1110011/ 1159 5/11/2009 Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010

2009-11-20 18:24

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
                                                                                          Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2009
    1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
    ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    A)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ.: 1110011/ 1159/Τ.&Ε.Φ.
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
    - ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
    - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ16) ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
    Β)ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
    - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)
    - Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
    2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
    - Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
    - Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ (Δ31)
   
    Α Π Ο Φ Α Σ Η
   
    ΘΕΜΑ: Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.


    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΄Εχοντας υπόψη:

    α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.599/1977 (ΦΕΚ Α΄ 160), με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανατεθεί κατ' εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

    β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ Α΄ 247 ).

    γ. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α΄ 181), όπως ισχύει, των άρθρων 28 και 31 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285 ), του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242) και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194 ).

    δ. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ Α΄122 ).

    ε. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 16-9-2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης" (ΦΕΚ Α΄ 181) και τις διατάξεις της από 2-11-2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας κ.λ.π" (ΦΕΚ Α΄219).

    στ. Τις διατάξεις του π.δ.16/1989 "Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων".

    ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 55 (παραγρ. 1, περιπτ. στ΄) του κωδικοποιημένου ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

    η. Την ανάγκη καθορισμού των φορέων που θα διαθέσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2010 και θα εισπράξουν για λογαριασμό του Δημοσίου τα αναλογούντα ποσά, προς άμεση εξυπηρέτηση του όγκου των συναλλασσομένων.

    θ. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 10.353.000 ευρώ ήτοι 5.800.000 σήματα επί 1,50 ευρώ ανά σήμα συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

    1. Αναθέτουμε την είσπραξη των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2010 καθώς και του ειδικού φόρου επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα στους:

    1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
    2. ALPHA BANK A.E.
    3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
    4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
    5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
    6. EFG EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε
    7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
    8. CITIBANK INTERNATIONAL PLC
    9. MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
    10. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.
    11. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
    12. MILLENIUM BANK Α.Ε.
    13. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
    14. ASPIS BANK Α.Ε.
    15. PROBANΚ Α.Ε.
    16. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
    17. FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
    18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ LTD
    19. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
    20. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
    21. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
    22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΧΑΪΚΗ
    23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
    24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
    25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
    26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
    27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
    28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
    29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
    30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
    31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
    32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
    33. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
    34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
    35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
    36. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

    Ειδικότερα:

    Η ανάθεση αυτή αφορά ειδικά σήματα που η προμήθειά τους γίνεται εμπρόθεσμα και μόνον εφόσον προσκομίζονται τα σχετικά προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια της Γ.Γ.Π.Σ. για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας και των κατά περίπτωση συνεισπραττόμενων με αυτό ποσών, ήτοι, του ειδικού φόρου οχημάτων με κυλινδρισμό κινητήρα από 1.929 κ.ε. και άνω και του τέλους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων, θα εμφανίζονται τόσο συνολικά όσο και αναλυτικά.
    Η προμήθεια του ειδικού σήματος θα γίνεται αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ., εφόσον έχουν γίνει διορθώσεις σε οποιαδήποτε στοιχεία του προεκτυπωμένου ειδοποιητηρίου.
  

  2. Οι παραπάνω Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. εκτός του ανωτέρω τρόπου διάθεσης των Ειδικών Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) που είναι υποχρεωτικός για όλους, μπορούν να διαθέτουν αυτά στο ίδιο χρονικό διάστημα και μέσω του διαδικτύου (internet) ή του Call center. Η παράδοση των σημάτων θα γίνεται με ευθύνη των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες με τον προσφορότερο τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι και για τον τρόπο διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. και τη σχετική επιπλέον επιβάρυνση.
    Μαζί με το σήμα απαραίτητα θα παραδίδεται και σχετική βεβαίωση είσπραξης λόγω διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. στην οποία, πέρα από τα πλήρη στοιχεία είτε της Τράπεζας είτε του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. είτε των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., θα αναγράφονται:
    α. ο αριθμός ειδοποιητηρίου
    β. ο αριθμός συναλλαγής
    γ. η ημερομηνία και
    δ. το συνολικό ποσό της καταβολής αριθμητικώς και ολογράφως.
   

3. Ο εφοδιασμός των κατά τόπους καταστημάτων των παραπάνω Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. με τα ειδικά σήματα προς διάθεση, θα γίνει από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) για όλα τα καταστήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως 15-10-2009, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση σημάτων για όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.
    Κάθε μία από τις προαναφερθείσες Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. θα εφοδιάζεται από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με ειδικά σήματα και μέχρι του αριθμού που θα καθορίσει η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. με βάση και τα στοιχεία διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009.
    Επισημαίνεται ότι, το αίτημα των κατά τόπους καταστημάτων των πιο πάνω φορέων διάθεσης, για τον τυχόν ανεφοδιασμό τους με πρόσθετες ποσότητες ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, θα πρέπει να υποστηρίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί η ζήτηση μεγάλων ποσοτήτων ειδικών σημάτων μετά την 15 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, τα οποία στη συνέχεια ως αδιάθετα επιστρέφονται προς καταστροφή και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά αποδυναμώνεται ο επαρκής και έγκαιρος εφοδιασμός άλλων σημείων διάθεσης.
    Για τον επιπλέον ανεφοδιασμό, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τα καταστήματα των φορέων διάθεσης θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (τηλ. 210-5140436, 210-5152183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.
    Για τα ελλείμματα ή πλεονάσματα ειδικών σημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά την παραλαβή τους, θα συντάσσεται αμέσως από το κατάστημα, στο οποίο έγινε η διαπίστωση, πρακτικό εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων θα αποστέλλεται στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. την ίδια μέρα. Στο πρακτικό αυτό θα αναγράφεται ο αριθμός των σημάτων που λείπουν ή πλεονάζουν και οι αύξοντες αριθμοί αυτών. Συνιστάται ο έλεγχος και ανά δεσμίδα.

    4. Η διάθεση των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. στους κατόχους όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων & μοτοσικλετών θα γίνει έως 31-12-2009. Στη συνέχεια αυτών των προθεσμιών τα Ε.Σ.Τ.Κ. θα διατίθενται αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ. Παράλληλα θα διατίθενται από τις Δ.Ο.Υ. σε όλες τις περιπτώσεις που δεν λαμβάνεται ειδοποιητήριο από τον κάτοχο του οχήματος ή έχει απολέσει αυτό ή λαμβάνει ειδοποιητήριο αλλά είναι λανθασμένος ο αριθμός κυκλοφορίας ή τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας ή αναγράφεται λανθασμένος Α.Φ.Μ. ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.
    Επίσης, από τις Δ.Ο.Υ. θα διατίθεται το σήμα όταν αγοράζεται αυτοκίνητο μετά την 1-10-2009, όπου δεν είναι τεχνικά δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στον νέο κάτοχο.
    Η διάθεση του σήματος στους δικαιούχους θα γίνεται από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., αφού προσκομισθεί στους φορείς αυτούς το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμής έτους 2010.

    5. Τα εισπραττόμενα από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ποσά, θα αποδίδονται στο Δημόσιο το αργότερο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η προθεσμία των 5 ημερών αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της είσπραξης. Η κατάθεση των εισπράξεων γίνεται το αργότερο την επόμενη ημέρα της λήξεως του 5νθημέρου.
    Η απόδοση των χρημάτων αυτών από τα Κεντρικά καταστήματα των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., θα γίνεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου που θα συνοδεύεται με κατάσταση σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία θα φαίνεται αναλυτικά, κατά ημερομηνία είσπραξης, ο αριθμός των διατεθέντων σημάτων και η αξία των εισπραχθέντων τελών κυκλοφορίας (χωρίς τις τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις αυτών από ειδικό φόρο οχημάτων με κυλινδρισμό άνω των 1.929 κυβ. εκ. και από τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης), ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας και το σύνολο αυτών. Επίσης, στην ανωτέρω κατάσταση θα φαίνεται και το συνολικό εισπραχθέν ποσό α) του ειδικού φόρου των οχημάτων με κυλινδρισμό άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών και β) των τελών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων.
    Η μία κατάσταση θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ., μία θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. στο κλιμάκιο της 16ης Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στη Γ.Γ.Π.Σ. και οι άλλες δύο θα θεωρούνται και θα παραδίδονται στην Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. εκ των οποίων η μία θα υποβάλλεται στην Δ.5 για την πληρωμή της αμοιβής.
    Το γενικό σύνολο της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.
    Η ανωτέρω Δ.Ο.Υ., με την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου "Α" στο όνομα της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για το ποσό που καταθέτουν και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό. [ΚΑΕ 1363 για όλα τα σήματα πλην αυτών που αφορούν απαλλασσόμενα οχήματα, με αιτιολογία "τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος" , ΚΑΕ 2415 για τα σήματα των απαλλασσομένων οχημάτων με αιτιολογία "έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων" (ν.2052/1992, άρθρο 3, παραγρ.4), ΚΑΕ 1381 με αιτιολογία "ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα"(ν.3775/2009, άρθρο 32) και ΚΑΕ 1364 με αιτιολογία "Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων"( Η από 16-9-2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης" (ΦΕΚ Α΄ 181), άρθρα 1 και 2. ].
    Οι Τράπεζες ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. που θα καθυστερήσουν να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά που έχουν εισπράξει από την διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας πέραν του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου των πέντε (5) ημερών, καταλογίζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμοδίου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση.
    Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή θα γίνεται από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ.16) με βάση τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και τη Γ.Γ.Π.Σ.
    Στις Τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. που θα διαθέσουν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας έτους 2010 θα καταβληθεί αμοιβή που ορίζεται σε ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 Ευρώ) ανά διατιθέμενο σήμα, πλέον Φ.Π.Α.
    Η αμοιβή των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. θα καταβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του χρόνου της διάθεσης των ειδικών σημάτων Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων τηρουμένων ως προς την έκδοση των τιμολογίων των διατάξεων της παραγρ.15 του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ανά κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας ή υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., αντίστοιχα.
    Για το λόγο αυτό, το Κεντρικό Κατάστημα κάθε Τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. και των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικού (Δ.5) του Υπουργείου Οικονομικών, την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση διάθεσης θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των διατεθέντων σημάτων, μαζί με το τιμολόγιο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
    Κατά την πληρωμή της αμοιβής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι, 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% τέλος χαρτοσήμου επί του ποσού υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του τέλους χαρτοσήμου.
    Επίσης, παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. στ΄, της παραγρ. 1 του άρθρου 55, του ν.2238/1994 (Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος).
    Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874 Ειδ. Φορέα 23-110.

    6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, τα αδιάθετα σήματα θα παραδοθούν από κάθε κατάστημα Τράπεζας, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. και Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στη Δ.Ο.Υ., στην οποία ανήκει χωρικά το κατάστημα που παραδίδει, με πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, αντίγραφα των οποίων θα στέλνονται στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
    Για την εξέταση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν κατά την παράδοση των σημάτων, θα οριστεί, ύστερα από πρόταση της Υ.Δ.Ε.Α.Δ., αρμόδιος Επιθεωρητής από τη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης.
    Στην περίπτωση που από τον ως άνω έλεγχο προκύψει ευθύνη Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για παράδοση λιγότερων σημάτων, υποχρεούνται στην καταβολή της αξίας των μη παραδοθέντων σημάτων, που υπολογίζεται με βάση το ποσό των διακοσίων δύο (202,00) ευρώ.

    7. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε., το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και κάθε Τράπεζα αναλαμβάνουν:
    α) Κάθε δεύτερη Δευτέρα να δημιουργούν μαγνητικό μέσο, που θα περιέχει για κάθε κατάστημα, το πλήθος των σημάτων που διέθεσε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Η δισκέτα θα συνοδεύεται από κατάσταση με το περιεχόμενο αυτής και το γενικό σύνολο και θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. (υπόψη κας Μαυροπούλου).
    β) Στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός πέντε εργασίμων ημερών να αποστείλουν σε μαγνητικό μέσο τα αναλυτικά στοιχεία εισπράξεων, μερικά και γενικά σύνολα, σύμφωνα με προδιαγραφές που θα παρασχεθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.
    Το μαγνητικό μέσο θα αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης- Τ.Κ. 183 46 Μοσχάτο, υπόψη Ομάδας Οχημάτων) συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφονται και τα προαναφερθέντα μερικά και γενικά σύνολα.
    Το αrχείο θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφονται τα προαναφερθέντα μερικά και γενικά σύνολα.
    γ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν με fax (210 - 4802249) στη Γ.Γ.Π.Σ. τα στελέχη αποδείξεων πληρωμής, εφόσον ζητούνται τηλεφωνικά από αυτήν, εντός 15 ημερών.

    8. Διευκρινιστικές οδηγίες επί των ανωτέρω θεμάτων, θα παρασχεθούν στις Τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. από το Υπουργείο Οικονομικών.

    Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ