ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

2009-10-21 17:16

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2009
 

ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 
  Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν:
 1. ΚΑΝ
 2. On line σύνδεση Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ
 3. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης
 4. ΟΠΣ-ΙΚΑ
 5. WORK FLOW - Διοικητική Πληροφόρηση
 6. Κλιμάκια απογευματινής εργασίας
 7. Λοιπές Παρεμβάσεις
  Κ.Α.Ν.
 • Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε Ειδική Κεντρική Υπηρεσία Ανακεφαλαίωσης συντάξεων που υπάγεται στο Περ/κο Υποκ/μα Απονομής Συντάξεων Αθηνών, συστάθηκε με το Ν. 3518/2006 και με έναρξη λειτουργίας της την 7/5/2007.
 • Το ΚΑΝ αναλαμβάνει στην πιλοτική του λειτουργία την ανακ/ση χρόνου ασφάλισης των υποψήφιων συνταξιούχων του ΙΚΑ που κατοικούν στους νομούς Αττικής και Κορινθίας, ενώ σχεδιάζεται να επεκταθεί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα αστικά Κέντρα.
 • Δέχεται τις αιτήσεις όσων ασφαλισμένων βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο, συγκεκριμένα όσους συμπλήρωναν το απαιτούμενο όριο ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ από το β' εξάμηνο του 2007 και καλύπτοντας όσους θα το συμπληρώσουν έως και το 2010, με συνεχή επέκταση του χρνικού διαστήματος κάλυψης.
 • Από την έναρξη λειτουργίας 5ο/2007 έως τον 9ο/2009 υποβλήθηκαν 21.334 αιτήσεις και διεκπεραιώθηκαν 18.492. Το υπόλοιπο τον 9ο του 2009 ανέρχεται σε 2.842 αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω αλληλογραφίας με συγχ/ντα Ταμεία ή υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

  Η λειτουργία του Κ.ΑΝ στοχεύει:
  • Στην επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης,εφόσον αξιοποιείται η προσυνταξιοδοτική περίοδος και καταγράφεται ο ασφ/κός βίος πριν την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συντ/τισης.
  • Στην αναβάθμιση της ποιότητας πληροφόρησης,δεδομένου ότι στο Κ.ΑΝ έχει διατεθεί ειδική εφαρμογή (λογισμικό) «Διαχείριση Διατάξεων Θεμελίωσης Σύνταξης», συμβουλευτικού χαρακτήρα.
  Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ
 • Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη λογισμικού για την άμεση (on line) εκμετάλλευση του συνόλου της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων.
 • Λειτουργεί πλέον στο σύνολο των Υποκ/των - Κέντρων Απονομής Πανελλαδικά.
 • Με την παρέμβαση αυτή εξασφαλίζεται:
  • Ο ενιαίος λογαριασμός ασφαλισμένου
  • Ο ενιαίος τρόπος απεικόνισης και τήρησης στοιχείων ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ETEAM
  Χορήγηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ σύνταξης
 • Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (55%) αφορούν διαδοχική ασφάλιση.
 • Με την χορήγηση της προσωρινής σύνταξης επιτυγχάνεται η άμεση καταβολή των χρημάτων στους ασφαλισμένους που θα προτιμήσουν αυτή την επιλογή.
  ΟΠΣ-ΙΚΑ
 • Εφαρμογή του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ με την ένταξη συστήματος σε παραγωγική λειτουργία Απονομών και Πληρωμών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ και ολοκλήρωση της εξάπλωσης τον 11ο του 2009.
 • Η ειδική εφαρμογή καλύπτει το 80% (προσθήκη τον 7/2008 των διατάξεων συντ/σης νεοεισερχομένων),των διατάξεων της νομοθεσίας συντ/σης, ενώ έχει ήδη προταθεί και σχεδιαστεί η ενσωμάτωση των διατάξεων διαδοχικής ασφ/σης, Ν.3232, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Τα κέντρα Πληρωμών έχουν ενταχθεί στη πλειοψηφία τους σε παραγωγική λειτουργία. Υπολείπονται -7- Κέντρων Απονομής εκτός Αττικής και τα Κέντρα Πληρωμών των δορυφόρων τους.
 • Με τη χρήση του λογισμικού των πληρωμών επιτυγχάνεται:
  • Η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των τμημάτων απονομής και πληρωμής συντάξεων
  • Η ταχύτερη αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου νέων συντ/χων στο Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ ένα μήνα νωρίτερα απ' τις χειρόγραφες αποφάσεις
  WORK FLOW - Διοικητική Πληροφόρηση
 • Έχει υλοποιηθεί και εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Διαχείριση Πρωτοκόλλου και Παρακολούθηση φακέλου συνταξιοδότησης».
 • Ήδη εφαρμόζεται σε όλα τα κέντρα απονομών Αττικής (13) καθώς και στο σύνολο των εκτός Αττικής Κέτρων Απονομής ( 22), Περ/κων και Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Με την ανωτέρω εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα:
  • Παρακολούθησης παραγωγικότητας των υπηρεσιών συντάξεων (διοικητική πληροφόρηση-στατιστικά στοιχεία)
  • Τυποποίησης και βελτίωσης της ποιότητας στην διαχείριση των πληροφοριών
  • Ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την πορεία της συνταξιοδοτικής τους υπόθεσης χωρίς τη μεσολάβηση των υπαλλήλων απονομών
  ΚΛΙΜΑΚΙΑ απογευματινής εργασίας
 • Η Διοίκηση του Ιδρύματος στο πλαίσιο υποστήριξης των δράσεων με στόχο την επίσπευση της απονομής σύνταξης, προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία Οργανωτικού Σχήματος Επιτάχυνσης Απονομής Συντάξεων το οποίο και λειτουργεί έως σήμερα.
  ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 1. Τα ενημερωτικά έντυπα για θέματα παροχών κλάδου σύνταξης ,που εκδίδονται σε τακτική και περιοδική βάση
 2. Ο οδηγός του ασφ/νου που επικαιροποιείται και παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες σε θέματα συντ/σης
 3. Η ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως χρήσιμο εργαλείο των ασφαλισμένων
 4. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και χρήση e-mail ή fax για την διακίνηση των εγγράφων της αλληλογραφίας μεταξύ των τμημάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία των απονομών

Πηγή www.ika.gr