Αριθμ. Δ5Α 1125968 ΕΞ 2011 07.09.2011 Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου βάσει της ΠΟΛ 1033/18−2−2011 (ΦΕΚ Β’ 339/2−3−2011) στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία ΔΙΑΣ Α.Ε.

2011-09-19 10:34

Αριθμ. Δ5Α 1125968 ΕΞ 2011 07.09.2011 Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου βάσει της ΠΟΛ 1033/18−2−2011 (ΦΕΚ Β’ 339/2−3−2011) στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα.