Αυτοέλεγχος ν.3296 και περαίωση ν.3888

2010-10-31 16:21

  

Για όσους έκαναν αυτοέλεγχο την χρήση 2009 (οικονομικό έτος 2010)

Κατηγορία βιβλίων                             Επιχειρήσεις                           Ελεύθεροι επαγγελματίες

                                              (1/2 του ελάχιστου ποσού = )        (1/2 του ελάχιστου ποσού = )  

Μη υπόχρεοι ή Α κατηγορία                    150                                                   -

Β κατηγορία                                             250                                                350

Γ κατηγορία                                             350                                                500

 

Για όσους έκαναν αυτοέλεγχο την χρήση 2008 (οικονομικό έτος 2009)

Κατηγορία βιβλίων                             Επιχειρήσεις                         Ελεύθεροι επαγγελματίες

                                             (1/2 του ελάχιστου ποσού = )      (1/2 του ελάχιστου ποσού = )  

Μη υπόχρεοι ή Α κατηγορία                       150                                                    -

Β κατηγορία                                                250                                                 350

Γ κατηγορία                                                350                                                 500

 

Για όσους έκαναν αυτοέλεγχο την χρήση 2007 (οικονομικό έτος 2008) δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 που υποβλήθηκαν μέχρι 11/3/2009 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 και αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν κλείσει μέχρι 31/12/2007, ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αφορούν επιτηδευματίες (φυσικά – νομικά πρόσωπα) των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στους αριθμούς 19, 39, 49, 59 και 79 και

β) το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τις εν λόγω διατάξεις για όλες τις υπαγόμενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει τα εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.

Κατηγορία βιβλίων                             Επιχειρήσεις                       Ελεύθεροι επαγγελματίες

                                                       (ελάχιστο ποσό)                            (ελάχιστο ποσό)

Μη υπόχρεοι ή Α κατηγορία                    300                                                      -

Β κατηγορία                                            500                                                    700

Γ κατηγορία                                            700                                                  1.000

 

Για όσους έκαναν αυτοέλεγχο την χρήση 2006 (οικονομικό έτος 2007)  δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 που υποβλήθηκαν μέχρι 6/11/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 και αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι 31/12/2006, ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- αφορούν επιτηδευματίες (φυσικά – νομικά πρόσωπα) των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στον αριθμό οκτώ (8) και

- το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τις εν λόγω διατάξεις για όλες τις υπαγόμενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.

Κατηγορία βιβλίων                             Επιχειρήσεις                       Ελεύθεροι επαγγελματίες

                                                       (ελάχιστο ποσό)                            (ελάχιστο ποσό)

Μη υπόχρεοι ή Α κατηγορία                    300                                                      -

Β κατηγορία                                             500                                                    700

Γ κατηγορία                                             700                                                  1.000

 

    Ως προς τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2006 (χρήση 2005) και προηγούμενων οικονομικών ετών (χρήση 2004 και 2003) που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 3296/2004, ότι οι δηλώσεις αυτές δεν ελέγχονται επίσης ως προς τα εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά τις ως άνω διατάξεις και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς για τα εισοδήματα αυτά, εφόσον και εν προκειμένω πληρούνται όλοι γενικώς οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής και περαίωσής τους κατά τις εν λόγω διατάξεις.

 

TaxNews team