Αριθμ. 1075801/3809/0005 Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

2009-08-04 16:49

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1594
4 Αυγούστου 2009

Αριθμ. 1075801/3809/0005
Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 284/1988 (Φ.Ε.Κ. 128 Α΄) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του N. 3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Φ.Ε.Κ. 9Α/29.1.2008) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 73 παρ. 1 περ. ΣΤ΄ του N. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του N. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70Α/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

4. Τις διατάξεις του N. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του N. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50Α/10.4.1997) «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρου 24 παρ. 4 του N. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157Α/25.6.2003).

6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ1078/567/21.7.2008 «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 1079104/3747/0005/21.7.2008 «Ανάθεση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από τη χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

8. Την 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40Β΄/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών.

9. Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

10. Την πρόβλεψη έκδοσης υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

11. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία προβλέπεται ότι θα ανέλθει μέχρι του ποσού των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000€) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατά έτος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23 110 - Κ.Α.Ε. 0874), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Αναθέτουμε στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

1. την πληρωμή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) προς τα δικαιούχα πρόσωπα, που προσδιορίζονται ως γεωργοί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ1078/567/21.7.2008 και

2. την εκτέλεση της διαδικασίας πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων προς τους οποίους πραγματοποιείται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του N. 3634/2008 και της κοινής υπουργικής απόφασης Φ1078/567/21.7.2008.

`Αρθρο 2

Στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος θα μεταφέρεται το σύνολο του προς επιστροφή ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ1078/567/21.7.2008, βάσει ειδικής εντολής που εκδίδεται από το Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών του εξουσιοδοτημένου Προϊσταμένου της 24ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) με την παρούσα ή του νόμιμου αναπληρωτή, για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200/Ι.Ε.Δ. «Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

`Αρθρο 3

1. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού παραλάβει Ειδική Εντολή Πληρωμής από την 24η Διεύθυνση, ενσωματωμένη ή συνημμένη με τη συγκεντρωτική κατάσταση της 30ης Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υπογεγραμμένη και από την 16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο από την 30° Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ. με τα προς επιστροφή ποσά ανά λογαριασμό δικαιούχου, πιστώνει τα ποσά στους δικαιούχους μέσα σε προθεσμία δύο εργασίμων ημερών.

2. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να αναγράφει την ένδειξη «Ε.Φ.Κ.:» στα αποκόμματα της που εκδίδει κατά την καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

3. Τα ποσά των πληρωμών που απορρίπτονται από κάθε Τράπεζα θα μεταφέρονται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό απορρίψεων που θα ανοιχθεί στην Α.Τ.Ε και οι δικαιούχοι αφού ενημερωθούν, θα πληρώνονται με εντολή της ανωτέρω Τράπεζας.

4. Σε περίπτωση λάθους το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

`Αρθρο 4

1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλλει αμοιβή στην Αγροτική Τράπεζα για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια λειτουργίας της παρούσης. Η αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ορίζεται σε #0,30#€ πλέον Φ.Π.Α. ανά συναλλαγή.

2. Η αμοιβή στην Τράπεζα θα καταβάλλεται με την έκδοση ενταλμάτων βάσει των τιμολογίων που θα εκδίδει η Α.Τ.Ε. κατά τα συμπεφωνημένα.

3. Κατά την πληρωμή της αμοιβής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

`Αρθρο 5

1. Η παρούσα ισχύει για περίοδο από 17.7.2008 έως 31.12.2011.

2. Είναι δυνατή η παράταση ή ανανέωση της ισχύος της παρούσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

`Αρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και την απρόσκοπτη επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, δηλαδή της έγκαιρης πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων.

2. Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και η Α.Τ.Ε. μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία για σπουδαίο λόγο και ιδίως για παραβίαση των όρων της παρούσης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ως άνω οριζόμενης περιόδου.

3. Η Α.Τ.Ε. υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αφορούν στον αντισυμβαλλόμενο και θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εφαρμογή της παρούσης. Ειδικότερα οφείλει να μην γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα πληροφορίες που αφορούν στην ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων ή και των ποσών που κατατίθενται στους λογαριασμούς αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ