Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου

2009-07-27 15:45

Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο διακίνησης ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων των αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού, δίνει με απόφασή του το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ο τρόπος διακίνησης και διάθεσης των εισιτηρίων που εκδίδονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 62038/30-12-2005,(ΦΕΚ 1983/30-12-2005) απόφασης του υφυπουργού Αθλητισμού, που αφορά στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση διάθεση και έλεγχο διακίνησης ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων των αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού, όπου συμμετέχουν επαγγελματικοί σύλλογοι που ανήκουν στην Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας (EEΠ Α’), στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών ΕΣΑΚΕ και στην Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), καθορίζεται ως ακολούθως:

 

1α΄. Για τις ανάγκες διαχείρισης των διακινουμένων εισιτηρίων των αγώνων υπεύθυνη είναι η Κεντρική Αρχή Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.), για την οποία ισχύουν τα παρακάτω:

 

- Η Κ.Α.Δ. θα αποτελείται από εκπροσώπους των διοργανωτριών αρχών των διοργανώσεων, όπου συμμετέχουν επαγγελματικοί σύλλογοι.

- Το προσωπικό της Κ.Α.Δ. θα αποτελείται από εξειδικευμένα άτομα και θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τις διοργανώτριες αρχές.

- Η Κ.Α.Δ είναι η υπεύθυνη αρχή για την κεντρική εκκαθάριση των on line συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, που προκύπτουν από την διακίνηση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων για κάθε αγώνα.

1β΄. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων θα καθορίζονται από τις ετήσιες προκηρύξεις των διοργανωτριών αρχών και πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, στις οποίες θα περιγράφεται αναλυτικά το είδος και το ποσό των κρατήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Ομοίως, το ποσοστό των κρατήσεων υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων ΤΕΑΕΧ και ΤΕΑΥΑΠ του ΤΕΑΠ ΑΣΑ, καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

- Υποχρέωση των διοργανωτριών αρχών είναι η ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου με τις προαναφερθείσες κρατήσεις πριν την έναρξη έκδοσης των εισιτηρίων..

 

2. Τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων των επαγγελματικών συλλόγων που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται, σημαίνονται και φυλάσσονται με τη χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988 τις οποίες οι υπόχρεοι σε έκδοση των εισιτηρίων (επαγγελματικοί σύλλογοι) δηλώνουν στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω και ταυτόχρονα με σχετική γνωστοποίηση δηλώνουν το χώρο εγκατάστασής τους, όπως αυτός υποδεικνύεται από τον διοργανωτή.

 

3. Τα εισιτήρια εκδίδονται σε σειρές αντίστοιχες της αξίας αυτών, ενώ στο υποχρεωτικό περιεχόμενό τους πέραν των όσων ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (π.δ. 186/1992), περιλαμβάνονται και τα οριζόμενα με τις διατάξεις της 62038/30-12-2005 (ΦΕΚ 1983Β΄/30.12.2005) Απόφασης του Υφυπουργού Αθλητισμού.

 

4. Όλα τα εισιτήρια που πωλούνται από τους υπόχρεους προς τους κατόχους κάρτας φιλάθλου, η οποία θεσμοθετείται με τις διατάξεις της ως άνω Απόφασης, εκδίδονται ηλεκτρονικά. Τα δεδομένα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και τα ηλεκτρονικά αρχεία σήμανσης φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης αντιτύπου του εισιτηρίου από το σύστημα στον κάτοχο της κάρτας φιλάθλου, εφόσον το επιθυμεί.

 

5. Η προμήθεια των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για την ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), που τους παραχωρεί δωρεάν προς επαγγελματικούς συλλόγους, οι οποίοι γίνονται οι νόμιμοι κάτοχοι και χρήστες τους, με τον ακόλουθο τρόπο.

 

- Ο πωλητής φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων εκδίδει το δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο – δελτίο αποστολής προς τη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) τα δε αντίτυπα με τις ενδείξεις «για τη Δ.Ο.Υ. του αγοραστή» τα αποστέλλει «επί αποδείξει» στο Γ΄ Τμήμα «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών» της 15ης Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

- Η Γ.Γ.Α. για την παράδοση των ΕΑΦΔΣΣ στους επαγγελματικούς συλλόγους εκδίδει, ανά σύλλογο, ειδικό αθεώρητο φορολογικό στοιχείο με τίτλο «Εκκαθάριση παράδοσης ΕΑΦΔΣΣ» σε δύο επιπλέον αντίτυπα, πέραν των δύο υποχρεωτικών – πρωτότυπο, στέλεχος - με την ένδειξη «για τη Δ.Ο.Υ. του επαγγελματικού συλλόγου», αναγράφοντας επί αυτού τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων όπως ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., τον αριθμό των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που τους παραχωρούνται και την περιγραφή αυτών, με βάση τα δελτία αποστολής ή τα τιμολόγια – δελτία αποστολής των προμηθευτών, καθώς και την ημερομηνία έκδοσής του. Το ένα από τα ως άνω αντίτυπα του εν λόγω ειδικού φορολογικού στοιχείου αποστέλλεται – παραδίδεται από τη Γ.Γ.Α. στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του επαγγελματικού συλλόγου, μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την ημερομηνία έκδοσής του, με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ», εγκατάστασης – έναρξης λειτουργίας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, με ευθύνη της Γ.Γ.Α. και το άλλο αντίτυπο αποστέλλεται «επί αποδείξει», εντός της ίδιας προθεσμίας, στο Γ΄ Τμήμα «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών» της 15ης Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι με το πρωτότυπο του ως άνω ειδικού φορολογικού στοιχείου που τους αφορά και παραδίδεται σε αυτούς από τη Γ.Γ.Α., εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών, προβαίνουν στη δήλωση – έναρξη των φορολογικών μηχανισμών.

- Σε περίπτωση αποχώρησης, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. υποβιβασμός), επαγγελματικού συλλόγου από τη διοργάνωση, αυτός είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δήλωση διακοπής στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του, για τη διακίνηση και για τη διαφύλαξη των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 και του Κ.Β.Σ.

 

6. Για τις υποχρεώσεις σχετικά με την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων από επαγγελματικούς συλλόγους με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ισχύ έχουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β΄).

 

7. Η δωρεάν παραχώρηση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. από τη Γ.Γ.Α. στους επαγγελματικούς συλλόγους δεν θεωρείται αυτοπαράδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εφόσον η Γ.Γ.Α. είναι μη υποκείμενο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου Κώδικα και ως εκ τούτου δεν διενεργεί έκπτωση του φόρου που επιβάρυνε την αγορά τους.

πηγή http://www.naftemporiki.gr