Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία 16 ΔΕΚΟ - Σημαντική βελτίωση οικονομικού αποτελέσματος τρίμηνου κατά 46% (216 εκ. ευρώ) στα οικονομικά στοιχεία εσόδων-εξόδων για το Α΄ τρίμηνο 2011

2011-05-09 18:51

  

Σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος μετά επιχορηγήσεων στο Α’ τρίμηνο 2011, κατά 46% (216 εκ. ευρώ), παρουσιάζουν 16 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Α΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2010 για τις 16 εταιρίες που υπέβαλαν τα τριμηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:

 • Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €277,9 εκ.
 • Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011  σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €295,7 εκ.  ήτοι 30%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

- Μείωση κατά 34% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν.3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.

- Μείωση κατά 41% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.

- Μείωση των τόκων το 2011 κατά 29%

- Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 38% το 2011.

 • Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 6% ήτοι €16,8 εκ.
 • Μείωση κατά 35% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €114,9 εκ. από €176,6 εκ. το Α τρίμηνο του 2010.

 

 

 

Πινάκας 1: Σύνολο 16 δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών

     

Ποσά σε χιλ. €

       
         
 

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011-2010

 

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

ΔΙΑΦΟΡΑ

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

283.004

299.887

-16.884

-5,6%

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

114.925

176.649

-61.724

-34,9%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

22.407

23.135

-728

-3,1%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

8.114

8.269

-155

-1,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

313.525

331.292

-17.767

-5,4%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

428.450

507.941

-79.491

-15,6%

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

233.338

351.884

-118.546

-33,7%

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

58.344

99.040

-40.697

-41,1%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

54.780

74.155

-19.374

-26,1%

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

14.015

14.474

-458

-3,2%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

58.404

94.826

-36.422

-38,4%

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

125.987

178.624

-52.637

-29,5%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

116.471

113.438

3.032

2,7%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

378

615

-237

-38,5%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

18.641

34.988

-16.347

-46,7%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

-1.808

12.214

-14.022

-114,8%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

678.551

974.258

-295.707

-30,4%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

-365.026

-642.965

277.940

43,2%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-250.100

-466.316

216.216

46,4%

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

25.935

29.134

-3.199

-11%

 

Ειδικότερα, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Α΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2010 για τον ΟΜΙΛΟ ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον ΟΜΙΛΟ ΟΑΣΑ είναι τα εξής:

 

 1. 1.    ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ
 • Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 16% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά 36,2 εκ.
 • Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011  σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €49,3 εκ.  ήτοι 18%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

- Μείωση κατά 40% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας

- Αύξηση κατά 39% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων

- Αύξηση των τόκων το 2011 κατά 10%

- Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 73% το 2011.

 • Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 37% ήτοι €16,2 εκ.
 • Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε €33,9εκ. έναντι €0,25εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

 

 1. 2.    ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 • Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €22,6 εκ.
 • Το σύνολο των εξόδων το Α΄ τρίμηνο 2011  σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €31,1εκ.  ήτοι 39%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

- Μείωση κατά 39% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας

- Μείωση κατά 48% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων

- Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 66% το 2011.

 • Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 32% ήτοι €8,3 εκ.
 • Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε €12,5εκ. έναντι €0,1εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ (ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ) ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

         

Ποσά σε χιλ. €

           
 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

 

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

27.419

43.663

-37%

17.697

25.985

-32%

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

33.953

25

135712%

12.512

124

9985%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

15.721

12.685

24%

563

535

5%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

-

16

216

-93%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

43.140

56.348

-23%

18.276

26.736

-32%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

77.093

56.373

37%

30.788

26.860

15%

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

38.403

63.548

-40%

16.339

26.863

-39%

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

4.271

3.079

39%

2.315

4.421

-48%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1.934

3.539

-45%

28.498

43.685

-35%

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

469

412

14%

3

5

-53%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

5.006

18.718

-73%

400

1.191

-66%

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

105.713

96.287

10%

3

8

-62%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

69.440

69.325

0%

119

106

12%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

311

265

17%

0

0

-

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

8.659

21.145

-59%

0

0

-

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ*

-7.400

-119

 

222

2.731

-92%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

226.806

276.199

-18%

47.898

79.011

-39%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

-183.666

-219.851

16%

-29.622

-52.275

43%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-149.713

-219.826

32%

-17.110

-52.151

67%

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

4.173

4.927

-15%

1.495

1.706

-12%

*Περιλαμβάνουν και τις δαπάνες ιδιοπαραγωγής (στοιχεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τον όμιλο ΟΣΕ)

 

 

 1. 3.    ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ
 • Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 13% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €14,2εκ.
 • Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011  σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €17,1εκ.  ήτοι 9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

- Μείωση κατά 28% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας

- Αύξηση κατά 42% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων

- Αύξηση των τόκων το 2011 κατά €10,4 εκ.

- Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 24% το 2011.

 • Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 9% ήτοι €6,8 εκ.
 • Μείωση κατά 53% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €41,1 εκ. από €86,8 εκ. το Α τρίμηνο του 2010.

 

Σύνολο εταιρειών ομίλου ΟΑΣΑ

Ποσά σε χιλ. €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΑΣΑ

 

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

68.972

75.780

-9%

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

41.165

86.877

-53%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

3.116

4.352

-28%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

6.229

1.029

505%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

78.317

81.161

-4%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

119.482

168.038

-29%

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

99.236

137.418

-28%

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

2.328

1.640

42%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

15.842

17.336

-9%

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

3.157

3.878

-19%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

3.256

4.273

-24%

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

13.814

3.271

322%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

17.438

6.744

159%

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

67

0

100%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

16.090

16.474

-2%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

3.921

1.198

227%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

175.150

192.232

-9%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

-96.833

-111.071

13%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-55.668

-24.194

-130%

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

10.655

11.847

-10%

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά ανά εταιρεία τα τριμηνιαία στοιχεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 16 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, όπως υπεβλήθησαν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΒ, ΕΛΓΑ, ΕΡΤ, ΕΤΑ, ΜΟΔ, ΟΔΙΕ, ΟΣΚ) για το Α’ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Σημειώνεται ότι παρουσιάζονται τα ενοποιημένα στοιχεία τριμήνου για τον Όμιλο ΟΣΕ ο οποίος αποτελείται από τις εταιρείες ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών