ΑΠΟΦΑΣΗ 1091531 25/9/2009 Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. - Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων

2009-09-25 12:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β΄
Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΤΜΗΜΑ Β΄
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
                                                                                             Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009
                                                                                             Αριθ. Πρωτ.:1091531/7453/1653/Δ0014

                                                                                             ΑΠΟΦ.1091531
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Τ.Κ. : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3616754 Fax : 210 3637103

 

ΘΕΜΑ: - Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. - Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

 

Α. Γενικά

Με τις οδηγίες 2008/117/ΕΚ/16.12.2008/L14.7.20-1-2009 και 2008/8/ΕΚ/ 12.2.2008/L44.11.20-2-2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006/L347.1.11-12-2006 του Συμβουλίου «σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας» με την οποία εναρμονίζεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (κύρωση με το Ν. 2859/2000), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω αλλαγές στις κοινοτικές διατάξεις αφορούν και την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Με το Ν. 3763/27.5.2009/ΦΕΚ 80 Α΄ έγινε ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/8/ΕΚ/12.2.2008 και με νόμο (επίκειται ψήφιση έως 01/01/2010 σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/117/ΕΚ), την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 ενσωματώνεται η οδηγία 2008/117/ΕΚ/16.12.2008, στις εθνικές διατάξεις.

 

Β. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής, επέρχονται οι εξής αλλαγές στην υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων:

α) Περιλαμβάνονται και οι πράξεις των ενδοκοινοτικών παροχών ή λήψεων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον: i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξη λήπτη), ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από το λήπτη.

Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών, για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα υπόχρεα σε υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η επαλήθευση γίνεται από το Δ΄ Τμήμα της Δ/νσης Φ.Π.Α. (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται για το σκοπό αυτό.

β) Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους (σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet). Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην εξαιρέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009.

γ) Με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 ορίστηκε ο τύπος των νέων εντύπων ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πιο συγκεκριμένα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 - Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS) και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 - Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS) καθώς και το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους.

Τα νέα έντυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύουν από 01/01/2010 ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που αφορούν πράξεις έως την 31 Δεκεμβρίου 2009 και υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή θα πραγματοποιείται με τη χρήση των νέων εντύπων.

δ) Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίστηκαν με την

ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009, που πλέον δεν είναι ενσωματωμένες στο πίσω μέρος των εντύπων. Οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων θα είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ. καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr ).

ε) Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής τους.

 

Γ. Χρόνος δήλωσης των πραγματοποιηθέντων πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Οι πράξεις που πραγματοποιούνται δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο και από 01/01/2010 τον ημερολογιακό μήνα που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16, 18 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το Ν. 2859/2000), όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα:

α) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αγαθών εφαρμόζονται τα όσα έχουν οριστεί έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση είσπραξης αντιπαροχής, ως προκαταβολή, πριν την παράδοση των αγαθών, η πράξη αυτή πρέπει να δηλώνεται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο της είσπραξης και για το ποσό που εισπράττεται.

β) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο χρόνος δήλωσης των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι:

i) Ο χρόνος πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, ή ο χρόνος που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά, ή ο χρόνος είσπραξης της αντιπαροχής σε περίπτωση προκαταβολής πριν την παροχή των υπηρεσιών.

ii) η λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον: α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των.

Για παράδειγμα Γερμανική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε Ελληνική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2011. Εάν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2010 δεν πραγματοποιηθεί καταβολή της αντιπαροχής, ή μέρους αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων, ή άλλη πληρωμή, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους το μέρος των λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί (η γερμανική επιχείρηση ως παρέχουσα και η ελληνική επιχείρηση ως λήπτρια των αντίστοιχων υπηρεσιών).

Τέλος σημειώνεται ότι τυχόν εκπτώσεις που χορηγούνται στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

 

Δ. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις.

Προκειμένου για την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄137) και τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθ. 1055240/439/0015/9.5.1995/ ΠΟΛ. 1131/95 εγκύκλιο, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Για λόγους τόσο διαδικαστικών όσο και πρακτικών δυσχερειών που προκύπτουν κατά το στάδιο του μετασχηματισμού, διευκρινίζεται ότι, η υποβολή των μηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων (ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών), για την ημερολογιακή περίοδο που αφορά από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού θα γίνεται στο όνομα των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν τις σχετικές πράξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που διενεργούν οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες, απορροφώμενες επιχειρήσεις, ή η νέα επιχείρηση, με την χρησιμοποίηση του δικού τους Α.Φ.Μ., θα υποβάλλουν μηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στο όνομα τους δηλώνοντας ολόκληρη την αντίστοιχη ημερολογιακή περίοδο.

Για παράδειγμα, για ημερολογιακή περίοδο 01.01.2010-31.01.2010 και επιχείρηση που μετασχηματίζεται με χρόνο ολοκλήρωσης του ισολογισμού μετασχηματισμού την 13.01.2010, για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την μετασχηματιζόμενη επιχείρηση από 01.01.2010 έως 13.01.2010 θα υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας αναγράφοντας στο πεδίο 006 (ημερολογιακή περίοδο) ολόκληρη την μηνιαία ημερολογιακή περίοδο δηλ. 01.01.2010 έως 31.1.2010 και στο πεδίο 021 (Α.Φ.Μ.) τον Α.Φ.Μ. της.

Ομοίως, για ημερολογιακή περίοδο 01.01.2010-31.01.2010 και επιχείρηση προερχόμενη από τον μετασχηματισμό με χρόνο ολοκλήρωσης του ισολογισμού μετασχηματισμού την 13.01.2010, για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τη νέα επιχείρηση από 14.01.2010 έως τη λήξη της μηνιαίας ημερολογιακής περιόδου θα υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας αναγράφοντας στο πεδίο 006 (ημερολογιακή περίοδος) ολόκληρη τη μηνιαία ημερολογιακή περίοδο 01.01.2010 έως 31.1.2010 και στο πεδίο 021 (Α.Φ.Μ.) τον Α.Φ.Μ. της νέας επιχείρησης.

 

Ε. Δήλωση της έναρξης ή παύσης της ενδοκοινοτικής παροχής και λήψης υπηρεσιών.

Με το Ν. 3763/27.5.2009/ΦΕΚ80Α΄ προστέθηκαν νέες περιπτώσεις δ΄ και ε΄ στην παράγραφο 1 του άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις οποίες το πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένο να δηλώνει την έναρξη ή την παύση της παροχής ή λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται με «την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών» στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η δήλωση είναι απαραίτητη για την ενημέρωση του μητρώου του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα προσώπου και ειδικότερα για τις ανάγκες του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς Φ.Π.Α. (VIES) και την δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών από το πρόσωπο αυτό. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται και για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΤ. Οδηγίες για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ.

Προκειμένου για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στις Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 διευκρινίζονται τα εξής:

α) Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα εφόσον αφορούν πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν πριν την 1 Ιουλίου 2003 προκειμένου να αποστέλλεται το ένα αντίγραφο στη Γ.Γ.Π.Σ. για περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο υπόχρεο για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. στη διεύθυνση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346 (Δ/ΝΣΗ 32η Γραφείο Φ.Π.Α.) και με την ένδειξη «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ-VIES» ή «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-VIES».

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα εφόσον αφορούν πράξεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται μετά την 1.7.2003. Στην περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο υπόχρεο για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο.

Εξαιρετικά, τόσο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ., όσο και οι εποχιακές επιχειρήσεις, μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω αντίτυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή. Η Δ.Ο.Υ. αφού παραλάβει την επιστολή θα επιστρέφει ταχυδρομικά στο υπόχρεο για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο, το ένα αντίτυπο.

β) Οι υποκείμενοι που έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα μπορούν να υποβάλλουν εκτυπωμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές του αντίστοιχου εντύπου που ορίζεται και εκδίδεται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων με μαγνητικά μέσα δεν προβλέπεται.

Η σχεδίαση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχει γίνει κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους με Η/Υ και η εκτύπωσή τους σε εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24΄΄. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται.

γ) Σχετικά με την εισαγωγή στο ΤΑΧΙS των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από τις Δ.Ο.Υ. παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ., με ευθύνη των προϊσταμένων τους καθώς και των αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής τους. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Από την επόμενη ημέρα, οι πληροφορίες για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες θα προωθούνται στις αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1798/2003/7.10.2003 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως ισχύει, γι΄ αυτό και οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να διαγραφούν ή να μεταβληθούν.

2. Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία της εισαγωγής στο σύστημα ΤΑΧΙS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος στη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση αναλυτικής γραμμής του πίνακα και οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα προσώπου, αυτό θα καλείται για τη διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους, προκειμένου να υποβληθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τα σωστά στοιχεία. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας δεν θα καταχωρείται στην περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο δεν προσέλθει για τη διόρθωση του λάθους.

Στην περίπτωση που ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει λάθος που αφορά την καταχώρηση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πρέπει να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του συγκεκριμένου ΑΦΜ/ΦΠΑ, από το Δ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης ΦΠΑ (VIES) ή την διαθέσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία.

3. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος στη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση αναλυτικής γραμμής του πίνακα που οφείλεται σε υπαιτιότητα υπαλλήλου, τα δεδομένα των αναλυτικών γραμμών μπορούν να μεταβληθούν - διορθωθούν έως την τελευταία ημέρα πριν τη διαβίβαση των πληροφοριών στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Από την επόμενη ημέρα οι δηλώσεις αυτές, δεν θα επιδέχονται μεταβολή, διόρθωση ή διαγραφή. Η διόρθωση, ή η μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με διορθωτική εγγραφή, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία του συστήματος TAXIS.

Κάθε άλλη εγκύκλιος με την οποία έχουν δοθεί διευκρινίσεις ή οδηγίες για θέματα που αφορούν τα όσα διευκρινίζονται στην παρούσα παύει να ισχύει.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ