Αριθ. Πρωτ. 71268 23/11/09 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία

2009-11-25 17:08

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα

ΦΑΞ: 210 374 4383

Πληροφορίες: Κ. Γαλάνης

Τηλέφωνο:210 374 4391

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

 

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 71268

 

 

 

Προς :

Περιφέρειες της Χώρας

1. Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης

Έδρες τους

2. Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης στους Νομούς

Θέμα: Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία

 

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η αριθ. 43721/13-7-2009 (ΦΕΚ Β’ 1492) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα “Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία”. Η απόφαση σας έχει αποσταλεί με το αριθ. πρωτ. 52673/27-8-2009 έγγραφό μας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα “Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού”, υποενότητα “Δημοτική Αστυνομία”.

Με την προαναφερόμενη απόφαση θεσμοθετήθηκε, για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη, διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Στην ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι πριν από την επιβολή του δυσμενούς διοικητικού μέτρου της σφράγισης, δίδεται προθεσμία τουλάχιστον πέντε (5) ημερών για την απομάκρυνση από το κατάστημα ή την επιχείρηση των ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων και τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων της επιχείρησης (παράγραφος 2 της Απόφασης).

Επισημαίνεται όμως ότι η γενική αυτή αρχή κάμπτεται όταν η σφράγιση γίνεται κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11§8 της Υγειονομικής Διάταξης Αιβ 8577/1983 δηλαδή σε ”λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις”, όταν “κινδυνεύει άμεσα η δημόσια υγεία”, δεδομένου ότι στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτή αναφέρεται, παραλείπεται ακόμα και η εφαρμογή της τήρησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου, από το άρθρο 20§2 του Συντάγματος, ουσιώδους τύπου της διαδικασίας της προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ 3860/1997).

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους Δήμους και τις Κοινότητες της χωρικής σας αρμοδιότητας.

 

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή Περιφερειακή Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού – Δημοτική Αστυνομία – Εγκύκλιοι.

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής

 

 

 

 

      Θ. Οικονόμου

 

 

Κοινοποίηση

1. Γραφείο κ. Υπουργού Βασ. Σοφίας 15 (επί αριθ. πρωτ. 2878/15-7-2009)

2. Ν.Α. Αθήνας Πειραιά. Νομαρχία Πειραιά. Γραφείο Νομάρχη

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Ποσειδώνος 14-16

Ταχ. Κώδικας: 185 31

(επί αριθ. πρωτ. 3661/15-7-2009 εγγράφου σας)

3. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση όπως αναρτηθεί η παρούσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)

Εσωτερική διανομή

 

Γραφείο κ. Υφυπουργού (επί αριθ. 3423/22-7-2009)