Δ12 1037797 ΕΞ 19.03.2010 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010, καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010, για υπόχρεους που αποκτούν γεωργικό εισόδημα και εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργ

2010-03-23 19:13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                            Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                               Αριθ. Πρωτ: Δ12 1037797 ΕΞ 2010

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄                           ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ Π.Δ.   

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3375317-18 ,360 ΦΑΞ: 210 3375001  

    ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010, καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010, για υπόχρεους που αποκτούν γεωργικό εισόδημα και εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής και για υπόχρεους της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας.


    ΑΠΟΦΑΣΗ
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

    2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2672/3-12-2009 ΦΕΚ 2408/3-12-2009 .

    3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151) που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

    4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 23 τουν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

    5. Τα αιτήματα φορολογουμένων, λόγω της μη έγκαιρης λήψης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

    6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που αποκτούν γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής, που λήγει την 1η Απριλίου 2010, ορίζεται η 19η Απριλίου 2010. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την 19η Απριλίου 2010.

    2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, κοινοπραξίες, αστικές εταιρίες, συμμετοχικές και αφανείς εταιρίες, με τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1 και 2,που λήγουν την 1η και 6η Απριλίου 2010 αντίστοιχα, παρατείνεται μέχρι 7 Απριλίου 2010.

    3.Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους των παραγράφων 1 και 2 της παρούσης σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

    4.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                               Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                          Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ