Αρ.Πρωτ. Ε40/368 4/9/2009 Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Κοινών Επιχειρήσεων, περιόδων απασχόλησης από 1/7/2009 έως 31/12/2009

2009-09-04 17:14

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 - 246
FAX : 210 52 23 228
E - mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα &
Παρ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
(Τμήματα Εσόδων).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής.

ΘΕΜΑ : «Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Κοινών Επιχειρήσεων, περιόδων απασχόλησης από 1/7/2009 έως 31/12/2009».

 ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθμ. Ε40/1/8-1-2009 Γεν. Έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω Γενικού Εγγράφου μας, σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής τριμηνιαίων Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων περιόδων απασχόλησης από 1/7/2009 έως 31/12/2009 (γ΄ και δ΄ τριμήνων 2009), οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτώνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος.

Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).

Το παρόν να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

Επισημαίνουμε ότι, με την υπ΄ αριθμ. Φ11321/12352/1071/19-6-2009 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1277/τ.Β΄/29-9-2009) τροποποιήθηκε το καθεστώς υποβολής μέσω διαδικτύου των τριμηνιαίων Α.Π.Δ. των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (πλήν Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.), ώστε η
αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους να λήγει σε διαδοχικές ημερομηνίες, βάσει του τελευταίου ψηφίου του Α.Μ.Ε..

Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ο κατάλληλος χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής των εργοδοτών στα νέα δεδομένα, αποφασίζεται όπως το εν λόγω μέτρο να εφαρμοστεί για τις Α.Π.Δ. περιόδων απασχόλησης από 1/1/2010 και μετέπειτα.

Συν/να : 6 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ