Αριθμ. Πρωτ.Ε57/24/30.4.2009 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την είσπραξη οφειλών των Νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους

2009-05-04 18:30

Αθήνα 30/4/2009
Αριθμ. Πρωτ.Ε57/24

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 - 6
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
(Τμ. Εσόδων)

ΘΕΜΑ : «Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την είσπραξη οφειλών των Νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους »

ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθμ. Γ.Γ.676/2.4.09 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης παρέχονται οδηγίες προς τα Νοσοκομεία της χώρας για την εφαρμογή διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών τους προς προμηθευτές τους, σύμφωνα με πρόταση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μεταξύ των δικαιολογητικών τα οποία, σύμφωνα με την εγκύκλιο, πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και αποδεικτικά (βεβαιώσεις) ασφαλιστικής ενημερότητας με την επισήμανση ότι, πρέπει να αφορούν τα έτη τα οποία αντιστοιχούν στα τιμολόγια που κατατίθενται προς εξόφληση.

Το μοναδικό αποδεικτικό (βεβαίωση) το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκδίδουν οι υπηρεσίες μας για να πιστοποιήσουν σε οποιαδήποτε Αρχή, Φορέα, Τραπεζικό Ίδρυμα κ.λ.π. ότι επιχειρήσεις είναι ενήμερες ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για όλη τη χρονική περίοδο κατά την οποία υφίσταται το δικαίωμα του Ιδρύματος να απαιτήσει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, είναι η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Όπως είναι γνωστό το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε
δεκαετή παραγραφή (δηλ. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδόθηκε τον Απρίλιο 2009 πιστοποιεί ότι, η αναγραφόμενη σ΄ αυτή επιχείρηση έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για περιόδους απασχόλησης προσωπικού από 1/1/1999 έως 28/2/2009).

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα αλλά και την ανάγκη της όσο το δυνατό ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, με τον περιορισμό γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών, εκτιμούμε ότι, προκειμένου να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 39 παρ. 7 του Ν.2065/1992) αρκεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις –
προμηθευτές των Νοσοκομείων να προσκομίζουν εν ισχύ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως αυτή εκδίδεται μέχρι σήμερα για κάθε δικαιούχο.

Κατόπιν αυτών, οι υπηρεσίες μας, πέραν της ανωτέρω δεν θα εκδίδουν οποιαδήποτε άλλου τύπου βεβαίωση.

Συν/να : 6 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ