Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή του εντύπου Ε3

2011-04-14 17:52

  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
α) Διαχειριστική περίοδος της μορφής 01/01/2010 – 31/12/2010.
β) Δ.Ο.Υ. επιλογή από λίστα (κ.α. 005 – 007).
γ) Κατηγορία Βιβλίων (κ.α. 019) ή αιτία μη τήρησης (κ.α. 726).
δ) ΚΑΔ – έδρας (κ.α. 705) και ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (κ.α. 705).
ε) Α.Φ.Μ. λογιστή κωδ. 010 (ΠΟΛ. 1008/2011).
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’:
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Α, Β’ κατηγορίας ΚΒΣ και από όσους δεν τηρούν βιβλία.
Στον υποπίνακα στ’ προσδιορίζουν εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ΜΟΝΟ οι τηρούντες βιβλία Α’ κατηγορίας ΚΒΣ και όσοι δεν τηρούν.
Όσοι τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας είτε θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του αυτοελέγχου του ν. 3296/04 είτε όχι, υποχρεούνται να συμπληρώσουν στον υποπίνακα στ’ τις στήλες «κωδ.αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.», «ακαθάριστα έσοδα» και «συντελεστής καθαρού κέρδους», δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδά τους ανά Μ.Σ.Κ.Κ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΤΗΛΗ «Καθαρά Κέρδη»
3. Όσοι κατά τη διάρκεια της χρήσης άλλαξαν κατηγορία βιβλίων από Α’ σε Β’ για το διάστημα που τηρούσαν Α’ θα συμπληρώνουν ΜΟΝΟ τις οικίες ενδείξεις του υποπίνακα στ’ του Πίνακα ΣΤ’ και θα προσδιορίζουν εξωλογιστικά τα καθαρά κέρδη. Αγορές και δαπάνες που αφορούν το διάστημα που τηρούνταν βιβλία Α’ κατηγορίας, θα αναγραφούν στις σημειώσεις φορολογουμένου στο τέλος του εντύπου. Σε περίπτωση που θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του αυτοελέγχου, οι ανωτέρω αγορές και δαπάνες θα συμπεριληφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Ι.
4. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:
Ο συντελεστής αναγωγής κα. 101, 104, και 114 καθώς και τα ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου κα. 125, 105, 115 υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα. Ο φορολογούμενος ανάλογα με τη δραστηριότητά του, συμπληρώνει τους κωδ. 121, 122, 102, 112, 126, 106, 116 στον πρώτο πίνακα και τους κωδ. 128, 133, 138, 130, 135 και 140 στο δεύτερο πίνακα.
5. Όταν μία επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια για να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο πρέπει να συμπληρωθεί ο κα. 121 του Πίνακα Ι (Ε3) με την ένδειξη 1,00. Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη από 18/4/2011.
6. Επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη (τεχνικές – οικοδομικές), αγορές και δαπάνες που αφορούν τον τεκμαρτό προσδιορισμό τις αναγράφουν ΜΟΝΟ στις σημειώσεις φορολογουμένου.
7. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛ:
1053/2011, 1008/2011, 1065/2011, 1191/2010, 1020/2005, 1027/2005 κ.λ.π.

Πηγή: ΓΓΠΣ