ΕΛΤΕ Ανακοίνωση 0003/10: Διαδικασία παύσεως και παραίτησης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.

2010-03-03 14:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010                  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0003/10 «Διαδικασία παύσεως και παραίτησης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου»

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα παρακάτω σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 3693/2008:

1. Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους.

2. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Λ.Τ.Ε. σε περίπτωση παύσης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, παρέχοντας

συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο σε περίπτωση παραίτησης.

4. Η διάσταση απόψεων σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων ή την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών δεν συνιστούν βάσιμους λόγους παύσης.

5. Όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (I.F.A.C), ο υπό διορισμό νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, πριν αποδεχθεί τον διορισμό, θα πρέπει να επικοινωνήσει γραπτώς με τον παυθέντα νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο και να ζητήσει αν υπάρχουν επαγγελματικοί λόγοι για να μην αναλάβει το συγκεκριμένο έλεγχο. Αντίγραφο τόσο της επιστολής αυτής όσο και της απάντησης του παυθέντα νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να σταλεί στην Ε.Λ.Τ.Ε.

6. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας μαζί με την επιστολή που ορίζεται στην παράγραφο 2 της παρούσης, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ε.Λ.Τ.Ε. και σχέδιο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την αλλαγή του ελεγκτή.

7. Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), αφού εξετάσει τα υποβληθέντα έγγραφα, θα δώσει μη δεσμευτική έγκριση στη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, ώστε η τελευταία να μπορέσει να προχωρήσει στη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την αλλαγή του ελεγκτή. Αντίγραφο του πρακτικού της συνέλευσης αυτής θα πρέπει να σταλεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. προς τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Λ.Τ.Ε.

8. Η παύση ή παραίτηση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ισχύει από την έγκρισή της από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.