ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Π. Φ 80000/οικ.33384/2415 Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 10 Ν.3863/2010