Αριθμ. Πρωτ.: 3438/3.6.2009 Κατάργηση τελών μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και αδείας οχήματος

2009-06-03 19:18

Αθήνα  3  Ιουνίου  2009
Αριθμ. Πρωτ.: 34381

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση    : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Κων/νος Ζαφειρίου
Τηλ.: 213.136.4837


Εγκύκλιος : 29

ΘΕΜΑ: Κατάργηση τελών μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και αδείας οχήματος

ΣΧΕΤ.:   Το υπ' αριθμ. 22291/14.4.2009 έγγραφό μας

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας σας είχαμε γνωστοποιήσει, μέσω των Περιφερειακών Διοικήσεων της Χώρας, ρυθμίσεις που είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις», περί κατάργησης των τελών «μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος» και «αδείας οχήματος» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Τελών & Ειδ. Φορολογιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με το υπ’ αριθμ. 1038004/327/Τ.&Ε.Φ./9.4.2009  έγγραφό της.

Το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίσθηκε από την Εθνική Αντιπροσωπεία την 7.5.2009 και δημοσιεύθηκε με τον αριθμό 3763/2009 στο ΦΕΚ 80 Α΄.

Επί των διαλαμβανομένων σ’ αυτόν ρυθμίσεων και κατά λόγο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί των τελών μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και αδείας οχήματος, τα οποία και αποτελούν έσοδο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σας επισημαίνουμε  τα ακόλουθα:

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται η κατάργηση του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, τα οποία έχουν ταξινομηθεί έως και την 6 Απριλίου 2009 (ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου) και το οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση.

Η κατάργηση ισχύει για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, οι οποίες πραγματοποιούνται από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου, ήτοι από την 7 Απριλίου 2009 και μέχρι την 7.8.2009 και όχι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009, όπως προέβλεπε αρχικά το νομοσχέδιο πριν την ψήφισή του.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται η κατάργηση του τέλους αδείας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, που μεταβιβάζονται και έχουν ταξινομηθεί έως και την 6 Απριλίου 2009 (ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου), το οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.2873/2000, όπως ισχύει, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής.

Η κατάργηση ισχύει για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, οι οποίες εκδίδονται από την επόμενη ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου, ήτοι την 7 Απριλίου 2009 μέχρι την 7.8.2009, και όχι από 6.4.2009 που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο.

Επισημαίνεται ότι, εάν πολίτες έχουν καταβάλλει τα ανωτέρω τέλη και εμπίπτουν στις ως άνω απαλλακτικές διατάξεις, θα πρέπει να τους επιστραφούν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.
Η οικεία υπηρεσία Μεταφορών κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδια για να εντοπίσει, βάσει των καταστάσεων που τηρεί, όλες τις περιπτώσεις και να ειδοποιήσει  τους δικαιούχους πολίτες με ατομική ειδοποίηση, απ’ ευθείας ή μέσω των ΚΕΠ.
Στη συνέχεια απαιτείται μια απλή αίτηση των ενδιαφερομένων, προς την ανωτέρω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία μπορεί να κατατεθεί και μέσω των  ΚΕΠ, με την οποία θα αιτούνται την επιστροφή των χρημάτων (σύμφωνα με το παραστατικό της τράπεζας) και θα αναφέρουν τα στοιχεία της υπόθεσής τους, γνωστοποιώντας και αριθμό τραπεζικού τους λογαριασμού, εάν τέτοιος υπάρχει, προκειμένου να είναι δυνατή τυχόν κατάθεση του ποσού. Υπόδειγμα αίτησης μπορεί να συνταχθεί και να διανεμηθεί από την ως άνω αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, προς διευκόλυνση τόσο των υπαλλήλων της, όσο και των πολιτών. Εννοείται ότι κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί αυτεπάγγελτα να καταθέτει σχετική αίτηση επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, χωρίς να αναμένει την ατομική ειδοποίηση. Κατόπιν, η υπηρεσία Μεταφορών, κινεί τη συνήθη διαδικασία επιστροφής των χρηματικών ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Περαιτέρω, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης εντάλματος για τον κάθε δικαιούχο χωριστά, ή ο ορισμός υπολόγου ή υπολόγων και η έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα αυτών, ο οποίοι θα εξοφλήσουν το σύνολο των δικαιούχων που έχουν αναλάβει.

Για ζητήματα ερμηνείας των διατάξεων, θα πρέπει να απευθύνεστε στην αρμόδια Διεύθυνση Τελών & Ειδ. Φορολογιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προώθησε και τις σχετικές ρυθμίσεις.
Η παρούσα, η οποία  έχει καταχωριστεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας –www.ypes.gr-, παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί άμεσα στις υπηρεσίες Μεταφορών, Οικονομικών και στα ΚΕΠ χωρικής αρμοδιότητάς σας,  προς ενημέρωσή τους.