68040/Δ6/12.6.2009 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λει­τουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

2009-06-25 16:25

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 68040/Δ6/2009

ΦΕΚ 1254/Β'/25.6.2009

Θέμα:Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λει­τουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 Έχοντας υπόψη:

 
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα­γράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν  προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα­τικού προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη

χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, αποφασίζουμε:

Να ισχύουν εφεξής οι κατωτέρω προϋποθέσεις και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Αρθρο 1
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε φυσικά πρόσωπα

1. α) Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών προσφέρουν κατάρτιση διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών.

β) Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών δύνανται να πραγματοποιούν προγράμματα κατάρτισης συγχρημα­τοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, εφόσον πληρούν τις εκάστοτε προς τούτο προβλεπόμενες προϋποθέ­σεις.

2. Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπου­δών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώ­πων και νομικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

Ι. Φυσικά πρόσωπα

Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπου­δών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον συντρέ­χουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελε­σίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α).

δ. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντι­στήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχι­κούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ε. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

στ. Δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

ΙΙ. Ενώσεις προσώπων

Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπου­δών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον συντρέ­χουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι της παραγράφου 2 του παρόντος άρ­θρου για κάθε μέλος της ένωσης.

ΙΙΙ. Νομικά πρόσωπα

Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου βρίσκεται σε χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

γ. Το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Οποτεδήποτε συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο μία από τις ιδιότητες αυ­τές, ο έχων την άδεια οφείλει εντός προθεσμίας ενός μηνός να δηλώσει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ποια ιδιότητα επιθυμεί να διατηρήσει. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ή ο ενδιαφε­ρόμενος επιλέξει την ασυμβίβαστη ιδιότητα, η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Συνιστά ασυμβίβαστο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, εάν οι ιδιότητες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου συμπέσουν σε κάποιο μέλος της ένωσης προσώπων του Κεφαλαίου ΙΙ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή συμπέσουν σε μέτοχο ή εταίρο του νομικού προσώπου του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 2
Δικαιολογητικά

1. Η ένωση προσώπων και το νομικό πρόσωπο ορί­ζουν υπεύθυνο κατά νόμο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος έχει τις προϋ­ποθέσεις του εδαφίου I της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις και οι παραλείψεις του βαρύνουν την ένωση προσώπων ή το νομικό πρόσωπο.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ερ­γαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο και συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια και το έτος γέννησης του αιτούντος.

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσε­ως.

γ. Υπεύθυνη δήλωση (i) τόπου κατοικίας και (ii) ότι δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την παρούσα Υπουργική Απόφαση ασυμβίβαστες ιδιότητες.

δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ε. Παράβολο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών όπως αυτό προ­βλέπεται στην παράγραφο β' του άρθρου 20 του ν. 3696/2008. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζε­ται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ. Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με εγκατά­σταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, θα εκδοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πο­σού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών θα εκδίδεται μόνο μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, όσο διαρκεί η άδεια λειτουργίας και θα ανανεώνεται υποχρεωτικά εφόσον υποβληθεί αίτηση για ανανέωση της άδειας λειτουρ­γίας. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδεί­ας και Θρησκευμάτων.

ζ. Θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

η. Βεβαίωση, εφόσον απαιτείται, του αρμόδιου Πολε­οδομικού Γραφείου ότι επιτρέπεται η λειτουργία εργα­στηρίου ελευθέρων σπουδών στη συγκεκριμένη περιοχή και ότι το συγκεκριμένο κτήριο έχει οικοδομική άδεια για τη χρήση του ως τέτοιο.

θ. Δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου υπογε­γραμμένη από δύο πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέ­κτονες.

ι. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για τη χρήση των χώ­ρων ως εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, πιστοποιούμενο από δύο (2) αρμόδιους ιδιώτες μηχανικούς.

κ. Πίνακα με τις παρεχόμενες ειδικότητες κατάρτισης καθώς και αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού κατά εργαστήριο ειδικό­τητας.

3. Για την ένωση προσώπων υποβάλλονται τα δικαιο­λογητικά της παραγράφου 2, εδαφίων α, β, γ και δ του παρόντος άρθρου για όλα τα μέλη της ένωσης και για τον κατά νόμο υπεύθυνο. Επιπλέον, ο κατά νόμο υπεύ­θυνος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την αποδοχή του ορισμού του.

4. Για τον κατά νόμο υπεύθυνο του νομικού προσώπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 των εδαφίων α, β, γ και δ του παρόντος άρθρου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την αποδοχή του διορισμού του.

5. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση συνοδεύεται και από τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

α. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νο­μικού προσώπου.

β. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νο­μικού προσώπου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.

γ. Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο.

δ. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώ­που.

ε. Επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύν­θεση των διοικητικών τους οργάνων.

Αρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

1. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1, του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α') απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγη­σης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του ως άνω νόμου.

2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπεύθυνου του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η υποβολή της εν λόγω αίτη­σης πέντε (5) μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του νόμου 3696/2008 εξετάζει λεπτομε­ρώς όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, η Επιτροπή επισημαίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και καλεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί στη διόρθωσή τους εντός εύλογης προθεσμίας. Η Επιτροπή συντάσσει έκθε­ση για κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Κολλεγιίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Εφόσον διαφοροποιηθεί οποιοδήποτε από τα στοι­χεία των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 2 της παρού­σας Υπουργικής Απόφασης, το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούται να ενημερώσει εντός δέκα (10) ημερών το Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρθρο 4
Διάρκεια και Ανανέωση άδειας λειτουργίας

1. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών είναι τριετής, εφόσον εξακολου­θούν να συντρέχουν οι όροι και τα κριτήρια χορήγησής της, δεν παραβιάζεται όρος της άδειας λειτουργίας και η άδεια δεν έχει ανακληθεί.

2. Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπεύθυνου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Προϊστάμενου του Γραφείου Κολλεγί-ων. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύ­θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των στοιχείων των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές υποβάλλεται η σχε­τική τεκμηρίωση.

3. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το αρμόδιο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά­των για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων λειτουργίας τους ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της άδειας.

4. Για την τριετή ανανέωση της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών απαιτείται η κατα­βολή παραβόλου όπως αυτό προβλέπεται στην παρά­γραφο γ' του άρθρου 20 του ν. 3696/2008.

Αρθρο 5
Διοικητική Στελέχωση

Κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να έχει το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον ορ­γανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσε­ων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.

Αρθρο 6
Διευθυντής Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών-Διδάσκοντες

1. Σε κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ορίζεται από τον ιδιοκτήτη Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πα­νεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής να συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα του εδαφίου Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρού­σας Υπουργικής Απόφασης και να μην συντρέχει στο πρόσωπό του η ασυμβίβαστη ιδιότητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο ιδιοκτήτης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών δύναται να οριστεί και Διευθυντής του υπό τις προϋ­ποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

2. Ο ορισμός του Διευθυντή Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών γνωστοποιείται εντός οκτώ (8) ημερών στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη γνωστοποίηση συνοδεύουν τα έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρού­σας Υπουργικής Απόφασης.

3. Οι διδάσκοντες στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπου­δών πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση ή να μην έχουν απολυθεί για τον ίδιο λόγο από θέση δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Οι διδάσκο­ντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου τίτλου σπουδών του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κα­τάρτισης συναφούς ως προς το γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξουν. Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας του προηγούμενο εδαφίου, δύναται να αντικαθίσταται από επταετή απο­δεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή με πιστοποιητικό εκπαιδευτή συναφούς ειδικότητας χορηγούμενο από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος.

Αρθρο 7
Βεβαιώσεις Σπουδών-Τήρηση βιβλίων και αρχείου-Ενημέρωση

1. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών χορηγούν αποκλειστικά βεβαιώσεις σπουδών, οι οποίες δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2. Κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούται να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα εξής:

(α) Το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοι­χείων που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων.

(β) Βιβλίο διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα.

(γ) Βιβλίο σπουδαστών στο οποίο αναγράφονται κατά τμήμα και κατά σειρά εγγραφής οι σπουδαστές με χρο­νολογία έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των σπου­δών τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.

(δ) Όλα τα έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του, μεταξύ των οποίων και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Τα ανωτέρω είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο από δημόσια αρχή.

3. Στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Ερ­γαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών αναρτάται πίνακας, υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, στον οποίο αναγράφεται ο αριθ­μός της άδειας λειτουργίας, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο των διδασκόντων.

4. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών εντός μηνός από την έναρξη εκάστου προγράμματος υποβάλλουν στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παι­δείας και Θρησκευμάτων κατάσταση με το διδακτικό προσωπικό και τους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Οποιαδήποτε αλλαγή στις καταστάσεις που αναφέρο­νται στην παράγραφο αυτή κοινοποιείται αμέσως στο ίδιο Γραφείο.

Αρθρο 8
Κτηριολογικά στοιχεία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, οι κτηριακές υποδομές, οι συνθή­κες υγιεινής και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπου­δαστών σε διδασκαλία και μελέτη, να εξασφαλίζουν την ασφαλή παραμονή των σπουδαστών στο εσωτερικό του κτηρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, και να τηρούν την κείμενη νομοθεσία αγορανομικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Το κτήριο του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών πρέπει:

α) Να στεγάζεται σε ενιαίο κτήριο.

β) Οι χώροι στέγασής του να χρησιμοποιούνται απο­κλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών.

γ) Να μη χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Χώροι οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη μια των πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγειος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ως εργαστηριακοί με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εξόδου κατ' ευθείαν σε υπαίθριο χώρο. Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση υπόγειων για χώρους υγιεινής, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα διαθέτουν τον απαραίτητο φωτισμό και εξαερισμό. Η χρήση κλιματιστικού δεν υπο­καθιστά τη χρήση εξαεριστήρα.

δ) Να διαθέτει φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

ε) Να χρησιμοποιείται κεντρική θέρμανση ή ηλεκτρικά σώματα ασφαλείας ή θερμοσυσσωρευτές ή κλιματι­σμός για τη θέρμανση των χώρων εκπαίδευσης και διοίκησης.

στ) Εφόσον οι ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες κα­τάρτισης λαμβάνουν χώρα σε περισσότερα του ενός κτίρια τα οποία υπάγονται χωροταξικά στο Δήμο της έδρας του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, επιτρέπε­ται η χρήση τους υπό τον όρο ότι σε όλα τα κτίρια θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό διοίκησης και χώρος διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με το εδάφιο VI του άρθρου 9 της παρούσης Υπουργικής Απόφασης.

3. Απαγορεύεται η συστέγαση Εργαστηρίου Ελευθέ­ρων Σπουδών με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή με οποιαδήποτε επιχει­ρηματική ή άλλη δραστηριότητα, υπό την έννοια της κοινής χρήσης των χώρων διδασκαλίας, μελέτης και διοίκησης.

4. Σε νεοανεγερθέντα κτήρια κατατίθεται ο πλήρης φάκελος της οικοδομικής άδειας.

 
5. Σε προϋπάρχοντα κτήρια τα οποία μετατρέπονται σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να προ­σκομίζεται βεβαίωση σχετικά με τη στατικότητα του κτηρίου.

6. Ιδιαίτερη μέριμνα, πρέπει να λαμβάνεται για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

7. Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, που προβλέπονται από την παρούσα Υπουργική Απόφαση, πρέπει να πιστοποιούνται με βεβαιώσεις από τις κατά νόμο αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 9
Διαστάσεις χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση με αριθμό σπουδαστών νοείται ο αριθμός των ταυτοχρόνως διδασκομένων (ανά βάρδια). Ειδικότερα:

I) Διαστάσεις χώρων διδασκαλίας:

α) Όσον αφορά στο εμβαδόν της αίθουσας, πρέπει να αντιστοιχούν 1,50 τ.μ ανά σπουδαστή, με ελάχιστο εμβαδόν τα 12 τ.μ.

β) Ως μέγιστο ύψος της αίθουσας ορίζονται τα 4μ. και ελάχιστο τα 2,70 μ. Εφόσον υπάρχουν μη σταθερές κατασκευές οι οποίες διευκολύνουν τη λειτουργικότητα του κτιρίου και δεν παρεμβαίνουν στο φέροντα οργα­νισμό του, επιτρέπεται το καθαρό ύψος της αίθουσας να υπολείπεται του ως άνω οριζόμενου έως και δέκα (10) εκατοστά.

γ) Η ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια πρέπει να είναι 15% της επιφάνειας του δαπέδου της αίθουσας.

δ) Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να διαθέτουν επαρκή αερισμό με φεγγίτες ή με αθόρυβους εξαερι­στήρες ή με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαε­ριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.

ε) Οι πόρτες να φέρουν άνοιγμα από μέσα προς τα έξω, με πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 0,90 μ. και ύψος 2,20 μ.

II) Κλίμακες

α) Οι ξύλινες σκάλες απαγορεύονται, αν αυτές αποτε­λούν το μοναδικό τρόπο εξόδου των σπουδαστών.

β) Οι κλίμακες πρέπει καταρχήν να είναι ευθύγραμμες και να έχουν πλατύσκαλο σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κλιμάκων με σφηνοειδείς βαθμίδες με μέγιστο αριθμό τις 12 σφηνοειδείς βαθμίδες κατά όροφο και με την προϋπόθεση το πάτημά τους στη στενότερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 0,10 μ., ή με την προϋπόθεση ύπαρξης πρόσθετης κουπαστής για να μετατοπίζεται η γραμμή αναβάσεως, έτσι ώστε το ελάχιστο πλάτος πατήματος στο σημείο της πρόσθετης κουπαστής να είναι τουλάχιστον 0,10 μ. Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κλιμάκων με τις προϋποθέσεις της αντιολισθηρότητας του πατήματος των βαθμίδων και της ύπαρξης αδιαφανούς μεταλλικού ρίχτη.

γ) Όταν ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο στο κτίριο του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών είναι μέχρι και έξι (6), το ελάχιστο μήκος κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι 1,20μ. Για κάθε επι­πλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο το ελάχιστο μήκος κάθε βαθμίδας αυξάνεται κατά 0,015 μ. Σε περίπτωση ύπαρξης της πρόσθετης κουπαστής σε σφηνοειδείς βαθμίδες, το ελάχιστο οριστικό μήκος της από το τελικό σημείο της πρόσθετης κουπαστής μέχρι το άκρο της βαθμίδας μπορεί να είναι ελαττωμένο κατά 0,10μ. επί των παραπάνω αναφερόμενων διαστάσεων.

δ) Το πλάτος πατήματος κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 μ. και το ύψος κάθε βαθμίδας έως 0,18 μ.

ε) Όταν το πλάτος των βαθμίδων υπερβαίνει τα 2,00 μ., πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.

III) Διάδρομοι

α) Το ελάχιστο πλάτος ανοικτών διαδρόμων που εξυ­πηρετούν το πολύ 120 σπουδαστές ορίζεται σε 1,20 μ. β) Το ελάχιστο πλάτος των κλειστών διαδρόμων ορί­ζεται σε 1,50 μ. όταν υπάρχουν αίθουσες μόνο από τη μια πλευρά και σε 2,00 μ. όταν υπάρχουν αίθουσες και από τις δύο πλευρές του διαδρόμου. Για ανοιχτούς ή κλειστούς διαδρόμους που εξυπηρετούν περισσότερους από 120 σπουδαστές τα ανωτέρω ελάχιστα πλάτη προ­σαυξάνονται

• Κατά 0,70 μ. όταν το σπουδαστικό δυναμικό είναι από 120-600 σπουδαστές

• Κατά 1,20 για 600-1.200 σπουδαστές

• Κατά 1,50 μ. για πάνω από 1.200 σπουδαστές.

IV) Κιγκλιδώματα

α) Οι σκάλες απαραίτητα έχουν κιγκλίδωμα ύψους 1,30 μ. Σε περίπτωση που το πλάτος τους υπερβαίνει τα 2 μ. πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.

β) Τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα εξωστών και δω­μάτων πρέπει να έχουν συνολικό ύψος τουλάχιστον 1,30 από τη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου.

V) Αύλειος χώρος

α) Στον αύλειο χώρο πρέπει να αντιστοιχεί 1,0 τ.μ. ανά σπουδαστή και συνυπολογίζονται:

• Οι προς τούτο χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι,

• Τα δώματα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής χρήσης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών,

Οι προθάλαμοι, Τα κυλικεία.

Β) Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών) ως αύλειων χώρων.

VI) Διοίκηση

α) Το Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ελάχιστο εμβαδό 15 τ.μ., εφόσον υπάρχουν τέσσερις (4) ή περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας και εντός αυτού προβλέπεται διαχωρισμένος χώρος για Γραφείο Διευθυντή.

β) Το Γραφείο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, εφόσον διεξάγεται ταυτόχρονη διδασκαλία από τέσσερεις ή περισσότερους διδάσκοντες, πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 12 τ.μ.

VII) Χώροι υγιεινής

1. α) Ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών είναι μία (1) τουαλέτα ανδρών και μία (1) τουαλέτα γυναικών για δυναμικότητα έως 80 ατόμων. Για κάθε επιπλέον 40 καταρτιζόμενους, απαιτείται μία επιπλέον τουαλέτα.

β) Σε κάθε W.C. πρέπει να υπάρχουν:

• Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης, λεκάνες υγιεινής, καθώς και νιπτήρες,

• Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός,

• Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφά­νεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1,70 μ.,

• Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων,

• Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα.

2. α) Οφείλει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) χώρος υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες.

β) Στα ήδη λειτουργούντα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, ο χώρος υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες υπάρχει, εφόσον απαιτείται.

3. Όσον αφορά στο πόσιμο νερό, οι κρουνοί πρέπει να είναι ανάλογοι με τον αριθμό των σπουδαστών.

IIX) Χώροι εργαστηρίων

1. Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να είναι ανάλο­γοι με τις ειδικότητες που παρέχονται και να τηρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α) Τα θορυβώδη εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ή να διαθέτουν την αναγκαία ηχομόνωση, ώστε να μην ενοχλούνται οι σπουδαστές σε αίθουσες διδασκαλίας.

β) Οι πόρτες των εργαστηρίων πρέπει να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω και να έχουν πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 1,00 μέτρο και ύψος 2,20 μέτρα.

γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφα­λείας το απαιτούν, οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να έχουν:

• επαρκή τοπικό φωτισμό και

• ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, συγκέντρω­σης και αποκομιδής αιωρούμενων σωματιδίων.

δ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει να υπάρχει μηχανισμός απαγωγής αερίων.

ε) Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο με δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης, και αναρτημένος πίνακας χρήσιμων τηλεφώνων (λ.χ. πυροσβεστικής, πρώ­των βοηθειών κλπ.) σε εμφανές σημείο.

στ) Τοπικός φωτισμός πρέπει να συνοδεύει συσκευές και μηχανήματα που η λειτουργία τους το επιβάλλει.

ζ) Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύ­στημα συναγερμού και γενικό διακόπτη της παροχής ρεύματος για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος.

2. Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου μπορεί να εξασφαλίζεται και με δύο συνεχόμενους χώρους, με την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου ως ενιαίου.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία εργαστήριο δεν βρί­σκεται στο χώρο του διδακτηρίου, πρέπει να προβλέ­πονται:

• Χώροι υγιεινής όπως προβλέπονται για τα κυρίως κτήρια.

• Γραφείο διδασκόντων και υπευθύνων εργαστηρί­ων.

4. Εφόσον απαιτούνται εργαστηριακοί χώροι, οι προ­διαγραφές αυτών να καθοριστούν ανάλογα με το απαι­τούμενο είδος εργαστηρίου.

5. Οι χώροι και ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων Ελευ­θέρων Σπουδών πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του Εργαστηρίου ή να τίθενται συμ­βατικά στη διάθεσή του για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών του.

 

Αρθρο 10
Αποκλίσεις στις διαστάσεις

1. Στα ήδη λειτουργούντα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και στις πε­ριοχές οι οποίες από τη σχετική νομοθεσία χαρακτη­ρίζονται ως ακριτικές, δικαιολογείται απόκλιση δέκα τοις εκατό (10%) επί των αναφερομένων διαστάσεων στα εδάφια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VI της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Αρθρο 11
Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί­ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να συ­γκροτούνται Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη επιμέρους θεμάτων των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.
2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθο­ρίζεται η αμοιβή των μελών των Ομάδων Εργασίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 12
Επωνυμία και Προβολή

1. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών απαγορεύεται να χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστήμιο, Σχολή, ΤΕΙ, Κολλέγιο, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία, η οποία δύναται να παρα­πλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

2. Απαγορεύεται η συσχέτιση Εργαστηρίων Ελευθέ­ρων Σπουδών με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα εκπαίδευσης κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποί­ηση ή διαφήμιση ή στις επιγραφές τους.

Αρθρο 13

Για το σπουδαστικό έτος 2009 - 2010 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών η 21η Αυγούστου 2009.

 
Αρθρο 14
Από τη δημοσίευση της παρούσης παύει η ισχύς των υπ' αριθμ. 129456/Δ6/8.10.2008 και 165814/Δ6/22.12.2008 Υπουργικών Αποφάσεων.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.