Α.Π. Οικ: 9703 28.04.2010 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3801/2009(ΦΕΚ Α’ 163)

2010-05-09 20:52

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ

  

Ταχ. Δ/νση:  Ευαγγελιστρίας 2 

Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Πληροφορίες: Δ. Διαμαντίδου

Τηλέφωνο:   210 3741219

e-mail: metanastefsi@ypes.gr

 

 

 

 

 

Αθήνα,   28 Απριλίου  2010

Α.Π. Οικ:  9703

 

 

Προς: Περιφέρειες της χώρας

           Δ/νσεις Αλλοδαπών

           και Μετανάστευσης

           (με την παράκληση να

           κοινοποιηθεί άμεσα στους

           ΟΤΑ Α΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας)

 

 

Εγκύκλιος αριθμ. 5

 

   ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3801/2009(ΦΕΚ Α’ 163)

 

Όπως γνωρίζετε  στο ΦΕΚ Α’ 163/4.9.2009, δημοσιεύτηκε ο ν.3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

Με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, για την ορθή  εφαρμογή των οποίων  σας αποστέλλουμε την παρούσα.

Επιπλέον, με την ευκαιρία έκδοσης της παρούσας, θεωρούμε σκόπιμο να σας παράσχουμε περαιτέρω οδηγίες, σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 και  κανονιστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

 

 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.3801/2009

Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση

 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43  και με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών, θεσμοθετείται η απευθείας πρόσβαση, χωρίς έκδοση ειδικής έγκρισης, των κατόχων αυτοτελών αδειών διαμονής στη μισθωτή εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.

      Έτσι, από την ημερομηνία έναρξης του ν.3801/2009 οι άδειες διαμονής που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του 131/2006 π.δ σχετικά με το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση καθώς και οι άδειες διαμονής που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 60 του ν.3386/2005 παρέχουν απευθείας πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

      Ειδικότερα, άμεση πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που έλαβαν  αυτοτελή άδεια διαμονής, λόγω:  

α. παρέλευσης πενταετίας από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του νόμου Ν. 3386/2005,

β. ενηλικίωσης.

γ. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη Χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του,

ε.  διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή  αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, εφόσον:

i. ο γάμος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στη Χώρα.

ii. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας υπήρξε θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος, καθώς και,   

στ. σε περίπτωση που η αυτοτελής άδεια διαμονής, η οποία χορηγήθηκε λόγω ενηλικίωσης  ανανεωθεί για σπουδές και ο υπήκοος τρίτης χώρας, μετά το πέρας των σπουδών του,  την ανανέωσε αυτοτελώς για ένα έτος.

 

Επίσης, το δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου παρέχεται, στους συζύγους  επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και αποκτούν  αυτοτελή άδεια διαμονής, λόγω:

i. Έκδοσης  αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ο γάμος διήρκεσε, έως την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάμου, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα.

ii. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, εν όσω υφίστατο ο γάμος.

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και δεδομένου ότι  οι αυτοτελείς  άδειες διαμονής χορηγούνται στο πλαίσιο μετάβασης από ένα καθεστώς σε άλλο, δεν επιτρέπεται στους κατόχους η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα τυχόν υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, παρέχεται η συγκεκριμένη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών που το προηγούμενο καθεστώς διαμονής τους, επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. 

Για παράδειγμα, εάν υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, στον οποίο είχε εγκριθεί η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, μεταβεί για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, σε αυτοτελή άδεια διαμονής, μπορεί, εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται, να συνεχίσει να την ασκεί.

Ομοίως, κάτοχος αυτοτελούς άδειας διαμονής, λόγω ενηλικίωσης ο οποίος ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ύστερα από σχετική έγκριση που του χορηγήθηκε πριν τη δημοσίευση του ν.3801/2009 μπορεί να συνεχίσει να την ασκεί.

Επισημαίνεται ότι μετά τη δημοσίευση του υπόψη νόμου δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος για έγκριση άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας από κάτοχο αυτοτελούς άδειας διαμονής.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει κατά  την υποβολή της αίτησης για χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής να προσκομίσει, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αυτοτελή άδεια διαμονής και,

·         Βεβαίωση περί μη διακοπής της εγκριθείσας  δραστηριότητας

·         Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

·         Βεβαίωση εκπλήρωσης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων

 

Βάσει των παραπάνω, για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα εκδίδονται δύο τύποι αδειών διαμονής στις οποίες θα αναγράφεται, κατά περίπτωση, εάν παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση ή στην παροχή υπηρεσιών ή έργου ή στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

 

Κατά την ανανέωση των αδειών διαμονής που επιτρέπουν την  άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί ανανέωση για τον ίδιο λόγο δεν θα αναζητούνται τα δικαιολογητικά της αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αλλά της ανανέωσης, με εξαίρεση τα παραστατικά που αποδεικνύουν την επένδυση του ποσού των 60.000 ευρώ.

 

Προς το σκοπό αυτό, θα ήταν χρήσιμο, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής του.

Στο σημείο αυτό και επειδή γίναμε αποδέκτες ερωτημάτων που αφορούν στη διαδικασία πρόσβασης στην αγορά εργασίας των κατόχων άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. στην 1356/2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.160/2006 όμοια και στην υπ’ αριθ. 15/2009 ερμηνευτική των παραπάνω διατάξεων εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.

            Εντελώς συνοπτικά σας υπενθυμίζουμε, ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για τους κατόχους αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση, εξακολουθεί να προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης  πρόσβασης στην εργασία η οποία  εκδίδεται άπαξ και έχει αόριστη διάρκεια ισχύος.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον πληρούνται οι λοιπές εκ της παραπάνω κ.υ.α. οριζόμενες προϋποθέσεις, η απόφαση έγκρισης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εκδίδεται από την ημερομηνία της αίτησης για τη χορήγησή της και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Με άλλα λόγια, αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και κατά τη διάρκεια ισχύος της αιτηθεί έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η σχετική απόφαση χορηγείται με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και όχι  την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας διαμονής.

 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του ν.3801/2009

Επί μέρους ζητήματα αδειών διαμονής

 

Όπως σας έχουμε γνωρίσει με προγενέστερες της παρούσας  εγκυκλίους (αριθ. 38/2005, 53/2007 και 10/2008), το καθεστώς διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι γονείς ανήλικων ημεδαπών, παρά το γεγονός ότι το άρθρο  94 του ν.3386/2005 παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 61 του ίδιου νόμου, διαφοροποιείται σημαντικά από το καθεστώς διαμονής των μελών οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα.

Τούτο διότι  με την εν λόγω διάταξη  ρυθμίζεται μεν το καθεστώς διαμονής μιας κατηγορίας υπηκόων τρίτων χωρών η οποία αφορά  σε μέλη οικογένειας Ελλήνων, πλην όμως,  για τυπικούς   και αντικειμενικούς λόγους,  δεν είναι δυνατή η πλήρης εφαρμογή  των  διατάξεων  του 106/2007 π.δ. οι  οποίες ενσωμάτωσαν στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 2004 /38/Ε.K και των  άρθρων 61-63 του ν. 3386/2005.

 Για παράδειγμα, βάσει των διατάξεων των άρθρων 61 – 63 του ν. 3386/2005 και του π.δ. 106/2007  η διαμονή και η μόνιμη διαμονή των μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. συναρτώνται πάντοτε με τη διαμονή του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα στη χώρα και την υποχρέωση συντήρησης εκ μέρους του των εν λόγω μελών ή κατοχυρώνονται λόγω απόκτησης προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής ή παρέλευσης πενταετούς νόμιμης διαμονής στη χώρα ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε..

Για τους γονείς ανήλικων ημεδαπών, αντικειμενικά,  οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να συντρέχουν  και ως εκ τούτου, με την εθνική ρύθμιση του άρθρου 94 του ν.3386/2005, διασφαλίζονταν  η διαμονή τους τουλάχιστον μέχρι την ενηλικίωση του ημεδαπού τέκνου, ούτως ώστε στη συνέχεια να μεταβούν ομαλά στην κατηγορία των συντηρούμενων  ανιόντων Έλληνα ή σε μακρόχρονους τίτλους διαμονής (άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, καθεστώς επί μακρόν διαμενόντων).

Επειδή όμως κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης διαπιστώθηκε ότι ικανός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών δεν κατοχύρωνε δικαίωμα σε μακρόχρονους τίτλους διαμονής και παράλληλα ήταν αντικειμενικά αδύνατον να μεταβούν στην κατηγορία των συντηρούμενων μελών οικογένειας Έλληνα, αφού τα μόλις ενηλικιωθέντα τέκνα δεν ήταν σε θέση να συντηρούν το γονέα τους κρίθηκε σκόπιμο, με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 3801/2009, να παρασχεθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαίωμα παράτασης της άδειας διαμονής για μία επιπλέον πενταετία μετά την ενηλικίωση του τέκνου.

Ως εκ τούτου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που αδειοδοτούνται ως γονείς ανήλικων  ημεδαπών, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, την άδεια διαμονής τους για μία επιπλέον πενταετία.

 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν.3801/2009, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στο δικαίωμα διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται και διαμένουν στην Ελλάδα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3386/2005, ως μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών  που το καθεστώς λειτουργίας τους υπάγεται σε ειδική νομοθεσία.

Ειδικότερα:

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3801/2009, προκειμένου να εκδοθεί άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα ως,

 α. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

β. Υπαλληλικό προσωπικό, ή νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν.2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953  (ΦΕΚ 317 Α΄).

 γ. Τεχνικοί, που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (ΦΕΚ 130 Α').

 δ. Προσωπικό, που απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρίες, οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.3386/2005, απαιτείται η εκπλήρωση των πιο κάτω προϋποθέσεων :

Για τους γενικούς διευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και για το υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό,

i.                    Σύναψη σύμβασης εργασίας με την εταιρία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή τους είναι ίση τουλάχιστον με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη

ii.                  Βεβαίωση ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος από τον κατά περίπτωση προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία ασφαλιστικό φορέα.

 

 Για τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους,

i.                        Προσκόμιση αντιγράφου του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους ή σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νομίμων εκπροσώπων

ii.                      Βεβαίωση της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών τους

 

Σε περίπτωση θυγατρικών εταιριών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών, η  βεβαίωση των αποδοχών μπορεί να προέρχεται από το όργανο διοίκησης  της μητρικής εταιρίας ή από την οικονομική υπηρεσία της εταιρίας στην Ελλάδα, εφόσον η εταιρία  διαθέτει οικονομική υπηρεσία  ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, εφόσον προσκομίζεται πληρεξούσιο από τη μητρική εταιρία βάσει του οποίου του παρέχεται δικαίωμα καθορισμού και βεβαίωσης των αποδοχών του.

iii.                    Βεβαίωση ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος, από τον κατά περίπτωση προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία ασφαλιστικό φορέα.

 

Η άδεια διαμονής, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη ειδικών σχετικών ρυθμίσεων, ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως προαναφέρθηκαν που αποδεικνύουν :

      i.          Τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων

iii.                Την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδήματα αντίστοιχα με τις δηλωθείσες αποδοχές τους.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου  44 του ν.3801/2009 και για λόγους ίσης μεταχείρισης, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία και στις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής  των μελών της οικογένειας  των υπηκόων τρίτων χωρών που αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3386/2005.

Έτσι, προκειμένου πλέον να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή των μελών της οικογένειας των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3386/2005, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και επαρκές που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των οκτώ χιλιάδων  πεντακοσίων (8.500) ευρώ ετησίως, προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάς του.

Ειδικότερα, προκειμένου να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στα μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας που τον συνοδεύουν κατά την πρώτη είσοδό του στη χώρα ή έρχονται να τον συναντήσουν, απαιτείται πλέον η προσκόμιση της σύμβασης εργασίας ή της βεβαίωσης αποδοχών από την εταιρία, από την οποία  θα πρέπει να προκύπτει ότι το ύψος των αποδοχών του υπηκόου τρίτης χώρας, ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) ευρώ προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάς του.  

Σε περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα μετά από χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το έτος, θα προσκομίζεται αντίστοιχα αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης,  βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται η επάρκεια των πόρων του συντηρούντος υπηκόου τρίτης χώρας.

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου τροποποιείται και συμπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 86 του ν.3386/2005.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 και συνολικά οι ρυθμίσεις του άρθρου 86 του ν.3386/2005,  ορίζουν τις κυρώσεις στις οποίες υπόκεινται οι εργοδότες που προσλαμβάνουν και απασχολούν μη νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών καθώς  και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται μη νόμιμα στη χώρα.

Ωστόσο, επειδή στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, ανεξαρτήτως εάν οι υπήκοοι τρίτων χωρών διαθέτουν νόμιμο τίτλο διαμονής, υφίστανται συγκεκριμένες ρυθμίσεις που περιορίζουν την πρόσβαση στην απασχόληση, ήτοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη ή την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εάν ο  τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν  παρέχει απευθείας πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση  ή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη έγκριση πρόσβασης στην απασχόληση, κρίθηκε σκόπιμο, για την προστασία των υπηκόων τρίτων χωρών και ιδίως για την αποφυγή φαινομένων μη νόμιμης απασχόλησης,  η πλήρης διασαφήνιση των τίτλων διαμονής που επιτρέπουν την πρόσληψη ή την απασχόληση και των νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Έτσι,  με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν.3801/2009, αποσαφηνίζεται πλήρως ότι η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν:

·         Άδεια διαμονής για εργασία

·         Άδεια διαμονής και έγκριση απασχόλησης για τις περιπτώσεις των κατόχων άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή σπουδές

·         Άδεια διαμονής στην οποία αναγράφεται ότι παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας

·         Βεβαίωση, τύπου Α’, υποβολής αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής που παρέχει αντίστοιχη πρόσβαση

 

Συνέχεια των παραπάνω, αποτελεί η δια της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του ν.3801/2009,  προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην παράγραφο 6 του άρθρου 86 του ν.3386/2005.

Με την προστεθείσα διάταξη αποσαφηνίζεται πλήρως και κατ’ επέκταση περιορίζεται η αυθαίρετη ερμηνεία των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 86 του ν.3386/2005 που είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη πολλών αιτημάτων ανανέωσης αδειών διαμονής και την παραπομπή στη δικαιοσύνη, νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

 

Συγκεκριμένα, γίνεται σαφές ότι από την ημερομηνία έναρξης του ν. 3801/2009 και μετέπειτα η διαπίστωση από τις υπηρεσίες σας, τυχόν πρόσληψης ή απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που επέτρεπε η άδεια διαμονής του ή  η παροχή  εργασίας χωρίς την απαιτούμενη άδεια διαμονής ή έγκριση απασχόλησης επισύρει για μεν τον εργοδότη τις προβλεπόμενες κυρώσεις για δε τον υπήκοο τρίτης χώρας επιβολή προστίμου και όχι ανάκληση ή απόρριψη του αιτήματός του, πολλώ δε μάλλον ποινή φυλάκισης τριών μηνών.

 

Η προβλεπόμενη στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 86 του ν.3386/2005 ποινή φυλάκισης αφορά μόνο σε υπηκόους τρίτης χώρας που απασχολούνται σε μισθωτή εργασία ή υπηρεσίες ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα χωρίς να κατέχουν οποιονδήποτε τίτλο διαμονής.

Η ανάκληση ή απόρριψη του αιτήματος επιβάλλεται μόνο σε περίπτωση υποτροπής.

 

Για παράδειγμα, εάν υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής του και ταυτόχρονα αίτηση για έγκριση απασχόλησης και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, κατά τη διενέργεια ελέγχου των στοιχείων του φακέλου  διαπιστώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας εργαζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής του χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης απασχόλησης επιβάλλει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, πρόστιμο και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, προβαίνει στην έκδοση άδειας διαμονής και απόφασης έγκρισης.

 

Ομοίως, εάν η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατά τον έλεγχο φακέλου που αφορά σε ανανέωση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παράσχει και μισθωτές υπηρεσίες, οφείλει να του επιβάλλει πρόστιμο, να τον ενημερώσει ότι σε περίπτωση υποτροπής θα ανακληθεί η άδεια διαμονής του και, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, να προβεί σε έκδοση της  άδειας διαμονής.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το πρόστιμο επιβάλλεται βάσει των οριζομένων στην υπ’ αριθ. 10486/2007(ΦΕΚ Β’ 901/2007) κοινή υπουργική  απόφαση.

Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω διάταξη αφορά σε αιτήματα ανανέωσης αδειών διαμονής που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3801/2009 και αφορούν σε διαπιστωθείσες παραβάσεις της νομοθεσίας  κατά  το διάστημα ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής.

Σε καμία περίπτωση τέλος, δεν  είναι  δυνατή, διοικητικά,  η επανεξέταση αιτημάτων που απορρίφθηκαν για τους παραπάνω λόγους  πριν την έναρξη ισχύος του ν.3801/2009.

 

                                                                                                    Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                                                                                                        Θ. ΤΖΑΚΡΗ