Αριθμ. 1100518/0006Δ ΦΕΚ B 2298/2009 Έγγραφα, έντυπα και φάκελοι αλληλογραφίας που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

2009-11-28 00:57

Αριθμ. 1100518/0006Δ ΦΕΚ B 2298/2009

Έγγραφα, έντυπα και φάκελοι αλληλογραφίας που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 9 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108/Α΄) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων».

 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

 

4. Την υπ’ αριθμ. 1048381/513/0006Δ/22.5.2006 (ΦΕΚ 723/Β΄/15.6.2006 και 895/Β΄/12.7.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθιέρωση προτυπωμένου σήματος στα έγγραφα και στους φακέλους αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Ορίζεται ότι, στο επάνω αριστερό μέρος των εγγράφων, εντύπων και φακέλων αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, τίθενται στο εξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108/Α΄), το έμβλημα του άρθρου 2 του ίδιου νόμου και οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

 

2. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και φακέλους αλληλογραφίας μέχρι της εξαντλήσεώς τους.

 

3. Η υπ’ αριθμ. 1048381/513/0006Δ/22.5.2006 (ΦΕΚ 723/Β΄/15.6.2006 και 895/Β΄/12.7.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παύει να ισχύει.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2009