Αγορανομική Διάταξη Αρ.6 06.07.2010 Αντικατάσταση των κεφαλαίων 6 και 7 του Άρθρου 71 της Α.Δ. 7/09.

2010-07-07 14:02

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                     Αθήνα,    06- 07 -2010

Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ                                 Αρ. Πρωτ. : Α2-1382

Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

& ΦΑΡΜΑΚΩΝ                                                                    Αγορανομική Διάταξη Αρ.6

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ                                                                              ΠΡΟΣ

Tαχ. Δ/νση:  Πλ. Κάνιγγος                                               Αποδέκτες Π.Δ. της Α.Δ. 7/09

Τ.Κ.: 101 81

Πληροφορίες  :

Τηλέφωνο      : 210 -3893141

Fax                : 210 -3833092

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση των κεφαλαίων 6 και 7 του Άρθρου 71 της Α.Δ. 7/09»

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.( ΦEK 137/A/1985).
  2. Το Π.Δ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( ΦEK 98/Α/2005).
  3. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ( ΦΕΚ 185/Α/1988).
  4. Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

( ΦΕΚ 298/Α/1946).

  1. Το Π.Δ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»( ΦΕΚ

213/Α/2009).

  1. Tο Π.Δ 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/2009).
  2. Το Π.Δ 189/09 « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»

( ΦΕΚ 221/Α/2009).

  1. Την Α.Δ 7/09 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και 14-05-09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1388/Β/2009).
  2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του άρθρου 71 της Α.Δ 7/09,   έτσι ώστε ο τρόπος παρουσίασης των προωθητικών ενεργειών, που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης  για τα διάφορα συσκευασμένα προϊόντα, να διασφαλίζει  οπωσδήποτε τα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτικού κοινού, που επιλέγει προϊόντα των προωθητικών ενεργειών.

10.  Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1.Το Κεφάλαιο 6 του άρθρου 71 της Α. Δ. 7/09 όπως προστέθηκε με την Α. Δ. 13/09 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6

Προκειμένου για συσκευασμένα απορρυπαντικά σε σκόνη ή σε υγρό, προοριζόμενα προς χρήση πλυντηρίων ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται, με βάση τον Κανονισμό 2004/648 ΕΚ, η ένδειξη «Συνολικός αριθμός πλύσεων ανά συσκευασία», καθώς και για συσκευασμένα απορρυπαντικά, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται η ένδειξη «Συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία», πέραν βέβαια των από άλλες διατάξεις επιβαλλομένων ενδείξεων, εφόσον εκτίθενται προς πώληση για το καταναλωτικό κοινό, οι λιανοπωλητές αυτών υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση:

-Επί της πινακίδας, που αναφέρεται στο ως άνω ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 του παρόντος, εκτός από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία αναγράφουν επιπλέον τον συνολικό αριθμό πλύσεων ή τον συνολικό αριθμό των μοναδιαίων δόσεων, καθώς και την αξία κάθε πλύσης ή μοναδιαίας δόσης κατά περίπτωση.

2. Το Κεφάλαιο 7 της ΑΔ 7/09 όπως προστέθηκε με την ΑΔ 13/09, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7»

Συσκευασμένα προϊόντα που διατίθενται λιανικώς στον καταναλωτή, μέσω του συστήματος «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

1. Στις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, υπάγονται τα επώνυμα και σε κλειστή

συσκευασία προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, βιομηχανικά είδη μη εδώδιμα πλην εφημερίδων και περιοδικών), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε μονάδα μέτρησης μάζας (κιλό, γραμμάρια κ.λ.π), συμπεριλαμβανομένων των χαρτοπετσετών και του χαρτιού υγείας, ή σε μονάδα μέτρησης όγκου (λίτρο, χιλιοστόλιτρο κ.λ.π) ή σε μονάδα μέτρησης μέτρου ή σε μονάδα μέτρησης τετραγωνικού μέτρου  ή σε μονάδα μέτρησης κυβικού μέτρου κατά περίπτωση.

Ειδικά για συσκευασμένα βιομηχανικά μη εδώδιμα προϊόντα, για τα οποία, με βάση ειδικότερες διατάξεις, επί της συσκευασίας τους αναγράφονται οι διαστάσεις αυτού (μήκος σε μέτρα και πλάτος σε μέτρα), το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ως εκφραζόμενο

σε μονάδα μέτρησης τετραγωνικού μέτρου (μήκος Χ πλάτος).

Επίσης στις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ υπάγονται και τα βιομηχανικά μη εδώδιμα συσκευασμένα προϊόντα, που κατά την συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή σετ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι επί της συσκευασίας αυτών δεν αναγράφεται η μονάδα μέτρησης περιεχομένου συσκευασίας.

Τέλος στις διατάξεις του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ υπάγονται και τα σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία εξειδικευμένα απορρυπαντικά του προηγούμενου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6, για τα οποία, πέραν του ότι το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε μονάδες μάζας ή όγκου, κατά περίπτωση, στην συσκευασία αυτών αναγράφεται ο συνολικός αριθμός πλύσεων ή ο συνολικός αριθμός των μοναδιαίων δόσεων, κατά περίπτωση.

2. Οι προωθητικές ενέργειες διακρίνονται ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

Α) ΠΡΟΪΟΝ Α΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως τέτοιο  θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται π.χ φθηνότερα κατά 0,15 € ή με έκπτωση 0,15 €.

Β) ΠΡΟΪΟΝ Β΄ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως τέτοιο  θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο  ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως  «ΔΩΡΟ» για τον καταναλωτή.

Γ) ΠΡΟΪΟΝ Γ΄ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως τέτοιο θεωρείται κάθε πολυσυσκευασία, εμπεριέχουσα περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι αυτή πωλείται ως εμπεριέχουσα μία ή περισσότερες συσκευασίες «ΔΩΡΟ» ή προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.

Δ) ΠΡΟΪΟΝ Δ΄ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως τέτοιο θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν κύριας συναλλαγής σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται μαζί με άλλο προϊόν «ΔΩΡΟ», ανόμοιο προς το κύριο προϊόν συναλλαγής.

Ε) ΠΡΟΪΟΝ Ε΄ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως τέτοιο θεωρείται  κάθε μεμονωμένη επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για την οποία, οι μεθοδολογίες, που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν στον τελικό καταναλωτή την έννοια της προωθητικής αυτής ενέργειας, ουδεμία σχέση έχουν με αυτές, που αφορούν τις παραπάνω Α-Β-Γ-Δ προωθητικές ενέργειες .

Ειδικά για την εν λόγω περίπτωση κάθε άλλη προωθητική ενέργεια είναι αποδεκτή εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις  της παραγράφου 3 της παρούσης.

3. Κάθε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεση προϊόντων (τροφίμων, ποτών και μη εδωδίμων πλην εφημερίδων και περιοδικών), σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών ιδιωτικής ετικέτας, απευθείας από τα καταστήματα λιανικής πώλησης ή από τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χονδρεμπόρους και εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, μέσω των ως άνω καταστημάτων, επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις:

α) Το όφελος του καταναλωτή πρέπει να είναι εμφανές και να προκύπτει άμεσα και επαγωγικά.

β) Επί της πινακίδας πώλησης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά η τιμή πώλησης της μονάδας μέτρησης και της μονάδας συσκευασίας των προϊόντων προ και μετά την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά τιμής (π.χ. ανόμοιο δώρο) το όφελος για τον καταναλωτή πρέπει να αναφέρεται ρητά. Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για κάθε μορφή εμπορικής πρακτικής (λ.χ. εμπορικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ).

γ) Κάθε συσκευασμένο προϊόν δύναται να βρίσκεται σε καθεστώς οποιασδήποτε προωθητικής ενέργειας που το περιλαμβάνει ως βασικό προϊόν ,σε κατάστημα λιανικής πώλησης, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις σωρευτικά: γ1) οι προωθητικές ενέργειες επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) φορές τον χρόνο με μέγιστη διάρκεια ισχύος τον ένα (1) μήνα κάθε φορά και γ2) δεν επιτρέπεται προωθητική ενέργεια πριν την πάροδο ενός (1) μηνός από την προηγούμενη προωθητική ενέργεια του ιδίου βασικού προϊόντος. Αποθέματα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται έως και 14 ημέρες μετά το πέρας του ενός (1) μηνός. γ3) Ο χρόνος έναρξής της θα ορίζεται ανα κατάστημα από την ημέρα που το εν λόγω προϊόν θα τίθεται σε προωθητική ενέργεια σε αυτό.

δ) Προκειμένου για επώνυμες και κλειστές συσκευασίες προϊόντων, που διατίθενται μέσω προωθητικών ενεργειών, απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτών ως μεμονωμένα προϊόντα.

ε) Σε κάθε εμπορική πρακτική, μέσω της οποίας προσφέρεται μαζί με το προϊόν της κύριας συναλλαγής ως δώρο και άλλο προϊόν ανόμοιο προς το προϊόν της κύριας συναλλαγής πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία χωριστά η αξία του ανόμοιου προϊόντος (Λιανική Τιμή). Σε περίπτωση που το ανόμοιο προϊόν- δώρο πωλείται μεμονωμένα στην αγορά τότε αναγράφεται η λιανική τιμή πώλησής του.

Σε περίπτωση που το ανόμοιο προϊόν – δώρο δεν πωλείται μεμονωμένα, τότε η αξία του υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια αγοράς του προϊόντος-δώρου της προωθητικής ενέργειας, προσαυξημένης κατ’ ανώτατο όριο με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Η αξία του δώρου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή πώλησης του προωθούμενου προϊόντος.

στ) Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προωθούμενου προϊόντος δεν θα πρέπει να έχει αυξηθεί για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την προωθητική ενέργεια.

ζ) Απαγορεύεται, όπως η τιμή ανά μονάδα μέτρησης με προωθητική ενέργεια να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προϊόντος χωρίς προωθητική ενέργεια.

η) Η επιχείρηση, που πραγματοποιεί τις παραπάνω προωθητικές ενέργειες και στο πλαίσιο προστασίας του καταναλωτικού κοινού, υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο πελάτης, προσερχόμενος στο ταμείο της επιχείρησης, να είναι απολύτως ενήμερος για το οικονομικό όφελος που θα έχει από την ενέργεια αυτή.

4. Εφόσον τα καταστήματα λιανικής πώλησης, που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 15 του Ν.802/78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πραγματοποιούν «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» στις τιμές ενός η περισσοτέρων προϊόντων, υποχρεούνται όπως, διατηρώντας τις αναρτημένες ή τοποθετημένες ή προσδεμένες πινακίδες με τις ενδείξεις του παρόντος άρθρου, τοποθετούν επιπλέον πάνω ακριβώς από το είδος ειδικότερη πινακίδα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ………€».

Άρθρο  2

1. Η παρούσα ισχύει από την 01-Σεπτεμβρίου -2010.

2. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

3. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ