Α.Π. 52874 /Β. 2157 22.11.2010 Χορήγηση προκαταβολής από το κεφάλαιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

2010-11-24 11:13

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                     Αθήνα, 22/11/2010
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                            Α.Π. 52874 /Β. 2157
Τμήμα Γ
Πληροφορίες: Β. Μιχαήλ                                                                           Προς: Ως Π.Α.                                                   
Τηλ. : 210-3332835                                                                                   
Fax: 210-3332810
e-mail: v.michail@mnec.gr                              

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προκαταβολής από το κεφάλαιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. του αρθρ. 90 Α του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005
β. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α)
γ. του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α) «περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει σήμερα
δ. του άρθρου 1, παρ. 7 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»
ε. του άρθρου 9 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α/10.2.2004) περί πόρων της ΕΠΕΙΑ και την υπ’ αρ. 14636/631/27-3-2007 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών περί καθορισμού της εισφοράς των εποπτευόμενων ασφαλιστικών εταιριών προς την ΕΠΕΙΑ
στ. της υπ’ αριθμ. 10082/Β431/17-3-2005 (ΦΕΚ 377/Β/23-3-2005), Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των εσόδων της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
ζ. Της Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 2672/03-12- 2009 (ΦΕΚ 2408/Β/03-12-2009) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη»
2. α) το υπ’ αριθμ. 101/18-10-2010 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.
β) το υπ’ αριθμ.15665/15-11-2010 έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.
3. τo γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε προκαταβολή ύψους 300.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, από το κεφάλαιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που έχει σχηματιστεί από τις εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και το οποίο περιέρχεται κατά το 1/10 στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 3867/2010.

 

Ο Υφυπουργός
Φ. Σαχινίδης