ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: Δ33Α5055146ΕΞ2010 31.12.2010 Κοινοποίηση της αριθ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης

2011-01-03 15:08

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αθήνα, 31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Αρ.Πρωτ.: Δ33Α5055146ΕΞ2010
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ
Β. Δ/ΝΣΗ 33η ΕΈΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Ε΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ & Γ΄                                                             ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας 10 184 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Χατζηαναστασίου
Τηλέφωνο : 210 7259326
FAX : 210 7259327

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας».

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2047/Β΄/31.12.2010), αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, του άρθρου 5 του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», (ΦΕΚ 212/Α΄), με τον οποίο επέρχονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν.2960/2001 και σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. ορίζονται οι δικαιούχοι για τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης με συντελεστή 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο το οποίο χρησιμοποιείται κατά την έννοια της περίπτωσης β΄, της παρ. 2, του άρθρου 73, του ν.2960/2001.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. ορίζεται ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιείται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ένταξης στο εν λόγω Μητρώο.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιτηδευματιών- μελών του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. κατά την έκδοση των παραστατικών αξίας και διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης, στην ανάγκη αναγραφής των ενδείξεων 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/ 14.2.2008 για τις ποσότητες που έχουν εκτελωνισθεί με υψηλό συντελεστή ΕΦΚ, οπότε υπάγονται στις διαδικασίες επιστροφής της διαφοράς των συντελεστών ΕΦΚ θέρμανσης και κίνησης. Αντίθετα οι ενδείξεις 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/ 14.2.2008 δεν θα αναγράφονται στα παραστατικά αξίας και διακίνησης που αφορούν σε ποσότητες που έχουν εκτελωνισθεί με χαμηλό συντελεστή ΕΦΚ.
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 καθορίζεται ο έλεγχος της νόμιμης διάθεσης και χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και οι σχετικές κυρώσεις. Η τελωνειακή αρχή που πρόκειται να επιβάλει κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 πρέπει να επικοινωνεί με τη Δ/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε΄ FAX 2107250113 πριν την έκδοση της πράξης καταλογισμού, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο καταλογιζόμενος έχει ήδη υποπέσει σε παράβαση του άρθρου 147 παράγραφος 9 εδάφιο α΄ του νόμου Ν.2960/01, οπότε επιβάλλεται από την τελωνειακή αρχή σωρευτικά και η ποινή της διαγραφής του καταλογιζόμενου από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Για τον ίδιο σκοπό, οι πράξεις καταλογισμού βάσει του άρθρου 147 παράγραφος 9 του Ν.2960/01 θα αποστέλλονται άμεσα μετά την έκδοσή τους (αυθημερόν) στην Δ/ση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε στο ίδιο FAX. Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή εκδίδει καταλογιστική πράξη που περιλαμβάνει πλην της ποινής του άρθρου 147 παράγραφος 9 του Ν.2960/01 εδάφιο α΄ και την ποινή της διαγραφής του καταλογιζομένου από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., η διαγραφή θα κοινοποιείται από την εκδούσα Τελωνειακή αρχή άμεσα και στη Δ/νση 30η Εφαρμογών Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ θα ενημερώνεται σχετικά και η Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε΄ στο ίδιο φαξ.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. ν.3899/2010, οι εκκρεμείς συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης των περιόδων 15.2.2008 μέχρι 15.5.2008, από 15.10.2008 μέχρι 15.5.2009, από 15.10.2009 μέχρι 15.5.2010 και από 15.10.2010 μέχρι 31.12.2010 τακτοποιούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Ως εκ τούτου, για τις τελωνισθείσες μέχρι 31/12/2010 ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες είτε έχουν εξαχθεί από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην τελική κατανάλωση, είτε παραμένουν στις φορολογικές αποθήκες, θα τηρηθεί η διαδικασία επιστροφής των φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι 31/12/2010 διατάξεις.
Επιπλέον για τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που έχουν τελωνισθεί μέχρι 31/12/2010 θα εφαρμόζεται η δεκαήμερη πίστωση για την επιβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της Δήλωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν την έναρξη ισχύος του
ν.3899/2010.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ