ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α. - Υποδείγματα ΑΠΥ με Φ.Π.Α. και διαγράμμιση βιβλίου Β' κατηγορίας. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)

2010-06-30 15:21

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α. - Υποδείγματα ΑΠΥ με Φ.Π.Α. και διαγράμμιση βιβλίου Β' κατηγορίας

Mε το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58/23-4-2010) άρθρο 62 παρ.3 εισάγεται Φ.Π.Α. στους δικηγόρους. Αρθρο 92 παρ. 1 ιστ΄: Ορίζει ημερομηνία εφαρμογής του νόμου την 1-7-2010.
Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης από το Δικηγόρο στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. Αυτή θα γίνει αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Διευκρινιστικά έχει εκδοθεί η ΠΟΛ 1100/24-6-2010(για τους δικηγόρους κεφ ΙV)

Στοιχεία - Βιβλία: Δεν χρειάζεται θεώρηση νέων βιβλίων και στοιχείων
Στα βιβλία θα πρέπει αφού προηγηθεί σ' αυτά ειδική διαγράμμιση από το δικηγόρο (ΦΠΑ εσόδων - ΦΠΑ εξόδων) τα ποσά του ΦΠΑ Θα καταχωρούνται σε διαφορετικές στήλες (θα ακολουθήσουν λεπτομερέστερες οδηγίες με υποδείγματα τήρησης βιβλίου και έκδοσης ΑΠΥ ).
Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στο σύνολο της ονομαστικής αξίας του γραμματίου προείσπραξης αμοιβής δικαστηρίων και συμβολαίων και θα επιστρέφεται από το ΔΣΑ στο δικηγόρο για να κάνει ο ίδιος την δήλωσή του και την απόδοση ΦΠΑ. Η παρακράτηση ποσοστού του 12% (δικαστήρια) και 35% (συμβόλαια), καθώς και του φόρου 15% θα συνεχίσει να γίνεται όπως και μέχρι σήμερα.
Η διαφορά ΦΠΑ εσόδων - ΦΠΑ εξόδων θα πρέπει να αποδίδεται στη ΔΟΥ. ΦΠΑ 23% επιβάλλεται και σε όλες τις υπόλοιπες αμοιβές του δικηγόρου και εισπράττεται απ' αυτόν και αποδίδεται με την περιοδική δήλωση.
Η πάγια αντιμισθία εξαιρείται από την επιβολή ΦΠΑ.
Δηλώσεις:
Η υποβολή περιοδικής δήλωσης για απόδοση του ΦΠΑ θα γίνεται ανά 3μηνο (για βιβλία Β΄ κατηγορίας) και ανά μήνα (για βιβλία Γ΄ κατηγορίας). Με την έναρξη εφαρμογής του Ν. 3842/2000 την 1-7-2010, η πρώτη περιοδική δήλωση καταλαμβάνει το τρίμηνο μέχρι 30.9.2010 και υποβάλλεται από τους δικηγόρους με βιβλία Β΄ κατηγορίας από την 20.10.2010, συνεχίζει δε ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
Εκτός της προσωρινής δήλωσης θα πρέπει να υποβάλλεται και εκκαθαριστική δήλωση μία φορά το χρόνο. Η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης αρχίζει από 25 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για τους δικηγόρους με βιβλία Β΄ κατηγορίας και από 10 Μαΐου για τους δικηγόρους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας (Ν. 2859/2000 άρθρο 38 παρ.1).

Για υποδείγματα πατήστε εδώ

 

ΠΗΓΗ : dsa.gr