Αριθμός Πρωτ. Δ17Ε 5008797 ΕΞ/2011 14.02.2011 Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση σε διαπιστωθείσες περιπτώσεις καταχρηστικής χρησιμοποίησης των διατάξεων περί εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος.

2011-03-14 10:00