ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 21.09.2010 1. Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των νέων συμπληρωματικών Συμβάσεων εργασιών (Σ.Σ.Ε.). 2. Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

2010-10-03 12:20

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                 Αθήνα,     21  /  9 / 2010

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &                                            Αριθ. Πρωτ.:Δ17γ/ 9 /154 /ΦΝ437

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17)

ΤΜΗΜΑ          : γ

Πληροφορίες: κ.Μενή                                                                          ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

Ταχ.Δ/νση : Χαρ.Τρικούπη 182

Ταχ.Κώδικας:  101 78  ΑΘΗΝΑ       

ΤΗΛ.              : 210-6429 969

FAX               : 210-6464392

E-MAIL           ggded17@ggde.gr

 

ΘΕΜΑ: 1. Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των νέων συμπληρωματικών Συμβάσεων εργασιών (Σ.Σ.Ε.).

             2. Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

 

1. Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσφατα η απόφαση  αρ.707/2010 του VI  Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( και κατόπιν αυτής οι πράξεις  αρ. 203/2010 και 204/2010 του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), από την οποία προκύπτει ότι στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται όχι μόνο οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις που υπερβαίνουν το νόμιμο όριο που τίθεται στην παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008, αλλά όλες οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις, ανεξαρτήτως ποσού, όταν η αρχική έχει ήδη υποστεί τον προσυμβατικό έλεγχο.

Κατόπιν τούτων, στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάγονται  μόνο οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις (Σ.Σ) oi oποίες συνάπτονται στα πλαίσια αρχικής σύμβασης με προϋπολογισμό (χωρίς Φ.Π.Α) κατώτερο των ορίων που τίθενται στο άρθρο 30 παρ.2 του Ν.3669/2008 και μάλιστα όταν το συνολικό ποσόν της σύμβασης ( ήτοι της αρχικής, των τυχόν προηγούμενων Σ.Σ και της τελευταίας) δεν υπερβαίνει το ως άνω όριο. Στις λοιπές περιπτώσεις, όταν δηλαδή η αρχική σύμβαση έχει υπαχθεί σε προσυμβατικό έλεγχο, ή όταν το συνολικό ποσό της σύμβασης, όπως έχει διαμορφωθεί με την τελευταία υπό σύναψη Σ.Σ υπερβαίνει το όριο, υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός άλλωστε που διασφαλίζει τη νομιμότητά τους η οποία δεν μπορεί στη συνέχεια να αμφισβητηθεί και είναι προς το καλώς νοούμενο συμφέρον του κυρίου του έργου, διότι εξασφαλίζει ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα κατά την εκτέλεση της Σ.Σ., όταν οι σχετικές πιστοποιήσεις θα υποβληθούν σε κατασταλτικό έλεγχο από τον αρμόδιο Επίτροπο.

Εννοείται ότι αν μια Σ.Σ δεν υπαχθεί  στο εξής στον προσυμβατικό έλεγχο, παρότι επιβάλλεται σύμφωνα  με τα ανωτέρω, είναι άκυρη και δεν μπορεί στη συνέχεια να νομιμοποιηθεί, ακόμα κι αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις σύναψης της.

2. Επειδή έχουν καταγγελθεί, από εργοληπτικές οργανώσεις, κρούσματα προσκόμισης πλαστών εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και  καλής εκτέλεσης από αναδόχους δημοσίων έργων, οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων, που έχουν την ευθύνη ελέγχου των επιστολών, εντέλλονται να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες κατά περίπτωση:

α) Οι Επιτροπές των διαγωνισμών με ευθύνη των Προέδρων τους πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, θα επικοινωνούν εγγράφως    με τις  Τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα επιστολών οι υποψήφιοι θα αποκλείονται λόγω μη προσκόμισης της κατάλληλης εγγύησης συμμετοχής ( η πλαστή εγγύηση δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις  του νόμου και δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001) και παράλληλα θα υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και θα κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης του υποψηφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επ. του Ν. 3669/2008.

β) Η αρμόδια υπηρεσία, πριν την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της αρχικής σύμβασης ( κατά το άρθρο 30 παρ. 1 και 5 – 10 του Ν. 3669/2008), θα ζητά την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα υπογράφει το ιδιωτικό συμφωνητικό μόνο αφού έχει ελέγξει, μετά από έγγραφη επικοινωνία με  την εκδούσα Τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ, τη γνησιότητα της εγγύησης. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της εγγύησης, θα κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, και θα ζητά την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής, επιπλέον δε θα υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά και αίτημα για πειθαρχική δίωξη κατά τα προαναφερθέντα.

γ) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που προσκομίζει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Σε κάθε περίπτωση επίσης, ακόμα κι αν εκ των υστέρων προσκομισθεί γνήσια εγγυητική επιστολή, θα κινεί τις διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής δίωξης κατά τα ανωτέρω.

δ) Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγχει την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και στην περίπτωση υπογραφής Σ.Σ. Αν η  προσκομισθείσα εγγύηση αποδειχθεί πλαστή, η Σ.Σ. δεν θα υπογράφεται και θα κινείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου από την όλη σύμβαση, κατά το άρθρο 61 του Ν.3669/2008, δεδομένου ότι η εκτέλεση των εργασιών της Σ.Σ αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση θα κινούνται οι διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής δίωξης.

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρμογή της. Επίσης η εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ggde.gr).      

                                                                                            

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ