Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5003600 ΕΞ 2011 19.01.2011 Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή.

2011-01-21 14:19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                             Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5003600 ΕΞ 2011
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ΥΠΑ ΕΙΣΑΓ- ΕΞΑΓ.                                                        ΠΡΟΣ Όπως πίνακας διανομής
2. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αγγ. Λυμπέρης - Διον. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο : 210 69.87.460/479
Fax : 210.69.87.450/489
E-mail : vat-customs@2001 syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή.

Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής και τη φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση παραδόσεων αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε. προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν ο τόπος αποστολής των αγαθών σε Τρίτη χώρα διαφέρει κατ εντολή του αγοραστή από τον τόπο εγκατάστασής του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ 1 του ΚΑΝ 2913/92, το καθεστώς εξαγωγής επιτρέπει την έξοδο κοινοτικού εμπορεύματος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ενώ με τις διατάξεις της παρ 5 του ίδιου άρθρου καθορίζεται ότι η διασάφηση εξαγωγής κατατίθεται στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για την εποπτεία του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για τη μεταφορά της εξαγωγής.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 788 του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2454/93 όπως ισχύει, προβλέπεται ότι ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται η διασάφηση εξαγωγής και το οποίο κατά τη στιγμή της αποδοχής της εν λόγω διασάφησης είναι κύριος ή έχει το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων. Όταν η κυριότητα ή το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων ανήκει σε πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο εκτός της κοινότητας κατ΄εφαρμογή της σύμβασης στην οποία βασίζεται η εξαγωγή, το συμβαλλόμενο μέρος που είναι εγκατεστημένο στην κοινότητα θεωρείται ως εξαγωγέας.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2859/00 απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της κοινότητας από τον πωλητή των αγαθών ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή. Οι όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή αυτή καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 της αρ. ΠΟΛ. 1262/93 ΑΥΟ σύμφωνα με τις οποίες ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας εξαγωγέας πρέπει να κατέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο πώλησης θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, αντίτυπο 3 του ΕΔΕ από το οποίο να προκύπτει η οριστική εξαγωγή των αγαθών, αποδεικτικό μεσολαβούσας τράπεζας) που αποδεικνύουν την ορθή εφαρμογή των σχετικών απαλλακτικών διατάξεων.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών από εγκατεστημένο στην χώρα μας πωλητή, προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα το οποίο δίνει στον πωλητή εντολή για αποστολή των αγαθών σε διαφορετικό τόπο σε τρίτη χώρα, από τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή:

α ως εξαγωγέας νοείται το εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πρόσωπο ο οποίος και λογίζεται υπόχρεος για την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και την τήρηση των προβλεπομένων περί εξαγωγής διαδικασιών εφόσον η εντολή για την διαφοροποίηση του τόπου αποστολής, δίνεται από τον εγκατεστημένο στην Τρίτη χώρα αγοραστή των αγαθών (κατ΄ εφαρμογή δηλαδή της σύμβασης πώλησης),
β η πράξη της παράδοσης (πώλησης) των αγαθών από τον εγκατεστημένο στη χώρα μας πωλητή- εξαγωγέα με την έκδοση του σχετικού τιμολόγιου απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ 1 περ α εφόσον πληρούνται και οι υπό του άρθρου 1 της αρ. ΠΟΛ 1262/93 ΑΥΟ προβλεπόμενες προϋποθέσεις ,
γ στην περίπτωση αυτή δεν δημιουργείται στον εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα αγοραστή υποχρέωση για την απόκτηση φορολογικού αντιπροσώπου για την τήρηση από τον ίδιο των σχετικών διαδικασιών και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω εξαγωγή, καθόσον, ως εξαγωγέας και υπόχρεος έναντι του Δημοσίου για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, νοείται ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας πωλητής.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ