ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

2010-09-27 13:54

  

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α., κ. Κων/νος Μίχαλος, απέστειλε σήμερα προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ Γ. Παπακωνσταντίνου, επιστολή με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με τη διαδικασία περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.

Συνοπτικά, το Ε.Β.Ε.Α. προτείνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
  1. Οι υπαχθείσες στην περαίωση επιχειρήσεις να μπορούν να καταστρέψουν βιβλία, στοιχεία και ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης για τις περαιούμενες διαχειριστικές περιόδους.
  2. Μείωση του συντελεστή πολλαπλασιασμού των ακαθάριστων εσόδων σε 1%.
  3. Μείωση του ποσού της προκαταβολής από 25% σε 0-5%.
  4. Ορισμό των δόσεων πληρωμής σε 8, 18, 24 και 36 ανάλογα με το συνολικό ποσό οφειλής.
  5. Μη εξαίρεση των εκδοτών πλαστών και εικονικών τιμολογίων, εφόσον έχουν αποδώσει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
  6. Δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε αυτοέλεγχο, να συμπεριληφθούν στην περαίωση.
  7. Επιστροφή τυχόν πιστωτικού ΦΠΑ για τις ρυθμιζόμενες υποθέσεις (εκτός περιπτώσεων απόκρυψης φορολογητέας ύλης).
  8. Αξιοποίηση των Δελτίων Πληροφοριών που υπάρχουν στις ΔΟΥ και παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
  9. Συμπερίληψη στην περαίωση υποθέσεων φυσικών προσώπων, έστω κι αν υπάγονται σε ΦΜΑΠ.
  10. Αλλαγή στον τρόπο δημιουργίας βάσης υπολογισμού φορολογικών επιβαρύνσεων.
 
* Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:
 
«Κύριε Υπουργέ,
 

Αφού μελετήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις του Υπουργείου σας σχετικά με τη διαδικασία περαίωσης, σας καταθέτουμε τις απόψεις μας, τις οποίες παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας:

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα θέλαμε να δηλώσουμε, εισαγωγικά, ότι η άποψή μας για την εφαρμογή διαδικασιών περαίωσης, ήταν και θα είναι αντίθετη. Θεωρούμε πως οι διαδικασίες αυτές είναι ισοπεδωτικές και  προάγουν τη φοροδιαφυγή και την εφαρμογή δημιουργικής λογιστικής εκ μέρους των επιχειρήσεων στο μέλλον.

Στη σημερινή, όμως, κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική της πολιτικής σας αυτής, και θα προσπαθήσουμε να συμβάλουμε στην επιτυχία της διαδικασίας, κάνοντας μια βασική επισήμανση:

 

Είναι σε όλους γνωστό ότι στις Δ.Ο.Υ. υπάρχει πληθώρα Δελτίων Πληροφοριών τα οποία δεν αξιοποιούνται, και ίσως μέχρι σήμερα πιθανόν να μην είναι καταχωρημένα σε μία βάση δεδομένων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο μέλλον να είναι αδύνατη και παράνομη η τυχόν προσπάθεια αξιοποίησης τους.

 

Προτείνουμε τα δελτία αυτά να αξιοποιηθούν με τον τρόπο που είχαν αξιοποιηθεί και σε προηγούμενες περαιώσεις. Από την αξιοποίηση τους θα υπάρξει σημαντικό όφελος για το Υπουργείο, ενώ θα αποφευχθεί μία ακόμη εξίσωση των φοροφυγάδων με τους συνεπείς φορολογούμενους.

 
1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3296/2004 όσοι δεν έχουν επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο θεωρούνται περαιωμένοι ως ειλικρινείς. Συνεπώς, στις υπαγόμενες υποθέσεις δεν μπορούν να συμπεριληφθούν όσοι περαίωσαν με τις διατάξεις του Ν. 3296/2004, με εξαίρεση μόνο τις επιχειρήσεις που είναι στο δείγμα ελέγχου, και για όσες έχουν προκύψει νέα (συμπληρωματικά) στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (δηλαδή αυτές για τις οποίες θα μπορούσε να διενεργηθεί επανέλεγχος). Επειδή όμως η περαίωση με τις παρούσες διατάξεις είναι προαιρετική, θα προτείναμε όπως όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε αυτοέλεγχο, αλλά για δικούς τους λόγους επιθυμούν να περαιώσουν με τις παρούσες διατάξεις, αυτό να είναι εφικτό.

 
2. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

α) Με τις παρούσες διατάξεις γίνεται προσπάθεια ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, η συσχέτιση όμως της περαίωσης με την υπαγωγή σε ρύθμιση ή όχι, πιστεύουμε ότι θα είναι λάθος.

 

β) Επίσης δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν της περαίωσης οι υποθέσεις των φυσικών προσώπων, έστω και εάν αυτά υπάγονται σε Φορολόγηση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου του έτους 2008.

 

γ) Θεωρούμε επικίνδυνο να δοθεί η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μετά την γνωστοποίηση της περαίωσης και υπαγωγής των περιπτώσεων αυτών στην περαίωση, καθόσον δεν υπάρχουν οι σχετικοί μηχανισμοί διασφάλισης της ακρίβειας των δηλώσεων αυτών. Θα μπορούσε να προβλεφθεί η υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, αλλά όχι και υπαγωγής στην περαίωση. Σχετικά όμως με την έλλειψη υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, θα μπορούσε να μην εξαιρεθεί της περαίωσης εφόσον έχουν υποβληθεί προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των οικονομικών δεδομένων της χρήσης.

 

δ) Να μην εξαιρεθούν οι εκδότες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, οι οποίοι έχουν αποδώσει ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

 

ε) Σε περίπτωση κατά την οποία παραμείνει το ανώτατο όριο των 20.000.000 ευρώ ακαθαρίστων εσόδων για την υπαγωγή σε περαίωση, η εξαίρεση να ισχύει μόνο για την χρήση αυτή και όχι για τις επόμενες.

 

στ) Να υπαχθούν στην περαίωση και οι περιπτώσειςμεταβίβασης ακινήτων κληρονομιών - δωρεών - προικών - γονικών παροχών.

 
3. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Να θεωρούνται ως συνεχόμενες και οι χρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υφίσταται χρήση κατά την οποία έχει γίνει  αυτοπεραίωση ή έχει ακαθάριστα έσοδα ανώτερα του ορίου υπαγωγής.

 

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΥ

Θεωρούμε λανθασμένο τον τρόπο δημιουργίας βάσης υπολογισμού φορολογικών επιβαρύνσεων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη και ο δηλωθείς μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, καθόσον με τον τρόπο αυτόν επιβραβεύονται οι φοροφυγάδες.

 

Να γίνει διαχωρισμός των χρήσεων που βαρύνονται με παραβάσεις του ΚΒΣ και των χρήσεων που δεν βαρύνονται με παραβάσεις.

 

Α) Χρήσεις για περαίωση που βαρύνονται με παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση τα παρακάτω για τα οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής :

α) με συντελεστή επτά τοις χιλίοις (7‰)

Κ.Α. 4214: έμπορος(πρατήριο) Βενζίνης και πετρελαίου

Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας.

Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας χονδρικώς,

 

β) με συντελεστή (ενδεικτικά): δώδεκα τοις χιλίοις (12‰)

Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης διανομή κατ’ οίκον.

Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα, ως εξής :

Ακαθάριστα έσοδα έως 500.000 ευρώ       με συντελεστή                        1,05

Από 500.001 έως 3.000.000 ευρώ             με συντελεστή                       1,10

Από 3.000.001 έως 9.000.000 ευρώ           με συντελεστή                        1,15

Πάνω από 9.000.001 ευρώ                         με συντελεστή                        1,20

 

Σε περίπτωση που υπάρχει Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., το ποσό της τυχόν αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης προστίθεται στο ποσό που προκύπτει, από τους ανωτέρω υπολογισμούς, και επί του αθροίσματος (βάση υπολογισμού του φόρου), επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%, το προκύπτον δε ποσό προσαυξάνεται ως εξής:

1. Στην περίπτωση ύπαρξης παραβάσεων της παραγράφου Γ3 (παραβάσεις του Κ.Β.Σ.), κατά δέκα τοις εκατό (10%).

2. Στην περίπτωση ύπαρξης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης (παράλειψη έκδοσης ή λήψης ή ανακριβής έκδοση ή λήψη φορολογικού στοιχείου) κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Στην περίπτωση ύπαρξης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης (πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία) κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Στην περίπτωση εικονικού φορολογικού στοιχείου, όταν η εικονικότητα ανάγεται στο πρόσωπο του εκδότη (πραγματική συναλλαγή), τότε το προκύπτον ποσό προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%).

 
 

Εάν από τους παραπάνω υπολογισμούς δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει:

α) Ποσό μικρότερο από τετρακόσια (400) ευρώ για επιτηδευματία που δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα τετρακόσια (400) ευρώ.

β) Ποσό μικρότερο από επτακόσια (700) ευρώ για κάθε επιτηδευματία που τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα επτακόσια (700) ευρώ.

γ) Ποσό μικρότερο από χίλια (1000) ευρώ, προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα χίλια (1000) ευρώ.

Εάν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υφίσταται αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη οφειλόμενη σε παράλειψη έκδοσης ή λήψης ή ανακριβούς έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου ή σε πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία, επί της βάσης υπολογισμού του φόρου υπολογίζεται Φ.Π.Α., με την εφαρμογή ως συντελεστή αυτού που προβλέπεται για την κύρια δηλωθείσα δραστηριότητα προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι θεωρούμε άδικη την παρέμβαση της διαγραφής της ζημιάς που τυχόν περιλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου ρυθμιζόμενου διαχειριστικού έτους. Η ζημιά αυτή θα πρέπει να μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων ετών, εκτός αν η χρήση από την οποία προέρχεται βαρύνεται με απόκρυψη φορολογητέας ύλης οφειλόμενη σε πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία.

Επίσης θα πρέπει για τις ανωτέρω ρυθμιζόμενες υποθέσεις να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. που αφορά στα ρυθμιζόμενα έτη, και μεταφοράς του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του τελευταίου ρυθμιζόμενου έτους για συμψηφισμό στο επόμενο έτος, εκτός αν η χρήση από την οποία προέρχεται βαρύνεται με απόκρυψη φορολογητέας ύλης οφειλόμενη σε πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία.

Β) Περιπτώσεις χωρίς παραβάσεις ΚΒΣ

Στις περιπτώσεις αυτές, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα να πολλαπλασιάζονται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση των επαγγελμάτων εμπορίας (πρατηρίων) βενζίνης και πετρελαίου, πρατηρίων χονδρικής πώλησης προϊόντων καπνοβιομηχανίας και εμπορίας προϊόντων καπνοβιομηχανίας χονδρικώς, επαγγελμάτων με ιδιαιτερότητες στα ποσοστά καθαρών κερδών.

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή περαίωση χωρίς παραβάσεις ΚΒΣ, να ισχύσουν τα πιο πάνω ποσοστά και τα ποσά της περαίωσης με παραβάσεις, μειωμένα κατά 50%.

 

5.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Για την συντόμευση των διαδικασιών, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα και στις επιχειρήσεις, μέσω των λογιστών – φοροτεχνικών, να συντάσσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

Θεωρούμε ότι το ποσοστό 25% της προκαταβολής, και μάλιστα υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, είναι υπερβολικά μεγάλο. Προτείνουμε η προκαταβολή να είναι μεταξύ του 0 και του 5%, και τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και τυχόν προστίμου του Κ.Β.Σ. που θα περιλαμβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, και αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις, να καταβάλλονται ως ακολούθως :

α) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε οκτώ (8), κατ’ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ.

β) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε δεκαοχτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις.

γ) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, σε εικοσιτέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις.

δ) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, σε τριανταέξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις.

Για τους επιτηδευματίες που ρυθμίζουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, και με την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού για τις περαιούμενες διαχειριστικές περιόδους 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005, οικονομικά έτη 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006 αντίστοιχα, και κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων περί παραγραφής, να θεωρείται ότι έχει επέλθει η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού, και κατά συνέπεια μπορούν να καταστρέψουν βιβλία, στοιχεία και ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης.

Για τις περαιούμενες διαχειριστικές περιόδους 2006, 2007, 2008 και 2009, οικονομικά έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 αντίστοιχα, να μπορούν να καταστρέψουν τα στοιχεία (ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1144/1998).

 

6. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

Τέλος, προτείνουμε όπως αντί της φράσης «Εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί σε α' συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο…», να τεθεί η φράση «Εκκρεμούν σε οποιοδήποτε διοικητικό δικαστήριο κατ’ εφαρμογήν και του άρθρου 71 του Ν. 2238/1994» που αναφέρεται στο δικαστικό συμβιβασμό.

Δεν μπορούν να εξαιρεθούν υποθέσεις που εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για λόγους χρηστής διοίκησης, ενιαίου της ρύθμισης και ισότητας των φορολογουμένων απέναντι στη δικαιοσύνη, καθόσον υπάρχουν φορολογούμενοι που έχουν επιβαρυνθεί με δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων κλπ. Η μη εξαίρεση αυτή αποτελεί μοχλό αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικού συστήματος.

Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι στην έννοια των εκκρεμών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι περιπτώσεις προσφυγών, είτε αυτές έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως, είτε εκπροθέσμως (ακραίες περιπτώσεις ελέγχων ΤΕΚ και ΠΕΚ), λόγω μη τήρησης της σωστής διαδικασίας ελέγχου και των διαδικασιών συμβιβασμού.

Οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες, να περαιώνονται με τον περιορισμό στο πενήντα τοις εκατό (50%) του αρχικά επιβληθέντος προστίμου Κ.Β.Σ., εξαντλούμενης κάθε περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης για τις υποθέσεις αυτές, ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορά το εν λόγω πρόστιμο. Η μείωση αυτή καταλήγει συνήθως ισόποση με την αξία της συναλλαγής την οποία θεωρούμε εύλογη και δίκαιη.

Και τέλος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ είχαν διενεργηθεί επανέλεγχοι και είχαν διαφοροποιήσει τους αρχικούς ελέγχους, το Υπουργείο επέμενε η περαίωση να γίνει επί των δεδομένων των αρχικών ελέγχων.

 

Θεωρώντας πως στο θέμα της περαίωσης, εκτός από την κάλυψη των εισπρακτικών αναγκών του Δημοσίου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός η πραγματική δυνατότητα των επιχειρήσεων να καταβάλλουν φόρους στη σημερινή οικονομική συγκυρία και, αφετέρου, η εξασφάλιση της φορολογικής ισότητας μεταξύ των φορολογουμένων,  παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ όπως οι συνεργάτες σας μελετήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις πιο πάνω προτάσεις».