Αρ. Πρωτ. Δ14Δ 1044390 ΕΞ 2011/21.03.2011 Κοινοποίηση κανονισμού 904/2010/Ε.Ε.του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

2011-04-04 14:56

Αρ. Πρωτ. Δ14Δ 1044390 ΕΞ 2011/21.03.2011 Κοινοποίηση κανονισμού 904/2010/Ε.Ε.του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.