Δ15Β-1031231 10.03.2010 Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης

2010-03-12 10:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        Αθήνα, 10.03.2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &                             Αρ. Πρωτ.Δ15Β/1031231 ΕΞ 2010
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β΄   
Ταχ. Δ/νση:  Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.:  101 84 ΑΘΗΝΑ                                  
Πληροφορίες: Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο:  210 3610065
FΑΧ:  210 3615054

 

ΘEMA:«Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου εσωτερικήςκαύσης (diesel) θέρμανσης»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1019446/14.2.2008/Πολ. 1034, θεσπίστηκε η υποχρέωση των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. να υποβάλλουν δήλωση των αδιάθετων αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης, στο τέλος κάθε χειμερινής περιόδου διάθεσης του είδους αυτού καυσίμου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεωνιγ΄. ιδ΄ και ιε΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ( όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 του ν. 3634/2008), θεσπίστηκαν αυτοτελείς παραβάσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, για τις οποίες εφαρμόζονται οι «οροφές» της παρ. 9 του ιδίου άρθρου και νομοθετήματος, που αφορούν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.(συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης), για τις περιπτώσεις της μη υποβολής καταστάσεων (περ. ιγ΄ της παρ.8 του άρθρου 5),της εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων ή της ανακριβούς υποβολής αυτών ως προς την ποσότητα (περ. ιδ΄ της παρ.8 του άρθρου 5), καθώς και της μη υποβολής ή της εκπρόθεσμης υποβολής των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών που εκδίδονται για τις υπόψη συναλλαγές (περ. ιε΄ της παρ.8 του άρθρου 5 ). Ερμηνεία και διευκρινίσεις για τις ανωτέρω διατάξεις παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο 10411802/8.4.2008/Πολ. 1072.

3. Ενόψει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται (κατόπιν διασταύρωσης) ότι υφίσταντο αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης από τους επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ για τα οποία δεν είχε υποβληθεί η σχετική δήλωση ή είχαν δηλωθεί εκπρόθεσμα, πέρα δηλαδή από την προαναφερόμενη προθεσμία, επισύρουν πρόστιμο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Η εφαρμογή των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του ν. 2960/2001 « περίτου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», επιβάλλεται στις περιπτώσεις που εκ των ελέγχων προκύψει ότι για τις εν λόγω μη δηλωθείσες ποσότητες, εκ μέρους των ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή έχουν τύχει επιστροφής αυτών.

Τέλος, κάθε προηγούμενη θέση της Διοίκησης σχετική με το θέμα με την παρούσα ανακαλείται.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
                                                                               
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ