Αριθμός Πρωτ. Δ5 1043321 ΕΞ 2011 18.03.2011 Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ΔΙΑΣ Α.Ε. και στα πιστωτικά ιδρύματα.

2011-03-21 13:39

Αριθμός Πρωτ. Δ5 1043321 ΕΞ 2011 18.03.2011 Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα.