Πως θα διορθώσετε τα λάθη στο Ε9

2009-12-08 10:23

Τι πρέπει να ελέγχει κανείς πριν την αποστολή του Ε9;

 Οδηγός συμπλήρωσης του Ε9

Στην πρώτη σελίδα του έντυπου πρέπει να είναι συμπληρωμένα :

1.Ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης ώστε να συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρησης από το σύστημα TAXIS, με αυτή που αναγράφεται στο έντυπο.

2)Οι αριθμοί του ΑΦΜ όλων των μελών που έχουν δικαιώματα σε ακίνητο

3) κωδικός της Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης.

4)Το είδος της δήλωσης έτους 2009.

5)Πρέπει να είναι διαγραμμισμένη η σχέση με τον Υπόχρεο με μια από τις δύο επιλογές (ΣΥΖ – ΤΕΚ)

►Στον πίνακα 1 

1.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη είτε η στήλη 1 με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) εφόσον αυτός έχει χορηγηθεί, είτε η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό.

2.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4, 4α, 5, 25 και 7) και κατά περίπτωση οι στήλες 6, 7 και 8 του Πίνακα 1, ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του περιουσιακού δικαιώματος.

3.Πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ συμπληρωμένη η στήλη «ΕΝΔΕΙΞΗ Α.Π.Α.Α.» με τον αντίστοιχο κωδικό. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι 1 ή 2.

4.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τον αντίστοιχο κωδικό. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 13 κατά περίπτωση.

5.Η στήλη «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» συμπληρώνεται με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς εφόσον απαιτείται η αναγραφή τους. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 6 ή 99 και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο τιμές διαχωρισμένες με κόμμα.

6.Η στήλη «ΟΡΟΦΟΣ» συμπληρώνεται μόνο με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς αλλά με ένα μόνο αριθμό (π.χ. για μεζονέτα που αναπτύσσεται στο Ισόγειο και τον 1ο όροφο κτίσματος θα αναγραφεί στη στήλη όροφος ο κωδικός 1 και όχι 0,1). Επισημαίνεται πως όταν δηλώνεται μόνο οικόπεδο (κατηγορία ακινήτου 4) η στήλη όροφος δεν συμπληρώνεται.

7.Οι στήλες που αφορούν έτος (στήλες 14, 17 και 21) συμπληρώνονται πάντα με τετραψήφιο αριθμό. Οι στήλες 17 και 21 συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος 2 ή 3. Σε περίπτωση που και οι δύο στήλες 17 και 21 είναι συμπληρωμένες πρέπει να συμπίπτουν.

8.Οι στήλες που αφορούν το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλες 15 και 19) είναι πάντα συμπληρωμένες – κατά περίπτωση – και οι τιμές που μπορούν να λάβουν είναι 1, 2 ή 3. Σε περίπτωση που και οι δύο στήλες 15 και 19 είναι συμπληρωμένες πρέπει να συμπίπτουν.

9.Όλες οι στήλες που αφορούν επιφάνεια (12, 13, 18 και 22) συμπληρώνονται σε τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία.

10.Οι στήλες που αφορούν ποσοστά συνιδιοκτησίας (16 και 20) μπορούν να λάβουν κατά μέγιστο την τιμή 100 και μέχρι 5 δεκαδικά ψηφια Προσοχή! Ειδικά στη στήλη 20 (ποσοστό συνιδιοκτησίας οικοπέδου) δεν συμπληρώνονται ποτέ χιλιοστά.

11. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.

12. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

►Πίνακας 2

1.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη μόνο η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό με τον οποίο έχει καταχωρηθεί το αγροτεμάχιο για πρώτη φορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

2.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4, 4α, 5, και 25) του Πίνακα 2.

3.Πρέπει να έχει συμπληρωθεί μια τουλάχιστον από τις στήλες 10 έως 16 του Πίνακα 2 με την επιφάνεια του αγροτεμαχίου. Επισημαίνεται πως η επιφάνεια αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης επιφανειών (π.χ. στρέμματα).

4.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη που αφορά το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλη 18) με τον αριθμό 1, 2 ή 3 κατά περίπτωση.

5.Η στήλη που αφορά το έτος (στήλη 20) συμπληρώνεται πάντα με τετραψήφιο αριθμό.

6.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του

7.Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

Ποιά είναι τα συνηθέστερα λάθη σύμφωνα με τις δηλώσεις των ετών 2005-2008;

1.Υπάρχει ένδειξη για δήλωση που αφορά αποβιώσαντα χωρίς να έχει δηλωθεί ο θάνατος στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

2.Ο ίδιος Α.Φ.Μ. αναγράφεται σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες

3.Χρησιμοποιείται ο ίδιος Α/Α σε περισσότερες από μία γραμμές του εσωτερικού του εντύπου

4.Δεν αναγράφεται Α/Α σε κάποιες γραμμές του εσωτερικού του εντύπου Χρησιμοποιούνται ομοιωματικά σε κάποιες γραμμές του εσωτερικού του εντύπου

5.Έχει αναγραφεί στη στήλη «Κατηγορία Ακινήτου» κωδικός που αντιστοιχεί σε κτίσμα αλλά δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι στήλες που αντιστοιχούν σε αυτό.

6.Έχει αναγραφεί κατηγορία ακινήτου – οικόπεδο και τα στοιχεία του οικοπέδου έχουν αναγραφεί στις στήλες του κτίσματος.

7.Δεν συμπληρώνονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας

8.Αναγράφονται λανθασμένα υπερβολικά μεγάλες τιμές σε επιφάνειες (π.χ. για κατηγορία ακινήτου 1 έχουν συμπληρωθεί τετραγωνικά μέτρα κυρίων χώρων 9.200).

Οδηγός συμπλήρωσης του Ε9