγω νόμος καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών (σε συνδυασμό με το θεσμικό νόμο 2190/20 περί Α.Ε) καθώς και τις υποχρεώσεις των εταιρειών που εμπίπτουν σε αυτόν.

    2) Βασικές Υποχρεώσεις Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

    Οι βασικές διατάξεις που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση της δημόσιας επιχείρησης περιγράφονται στα άρθρα 2-6 του Ν.3429/05 και ρυθμίζουν σημαντικά εταιρικά θέματα όπως ο τρόπος λειτουργίας, η σύνθεση και ο ορισμός του διοικητικού συμβουλίου, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, και το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της επιχείρησης. Στις εν λόγω ρυθμίσεις οφείλει κάθε δημόσια επιχείρηση να εναρμονιστεί, προβαίνοντας σε όλες απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί έγκαιρα και με ακρίβεια στις νέες της υποχρεώσεις.

    Στα αρ. 6-7 του Ν. 3429/05, ορίζονται μεταξύ άλλων ότι κάθε δημόσια επιχείρηση ή οργανισμός καταρτίζει και υποβάλλει Επιχειρησιακό σχέδιο στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δια του εποπτεύοντος Υπουργείου. Επίσης στο ίδιο άρθρο, ορίζεται ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών:

    α) έως τη 16η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού τους, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών,

    β) τον ετήσιο απολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εντός των προθεσμιών του Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει,

    γ) τα απολογιστικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία της απασχόλησης ανά τρίμηνο, (ηλεκτρονική υποβολή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα -αναφέρεται στην επόμενη ενότητα)

    δ) Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της τρίμηνης περιόδου. Η τριμηνιαία οικονομική έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται σε αρχείο pdf ηλεκτρονικά στο e-mail: gramegdeko@mnec.gr, με θέμα «Τριμηνιαίες Καταστάσεις Περιόδου……_Όνομα εταιρείας» και έντυπα στη ταχυδρομική διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 8, 10184, Αθήνα.

    δ) κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τιμολογίων, καθώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ.

    3) Ηλεκτρονική Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων

    Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΟΠΣ-ΔΕΚΟ) είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σύστημα το οποίο λειτουργεί στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών, με τη χρήση του οποίου, αφενός γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των χρηματοοικονομικών και λοιπών στοιχείων των ΔΕΚΟ, σε προϋπολογιστική και απολογιστική βάση και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

    Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υποβολής των χρηματοοικονομικών και λοιπών στοιχείων σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΔΕΚΟ (ΟΠΣ-ΔΕΚΟ), παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεσα δύο υπαλλήλους από το μόνιμο προσωπικό σας όπως πιστοποιηθούν από την υπηρεσία μας για την καταχώρηση και υποβολή των ως άνω στοιχείων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα πρέπει να μας αποστείλετε έγγραφο, υπογεγραμμένο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της επιχείρησής σας, στο οποίο θα φαίνονται τα ονοματεπώνυμα των δύο ορισθέντων προς πιστοποίηση υπαλλήλων σας καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους. Στη συνέχεια θα προγραμματισθεί συνάντηση μαζί τους κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η εκπαίδευσή τους και θα τους δοθούν οι κωδικοί πρόσβασης στο ΟΠΣ-ΔΕΚΟ. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποσταλεί με Φαξ ή E-mail στην υπηρεσία μας, καθώς και ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011.

    Σημειώνουμε ότι, μετά τη διασύνδεση των εταιρειών με το ΟΠΣ, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ/νσης ΔΕΚΟ που θα παρακολουθούν την υποβολή των στοιχείων ανά εταιρεία.   

    Ε. Στοιχεία Επικοινωνίας

    Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ερώτησης αναφορικά με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και της διασύνδεσης με το Ο.Π.Σ μπορείτε να απευθύνεστε στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, ή τη Δ/νση ΔΕΚΟ που στεγάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 8, (τηλ. 210.3375813, 210.3375732, φαξ 210.3375814) και ειδικότερα για ζητήματα:

    · Τεχνικής υποστήριξης ΟΠΣ: κ.κ Ι. Αθανασίου, Β.Λούκος και Μ. Αλαμπάση (τηλ 210.3375947, 210.3375965, 210.3375823)

    · Χρηματοοικονομικής φύσης: κυρίες Μ.Γεωργίου (210.3375816), Μ.Πρίγκουρη (210.3375818) και Θ.Καρποδίνη (210.3375817).

    · Νομικής φύσης: κα Σ. Λυμπεροπούλου (210.3375821)


    Ο Ειδικός Γραμματέας

 Γ. Κυριακός