ΔΜΗΤ/1122895/ΕΞ 22/12/2009 Νέα τιμή στις ενδείξεις του πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών των εντύπων Μητρώου

2009-12-24 20:16

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου2009

Αρ. Πρωτ: ΔΜΗΤ1122895ΕΞ2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ B΄

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Καρ. Σερβίας 10

 

ΠΡΟΣ:

Όλες τις Δ.Ο.Υ.

 

Γενική Γραμματεία

Πληροφοριακών Συστημάτων

Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ

Ταχ. Κώδ.:

101 84 Αθήνα

 

 

Πληροφορίες:

Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή

 

ΚΟΙΝ.:

Τηλέφωνο:

210 3375888

 

 

FAX:

210 3375041

 

 

e-mail:

mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

 

 

Χανδρή 1 κ ΄ Θεσ/κης

 

 

 

 

183 46 Μοσχάτο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Νέα τιμή στις ενδείξεις του πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών των εντύπων Μητρώου»

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν.3763/27-5-2009 (ΦΕΚ 80 Α΄) και  μέχρι εκτύπωσης νέων εντύπων Μητρώου,  θα αναγράφεται χειρόγραφα, από τον υπόχρεο κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης /μεταβολής εργασιών, η τιμή «ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στις ενδείξεις του πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών των εντύπων Μ2 «Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και Μ3 «Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου».

            Εξυπακούεται ότι η προαναφερόμενη «τιμή» θα καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Υποσύστημα Μητρώου.

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

     α/α   ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

-Διεύθυνση Μητρώου τμήμα Β΄