Αριθ. Πρωτ.Δ6Α 1050355 ΕΞ 2011 29.03.2011 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.Δ6Α 1019195 ΕΞ 2011/3-2-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο

2011-04-01 12:43

Αριθ. Πρωτ.Δ6Α 1050355 ΕΞ 2011 29.03.2011 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.Δ6Α 1019195 ΕΞ 2011/3-2-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών.