Στοιχεία απόδοσης των 34 μεγάλων Δ.Ο.Υ. στο διαδίκτυο

2011-08-24 16:52

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανάρτησε στο διαδίκτυο αναλυτικά στοιχεία απόδοσης των Δ.Ο.Υ. με σημαντική συνεισφορά στα έσοδα. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω του δεσμού http://link.minfin.gr/mdoy και αφορούν: α) στον αριθμό των προσωρινών ελέγχων ανά υπάλληλο, β) στην πρόοδο των προσωρινών ελέγχων, γ) στην προώθηση των διασταυρώσεων, δ) στα έσοδα που προκύπτουν από αυτές, ε) στην ένδειξη μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων και στ) στον αριθμό των κατασχέσεων σε σχέση με τον αριθμό των ληξιπρόθεσμων οφειλετών.

Οι 40 πίνακες που έχουν αναρτηθεί περιλαμβάνουν για κάθε μεγάλη Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία κάθε μήνα από την 1-1-2011 και εφεξής. Σε ξεχωριστούς πίνακες αναφέρονται τα συγκριτικά στοιχεία μηνιαίας απόδοσης για όλες τις μεγάλες Δ.Ο.Υ. Οι μετρικές απόδοσης δημιουργούνται από στοιχεία που καταχωρίζουν οι Δ.Ο.Υ. στα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ανάρτηση των στοιχείων προάγει τη διαφάνεια στη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς επιτρέπει στους φορολογούμενους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ενεργειών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που εκτελούνται από τις Δ.Ο.Υ., την αποδοτικότητα της κάθε Δ.Ο.Υ. στο χειρισμό των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, καθώς και για την πορεία των αντίστοιχων εσόδων.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών