Σημαντικά οφέλη από την απελευθέρωση των υπηρεσιών

2009-07-06 16:43
Από την απελευθέρωση εξαιρούνται οι υπηρεσίες μεταφορών (ταξί, οδικές μεταφορές), οι συμβολαιογράφοι και, βέβαια, και το επάγγελμα των φαρμακοποιών.

Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 2,75% του ΑΕΠ και περίπου 10.000 - 15.000 νέες θέσεις εργασίας, υπολογίζει ειδική έκθεση, που συντάσσει το υπουργείο Οικονομίας, το όφελος από την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα θετική είναι η έκθεση για το όφελος της απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών στην Ελλάδα και συντάσσεται, προκειμένου να ανανεώσει παλαιότερη έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) που βασίζονταν σε παλιότερα στοιχεία της ελληνικής αγοράς εργασίας. Η εκπόνηση της μελέτης αυτής θα συνοδεύσει το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών, το οποίο βρίσκεται στα τελευταία στάδια της επεξεργασίας και αναμένεται να ψηφιστεί στο β' θερινό τμήμα της Βουλής και το οποίο θα ενσωματώνει τη σχετική οδηγία (παλαιότερα γνωστή ως οδηγία Bolkenstein) στο εθνικό δίκαιο.

Το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των τελικών νομικών διορθώσεων θα συνοδεύεται και από μια έκθεση, η οποία συντάσσεται με την συνεργασία της διεύθυνσης μακροοικονομικών μελετών του ΥΠΟΙΟ και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος ΕΣΥΕ από «λευκό χαρτί».

Στην έκθεση αυτή μετράται βασικά η μεταβολή τριών δεικτών από την απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών: η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του διοικητικού βάρους που προκύπτει για τις επιχειρήσεις και το αποτέλεσμα στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έχουν δείξει ότι η απελευθέρωση των υπηρεσιών θα έχει ως άμεση επίπτωση:

1. Την αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% (περίπου 5 δισ. ευρώ), αφού τόσο υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί το επιπλέον εισόδημα από επιχειρηματικά κέρδη και εισοδήματα εργαζομένων που θα προκύψουν από την αύξηση του τζίρου της αγοράς των υπηρεσιών.

2. Τη μείωση του κόστους της γραφειοκρατίας (διοικητικού βάρους) προς τις επιχειρήσεις κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,75% του ΑΕΠ. Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι θα προκύψει άμεσα, αφού οι προδιαγραφές που θέτει η Ε.Ε. για την απελευθέρωση των υπηρεσιών απαιτούν παρεμβάσεις που συνιστούν αυτόματα μείωση της γραφειοκρατίας.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της οδηγίας για την απελευθέρωση των υπηρεσιών προβλέπει γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες για την εξάσκηση κάποιων από τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών σε όλες τις χώρες - μέλη. Αυτό απαιτεί την καλή λειτουργία κέντρων εξυπηρέτησης μια στάσης (one stop shop) για όλους τους εργαζομένους. Η πραγματική καινοτομία όμως αφορά στη συντόμευση και τη μείωση του κόστους των διαδικασιών που θα απαιτούνται πριν να μπορεί κάποιος να εργαστεί στη χώρα μας, με ευθύνη του κάθε κράτους - μέλους. Αυτό προϋποθέτει για το κάθε υπουργείο το ξεκαθάρισμα και την κωδικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης και την κατάργηση περιττών διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η εφαρμογή της οδηγίας με βάση την Ε.Ε. προϋποθέτει την καταγραφή σε μια ενιαία βάση δεδομένων όλων των τυπικών προσόντων που θα πρέπει να έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας που θέλει να δραστηριοποιηθεί εντός της Ε.Ε.

3. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Η μέτρηση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτιμάται, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν. Ωστόσο, στην επιμέρους μέτρηση για την αύξηση των θέσεων εργασίας γίνεται εκτίμηση από το όφελος που θα υπάρξει για την ανάπτυξη. Με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 2,75% του ΑΕΠ εκτιμάται ότι το όφελος θα είναι μια μόνιμη αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 10.000 - 15.000.

Επιμέρους εκτιμήσεις της ίδιας έρευνας αναφέρουν ότι ο κλάδος των νομικών υπηρεσιών (πλην συμβολαιογράφων, οι οποίοι εξαιρούνται της απελευθέρωσης) θα έχει μεγαλύτερη αύξηση του τζίρου από την απελευθέρωση των υπηρεσιών από ό,τι π.χ. οι υπηρεσίες του κλάδου των επισκευών.

Οπως τόνιζαν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας, η εκτίμηση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι δύσκολη, δεδομένου ότι με την απελευθέρωση των υπηρεσιών αναμένεται να υπάρξει μετασχηματισμός με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανά κλάδο. Προβλέπονται δηλαδή μεγαλύτερα νομικά γραφεία, εταιρείες επισκευών, καθαρισμού κτλ.

Ο νόμος

Στο νόμο που αναμένεται να είναι έτοιμος μέχρι και το τέλος του μήνα, θα ξεκαθαρίζεται κατ' αρχήν το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

Οι υπηρεσίες που διέπονται από τη σχετική Οδηγία αφορούν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μεταβάλλονται διαρκώς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

- οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης,

- οι υπηρεσίες πιστοποίησης και οι υπηρεσίες δοκιμών,

- οι υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης γραφείων,

- οι υπηρεσίες διαφήμισης,

- οι ιδιωτικοί ΟΑΕΔ

- οι υπηρεσίες εμπορικών πρακτόρων.

- οι υπηρεσίες που παρέχονται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες νομικών ή φορολογικών συμβούλων.

Οι υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα, όπως:

- οι υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων,

- οι υπηρεσίες κατασκευαστικών εταιρειών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αρχιτεκτόνων,

- το διανεμητικό εμπόριο,

- η οργάνωση εμπορικών εκθέσεων,

- η ενοικίαση αυτοκινήτων,

- υπηρεσίες ταξιδιωτικών γραφείων.

Οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, όπως είναι:

- οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων των ξεναγών,

- οι υπηρεσίες αναψυχής,

- τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα αναψυχής,

- οι υπηρεσίες υποστήριξης κατ' οίκον, όπως η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα.

Από την εφαρμογή εξαιρούνται οι υπηρεσίες μεταφορών (ταξί, οδικές μεταφορές), οι συμβολαιογράφοι και, βέβαια, και το επάγγελμα των φαρμακοποιών.

Στελέχη του ΥΠΟΙΟ τόνιζαν ότι η οδηγία δεν αφορά απαραιτήτως στα κλειστά επαγγέλματα, τα οποία αποτελούν θέμα του εθνικού δικαίου. Ωστόσο, η απελευθέρωση των υπηρεσιών προς τα έξω θα σημάνει και την απελευθέρωση και στο εσωτερικό της χώρας.

Στο νομοσχέδιο θα ορίζονται 16 ΚΕΠ τα οποία θα παίξουν το ρόλο των σταθμών εξυπηρέτησης μιας στάσης (one stop shop) για όλους του Ευρωπαίους ελεύθερους επαγγελματίες που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας.

Επίσης, θα προβλέπει τη συνέχιση, για όλα τα υπουργεία, της προσπάθειας καταγραφής των διαδικασιών μέχρι και την άδεια άσκησης επαγγέλματος για κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και τις διαδικασίες για μείωση των επαφών με δημόσιες υπηρεσίες και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ανοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων

Πρακτικά, με την εφαρμογή της οδηγίας για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και στην Ελλάδα λύνεται αυτόματα και το θέμα της απελευθέρωσης των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων.

Τούτο διότι δεν μπορεί ένα ελεύθερο επάγγελμα να ασκείται ελεύθερα στη χώρα μας από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο πολίτη και να απαγορεύεται να κάνουν το ίδιο και οι Ελληνες πολίτες.

Παράλληλα, ανεξάρτητα από το εύρος της απελευθέρωσης των υπηρεσιών, η όλη διαδικασία θα βοηθήσει τα ελληνικά υπουργεία να ξεκαθαρίσουν την «κόπρο του Αυγεία» σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία και τις προϋποθέσεις που αφορούν το κάθε ελεύθερο επάγγελμα που ασκείται στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή, η οποία επιβάλλεται από την κοινοτική οδηγία, αφού μέσω αυτής θα καταργηθεί ένας μεγάλος αριθμός άχρηστων χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών, είναι από μόνη της ένα μεγάλο κέρδος.

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ