Αριθμός Πρωτ. Δ17Ε 5024636 ΕΞ 01.06.2011 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

2011-06-03 13:25

Αριθμός Πρωτ. Δ17Ε 5024636 ΕΞ 01.06.2011 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου