Αριθμός Πρωτ. Δ17Ε 5008709 14.02.2011 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος της αριθ. ΠΟΛ. 1050/11.02.2000 Δ.Υ.Ο με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημ

2011-03-28 12:22

Αριθμός Πρωτ. Δ17Ε 5008709 14.02.2011 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος της αριθ. ΠΟΛ. 1050/11.02.2000 Δ.Υ.Ο με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους