Υπαίθρια διαφήμιση επί των περιφράξεων των οικοπέδων

2010-08-31 16:50

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

    ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Αριθ.Πρωτ.: 37306

    ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

 

 

 

    ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

 

 

 

     

ΘΕΜΑ:

Υπαίθρια διαφήμιση επί των περιφράξεων των οικοπέδων

ΣΧΕΤ.:

To με ΑΠ 10262/23.6.2010 έγγραφό σας

 

Προς απάντηση σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και σχετίζονται με θέματα τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄αριθμ. 52138/2003 (Β΄1788) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων και Πολιτισμού στα οικόπεδα[1], ανεξαρτήτως αν είναι οικοδομημένα ή όχι, τα διαφημιστικά πλαίσια τοποθετούνται επί της περίφραξης αυτών, κατά μήκος, παράλληλα και ευθύγραμμα της οικοδομικής γραμμής, με την τήρηση των υποχρεωτικών στοών και πρασιών (απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαισίου εντός της πρασιάς). 

Τα πλαίσια αυτά πρέπει να αποτελούνται από ωφέλιμη επιφάνεια και σκελετό (κορνίζα) που συγκρατεί την επιφάνεια αυτή και η στήριξή τους στο έδαφος πρέπει να γίνεται με εγκιβωτισμό των κατακόρυφων στοιχείων σε βάση από σκυρόδεμα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή πάκτωσή τους. (άρθρο 3, παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ)

Δεδομένου ότι και το περίφραγμα ορίζεται ως «η κατασκευή με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο» (άρθρο 2, ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.») προκύπτει ότι το διαφημιστικό πλαίσιο, ως κατασκευή που εγκιβωτίζεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, μπορεί να αποτελέσει περίφραξη.

Τα συγκεκριμένα πλαίσια τοποθετούνται υπό τον περιορισμό της τήρησης των διατάξεων της εν λόγω ΚΥΑ και του άρθρου 11 του ΚΟΚ.

Συνεπώς, ως προς τις προδιαγραφές αυτών, ισχύουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Οι διαστάσεις της ωφέλιμης επιφάνειάς τους πρέπει να είναι πολλαπλάσιες της μονάδας 0,70 Χ 1,05 m, με δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι 32 μονάδων συνολικά, με μέγιστο μήκος 11,20m και μέγιστο ύψος 2,10m. Όταν τοποθετούνται οι μονάδες σε σειρές, ο αριθμός των μονάδων κάθε σειράς πρέπει να είναι ίσος. Το κάτω μέρος του διαφημιστικού πλαισίου πρέπει να απέχει από το έδαφος το πολύ 0,20 m. Ο σκελετός του διαφημιστικού πλαισίου (κορνίζα) πρέπει να έχει μέγιστο πλάτος μέχρι 0,20 m. Δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων τύπου «πίζα», «πύργος» ή «ρακέτα» επί των περιφράξεων των οικοπέδων, ελλείψει ρητής σχετικής πρόβλεψης στην ως άνω ΚΥΑ και διαφορετικών προδιαγραφών κατασκευής αυτών (άρθρο 3, παρ. 1, 9, 10, 11 της ΚΥΑ).

Με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές κατασκευής καθώς και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων επί πλέον των όσων καθορίζονται με την ΚΥΑ 52138/2003, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες του Δήμου ή της Κοινότητας (άρθρο 6 της ΚΥΑ).

 

Επισημαίνουμε ότι αναφορικά με την τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου εντός του χώρου του οικοπέδου (εντός σχεδίου πόλεως περιοχή), δεν υφίσταται πρόβλεψη με την οποία να δίνεται τέτοια δυνατότητα, ενώ για τα γήπεδα εκτός σχεδίου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 Β του άρθρου 4 της ΚΥΑ 52138/2003.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

 

 

Θ. Οικονόμου

 

 

 

 

 

 


[1] Γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο (άρθρο 2 ν. 1577/1985)