ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.23 06.12.2010 Εφαρμογή νέου νόμου 3886/2010, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών.

2010-12-07 17:43

                                                                                                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                      Αθήνα, 06/12/2010
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ΄ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ                                                       Αρ.Πρωτ.Δ17γ/10/200/ΦΝ 458
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17)
ΤΜΗΜΑ: γ΄
Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182                                              ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής
Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες: κ. Μ. Μενή
TELEFAX: 210 6464392
Τηλέφωνο: 210 6428969
E-mail : ggded17@otenet.gr

Θ Ε Μ Α : Εφαρμογή νέου νόμου 3886/2010, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄, ο Ν. 3886/2010, ο οποίος από της δημοσιεύσεώς του αντικαθιστά τις ρυθμίσεις των Ν 2522/1997 και 2854/2000. Με τη θέσπιση του νέου νόμου ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, η οποία αντίστοιχα τροποποίησε, συμπλήρωσε και κωδικοποίησε τις προϊσχύσασες Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, περί παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων.
Σχετικά με την εφαρμογή των σημαντικότερων ρυθμίσεων του νέου νόμου που αφορούν τις υπηρεσίες που αναθέτουν έργα και μελέτες παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Ο Ν 3886/2010 ισχύει από τη δημοσίευσή του (30-9-2010), στις συμβάσεις που υπάγονται, λόγω προϋπολογιζόμενης δαπάνης, στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18. Συγκεκριμένα, εφόσον η βλαπτική πράξη εκδόθηκε, ή η βλαπτική παράλειψη συντελέστηκε, μετά την ημερομηνία αυτή, ισχύουν οι διατάξεις του νέου νόμου (άρθρο 11
σε συνδυασμό με 13). Οι διαφωνίες που γεννήθηκαν νωρίτερα κρίνονται με βάση τις διατάξεις των Ν 2522/1997 ή Ν 2854/2000 (αν πρόκειται περί εξαιρούμενου φορέα που υπάγεται στην Οδηγία 2004/17 και το ΠΔ 59/2007).

2. Ο ν έος ν όμος εφαρμόζεται ακόμα και στις περιπτώσεις που στην προκήρυξη συγκεκριμένης σύμβασης αναφέρεται ως εφαρμοζόμενος ο Ν 2522/1997, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, κατά την οποία η παροχή δικαστικής προστασίας κρίνεται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μη εφαρμοζόμενων τυχόν αντίθετων όρων της προκήρυξης. Κατά συνέπεια, παρότι οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να τροποποιήσουν εφεξής τις διατάξεις των προτύπων προκηρύξεων που αναφέρονται σε εφαρμογή του Ν 2522/1997 ή αντίστοιχα του Ν 2854/2000, η μη συμμόρφωσή τους δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3886/2010.

3. Η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται (άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου) δεκαήμερη, και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης που τον βλάπτει. Ως πλήρης γνώση νοείται, κατά το νόμο (άρθρο 4 παρ. 1) και η γνώση της αιτιολογίας της, όταν υφίσταται εκ του νόμου αιτιολογία (δεδομένου ότι η προκήρυξη, ως κανονιστική πράξη, δεν φέρει αιτιολογία). Ειδικά η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης

4. Εφόσον ασκηθεί προδικαστική προσφυγή, το αρμόδιο όργανο (ήτοι εκείνο που έχει την εξουσία να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ 959/2010) αποφασίζει εντός 15 ημερών (άρθρο 4 παρ. 4). Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η προσφυγή θεωρείται ως απορριφθείσα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εντός προθεσμίας 10 ημερών. Το αρμόδιο κατά τα ανωτέρω όργανο μπορεί πάντως να εκδώσει την απόφασή του και μετά το πέρας της 15ήμερης προθεσμίας, μέχρι την ημέρα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΔ 60/2007 (άρθρο 35 παρ. 2) και 59/2007 (άρθρο 40 παρ. 2), δηλαδή τους λόγους αποκλεισμού των υποψηφίων που κρίθηκαν αποκλειστέοι και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η προτίμηση της προσφοράς του αναδειχθέντος αναδόχου (ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση ανάθεσης στη χαμηλότερη τιμή, βαθμολογία υποψηφίων σε περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα προσφορά). Επιπλέον πρέπει η απόφαση αυτή να αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής της σύναψης, όπως προκύπτουν από το άρθρο 5 παρ. 2 (ήτοι τη 10ήμερη προθεσμία προδικαστικής προσφυγής, τη 15ήμερη προθεσμία για την απόφαση της αναθέτουσας αρχής επί της προσφυγής και τη 10ήμερη προθεσμία άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων). που προηγείται της εκδικάσεως της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αν δεχτεί την προσφυγή, εν όλων ή εν μέρει, καταργείται, αντίστοιχα, η δίκη των ασφαλιστικών μέτρων.
Μπορεί επίσης η αναθέτουσα αρχή να παραθέσει συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο 6 τουλάχιστον ημέρες πριν την αρχική, ή την μετ΄αναβολή δικάσιμο της αίτησης ασφ. μέτρων.
Σημειωτέον ότι το δικαστήριο έχει εξουσία να επιβάλει χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή (από 500 μέχρι 5000 ΕΥΡΩ), αν κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης της απόφασης ή η καθυστερημένη αιτιολόγησή της δυσχεραίνουν ιδιαιτέρως την απονομή έννομης προστασίας.

5. Υπογραμμίζεται εξάλλου, ότι με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 4 καταργήθηκαν διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων που τυχόν προβλέπονται στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταξύ των προσφυγών που καταργούνται περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 76 παρ. 18 του Ν. 3669/2008 καθώς και αυτές των άρθρων 150 και 151 του Ν. 3463/2006, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου 3886/2010, η οποία επισυνάπτεται. Σύμφωνα με τη νομολογία δεν θεωρούνται εκτελεστές πράξεις τα πρακτικά των Επιτροπών Διαγωνισμού κατά των οποίων ασκούνται ενστάσεις, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο των έργων και των μελετών, συνεπώς εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις.

6. Η προθεσμία και η τυχόν άσκηση προδικαστικής προσφυγής και περαιτέρω η προθεσμία και η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, έτσι ώστε και αν η υπηρεσία σπεύσει, παρά το νόμο, να συνάψει τη σύμβαση, να μην κωλύεται το δικαστήριο να εξετάσει την αίτηση του ενδιαφερομένου (άρθρο 6).
Κατά τα λοιπά, δεν κωλύεται η πρόοδος της διαδικασίας ανάθεσης, πλην αν το δικαστήριο ορίσει αλλιώς, με προσωρινή του διαταγή (παρ. 2 του άρθρου 5).

7. Καινοτομία του νέου νόμου αποτελούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 8, κατά τις οποίες υπογραφείσα παρανόμως σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής κάθε ενδιαφερομένου (υπό την έννοια του άρθρου 2 του νόμου). Τέτοιες περιπτώσεις ακύρωσης είναι όταν
α) η σύμβαση ανατέθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει δημοσιευθεί προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύμβασης, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5,
γ) συνάφθηκε συμφωνία – πλαίσιο και παραβιάσθηκαν οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρ. 4 δεύτερο εδάφιο, περ. β΄ του άρθρου 28 του ΠΔ 60/2007.
Η κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης έχει κατά κανόνα ως αποτέλεσμα την αναδρομική ακυρότητα, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκατέρωθεν απαιτήσεις εκκαθαρίζονται με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, αν δε ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την παρανομία, μπορεί το δικαστήριο να μην επιδικάσει καθόλου, ή να επιδικάσει την ωφέλεια μειωμένη. Κατ΄εξαίρεση μπορεί το δικαστήριο να ορίσει τη διάλυση της σύμβασης για το μέλλον. Οι προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 8.
Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτονται ο Ν. 3886/2010 καθώς και η αιτιολογική του έκθεση.

Η Εγκύκλιος αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ (ggde.gr). Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρμόδια για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων όργανα για την πιστή εφαρμογή της.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑ-ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ