Προτάσεις για την οικονομική πολιτική από τον εμπορικό σύλλογο Αθηνών.

2009-11-23 20:09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ελληνική οικονομία κινείται πλέον σε περιβάλλον πλήρους αβεβαιότητας. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στην παγκόσμια οικονομική κρίση όσο, στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην αγορά και στο οποίο είναι διάχυτη η βεβαιότητα ότι για τα επόμενα χρόνια αυτό που μόνο θα κινηθεί είναι οι φόροι που θα αλληλοδιαδέχονται με μορφή σκυταλοδρομίας. Τα μέχρι στιγμής μέτρα οικονομικής πολιτικής ουσιαστικά κινούνται προς την κατεύθυνση μιας ισοπεδωτικής προσπάθειας για αύξηση των φορολογικών εσόδων προς κάθε υγιή οικονομική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή όμως, παραμένουν ουσιαστικά άθικτες όλες οι παθογένειες του δημοσίου τομέα ενώ η πολυδιαφημιζόμενη αναπτυξιακή διάσταση εξακολουθεί να είναι
«κλεισμένη»στα συρτάρια των καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργείων, αφού οι παρεμβάσεις περιορίζονται στη διαχείριση και όχι στην επίλυση ήδη υφισταμένων προβλημάτων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, το εμπόριο το οποίο ήδη τα τελευταία δύο χρόνια έχει πληρώσει βαρύ αντίτιμο για την οικονομική κρίση, να συρρικνώνεται ημέρα με την ημέρα με ακόμη πιο ταχείς ρυθμούς. Σήμερα, η οικονομική πολιτική που διαφαίνεται ότι θα εφαρμοστεί για φέτος και το 2010 οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση του διαθεσίμου εισοδήματος γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη πτώση του όγκου των πωλήσεων με άμεσο αντίκτυπο σε επενδύσεις και απασχόληση.
Πιστεύουμε ότι, η οικονομική πολιτική θα πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση:
- της ενίσχυσης των επενδύσεων
- του εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών.
- της άντλησης φορολογικών εσόδων από μη παραγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας πχ. παρεμπόριο, παραπαιδεία παραϋγεία κ.α.
Προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών να συμβάλει εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο για την οικονομική πολιτική διαμόρφωσε ένα πλαίσιο προτάσεων το οποίο στοχεύει κυρίως στην διαφάνεια της οικονομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
Οι αναλυτικές προτάσεις ,μας είναι οι εξής :
1. Φορολογία: αναμόρφωση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου προς τις εξής κατευθύνσεις:
• Το νέο φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τις αρχές της σαφήνειας, της απλούστευσης, της διαφάνειας και της διαχρονικότητας.
• Να μην υπάρχει αύξηση της φορολογίας σε εμπορικές επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας.
• Ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολογικούς συντελεστές.
• Φορολογικά κίνητρα για αδιανέμητα κέρδη που επενδύονται στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η μορφή της επένδυσης και η συμβολή της στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της και την αύξηση της απασχόλησης προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Επανεξέταση και προσαρμογή των φορολογικών δαπανών στην πραγματικότητα της αγοράς.
• Κατάργηση του Κ.Β.Σ..
Διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο στους φορολογικούς ελέγχους
• Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις συνεπείς φορολογικές συμπεριφορές.
• Θέσπιση ανεξάρτητου μηχανισμού για εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
• Κατάργηση έκτακτων εισφορών.
• Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές μεταβολές. Τα συμβουλευτικό αυτό όργανο δεν θα υποκαθιστά την δημόσια διαβούλευση, οι δε προτάσεις του θα έχουν και τα χαρακτηριστικά της δημοσιότητας. Θα μπορεί να συνεδριάζει και μετά από πρόσκληση των παραγωγικών φορέων με αντικείμενο προβλήματα που ανακύπτουν τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
• Για την διασφάλιση της ισότητας μεταξύ κράτους και φορολογουμένου απαιτούνται συμμετρικές διατάξεις για τις επιβαρύνσεις καθυστερημένης καταβολής και για τις προθεσμίες, ταχεία και έντοκη επιστροφή των ποσών, που οφείλει το κράτος, δυνατότητα αυτοδίκαιου συμψηφισμού πιστωτικών και χρεωστικών ποσών ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.
2. Χρηματοδότηση – Ρευστότητα της αγοράς
• Συνέχιση του προγράμματος Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. με αποκλειστική στόχευση την ενίσχυση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Απαιτείται άμεση επανεξέταση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι τράπεζες
• Δυνατότητα παροχής κρατικής εγγύησης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για ανεξάρτητο τραπεζικό δανεισμό τους κατά τα πρότυπα των κινήτρων που εφαρμόζονται στις φυσικές καταστροφές.
• Επιδότηση επιτοκίου για επενδυτικά δάνεια με κριτήριο τη διατήρηση ή και την αύξηση της απασχόλησης.
• Σύσταση μηχανισμού ελέγχου της χρηματοδοτικής πολιτικής των τραπεζών που συμμετέχουν σε προγράμματα (εθνικά και κοινοτικά) για την αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης του τραπεζικού συστήματος.
Ενίσχυση της ζήτησης με:
• Παροχή βοηθήματος (αλληλόχρεου λογαριασμού) σε επιλεγμένες ασθενείς ομάδες πληθυσμού. Το βοήθημα θα παρέχεται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τις οποίες ο επιδοτούμενος θα μπορεί να πραγματοποιεί αγορές.
• Να ορισθούν και εφαρμοστούν όροι και προϋποθέσεις προκειμένου να αναδειχθούν οι συνθήκες υπερβολικού αθέμιτου κέρδους του τραπεζικού συστήματος.
• Θεσμοθέτηση ομολογιακού δανείου μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη διαχείριση του συσσωρευμένου χρέους τους και σκοπό τη χρονική επιμήκυνση του με ευνοϊκούς όρους και με την παροχή κρατικής εγγύησης.
3. Εμπορική χωροταξία:
• Εφαρμογή και στην Αθήνα των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και εγκατάστασης νέων πολυχώρων και υπηρεσιών που σήμερα εξαιρούνται (Ν. 3377/2005, αρθ. 10).
• Χαρακτηρισμός του εμπορικού κέντρου της Αθήνας ως επιχειρηματικού και εμπορικού πάρκου με σκοπό τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των αγορών αλλά συγχρόνως δημιουργία υποδομών ανάπτυξης των εμπορικών επιχειρήσεων.
• Κίνητρα για τη διατήρηση, την επαναφορά και την ανάπτυξη θεματικών αγορών στο εσωτερικό κέντρο της Αθήνας και σε συνοικίες στις οποίες υπάρχει μεγάλος αριθμός κενών καταστημάτων.
• Στα πλαίσια της διατήρησης της παραδοσιακής μορφής της εμπορικής δραστηριότητας θα πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα συνένωσης κτιρίων για την συνεγκατάσταση επιχειρήσεων διαφορετικού τομέα δραστηριότητας.
• Για τη διαφύλαξη της παραδοσιακής εμπορικής μορφής του κέντρου της Αθήνας, καθορισμός των επαγγελματικών χρήσεων.
4. Ασφαλιστικό
• Διατήρηση και βιωσιμότητα του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και του αναδιανεμητικού συστήματος.
• Σταθερή, συνεχής και επαρκής χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με συγκεκριμένο ποσοστό από τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Εξάλειψη αδικιών διαδοχικής ασφάλισης.
• Αποποινικοποίηση και κατάργηση της προσωποκράτησης για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ.
• Ρυθμίσεις οφειλών στον ΟΑΕΕ κατά το πρότυπο του ΙΚΑ.
• Άρση ανισότητας στο ύψος της καταβληθείσας σύνταξης μεταξύ ασφαλισμένων προερχόμενων από το τέως ΤΕΒΕ και ΤΑΕ όπου με τα ίδια χρόνια και τις ίδιες εισφορές έχουμε κατά 35% παραπάνω αποδόσεις στις συντάξεις του ΤΕΒΕ. Εξυπακούεται ότι η άρση της ανισότητας σημαίνει προς τα πάνω εξομοίωση των αποδόσεων των συντάξεων.
• Επαναφορά των συνταξιούχων στο κλάδο υγείας του Οργανισμού, μέχρι την ενοποίηση των κλάδων υγείας όλων των Ταμείων σε ένα ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό υγείας.
• Διατήρηση των ορίων συνταξιοδότησης.
• Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ και σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων (με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια).
• Άμεση μηχανοργάνωση των Ταμείων για περιστολή των δαπανών και ταχεία απονομή σύνταξης.
• Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΕ.
• Διατήρηση του αιρετού της Διοίκησης του ΟΑΕΕ και θεσμοθέτηση θέσεων Υποδιοικητών, ένας εκ των οποίων θα ορίζεται από τον κλάδο των Εμπόρων.
• Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαπαλλαγής με τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών έγκαιρης είσπραξης και προειδοποίησης.
• Εναρμόνιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ανάπτυξη διαύλων πληροφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και ΟΑΕΔ.
• Ποσοστό 50% επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων με το οποίο επιβαρύνονται οι έμποροι στις συναλλαγές τους να κατευθύνεται για την ενίσχυση του ΟΑΕΕ.
5. Εμπορικό περιβάλλον
• Εκπτώσεις – Προσφορές - Προωθητικές ενέργειες: επαναπροσδιορισμός του ισχύοντος πλαισίου και ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
• Παρεμπόριο.
α) Κατάργηση κάθε υπαίθριας στάσιμης ή πλανόδια εμπορικής δραστηριότητας με εξαίρεση τις αδειοδοτούμενες θέσεις λαϊκών αγορών μόνο για νωπά προϊόντα γης και θάλασσας καθώς και των αδειοδοτούμενων σημείων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα, κουλούρια κλπ.). Προϋπόθεση για την άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας να είναι η απόκτηση αριθμού εμπορικού μητρώου.
β) Θέσπιση κριτηρίων για την οργάνωση και λειτουργία περιστασιακών κλαδικών εκθέσεων-αγορών.
• Πιστοποίηση των Μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.
Καθιέρωση Ελληνικού Σήματος Ποιότητας (υλοποίηση της πρότασης του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών που εμπεριέχεται στο ΕΣΠΑ στο κεφάλαιο Πράσινη Ανάπτυξη).
• Πορείες-Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
Να προβλεφθούν και ορισθούν άμεσα συγκεκριμένοι χώροι στους οποίους θα λαμβάνουν χώρα οι διαμαρτυρίες πολιτών και ολιγομελών ομάδων πολιτών, αποκλειομένης παράλληλα κάθε μετακίνησής τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο :
α) Εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της πόλης,
β) Αποφεύγεται ο αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλων τομέων της πόλης από την ΕΛ.ΑΣ.
γ) Διασφαλίζονται θέσεις εργασίας
δ) Δεν αποτρέπονται οι πολίτες, επισκέπτες της πόλης και εν δυνάμει καταναλωτές να επισκεφθούν το κέντρο της πρωτεύουσας.
ε) Αναδεικνύεται και διασφαλίζεται η εικόνα του κέντρου της πόλης, ως φιλικός προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.
• Εγκληματικότητα
Διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας στην καθημερινότητα του πολίτη, του επιχειρηματία, του εργαζόμενου, του καταναλωτή, η οποία πλήττεται. Ήδη σε πολλές περιοχές έμποροι, εμποροϋπάλληλοι και καταναλωτές γίνονται καθημερινά μάρτυρες επεισοδίων και συμπλοκών μεταξύ παραβατικών ομάδων.

 

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2009