Φορολογική πολιτική σύμφωνα με την '' ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010''

2009-11-20 15:56

Φορολογική πολιτική

Στρατηγικός στόχος της φορολογικής πολιτικής είναι ένα απλό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα εγγυάται τη δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα, και τη διαφάνεια, με ενιαίους κανόνες χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις.

Η φορολογική πολιτική πρέπει να λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο εσόδων αναδιανομής, με μείωση του φορολογικού βάρους προς όφελος των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, εξυγίανση του φορολογικού συστήματος με απλούστευση των διαδικασιών, αναδιοργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών για τον έλεγχο των υπόχρεων και την είσπραξη δημοσίων εσόδων, μηχανογραφική στήριξη, διασταυρώσεις κάθε είδους πληροφοριών, ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους.

Βασικές συνιστώσες της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2010 και οι οποίες σε ένα βαθμό θα έχουν επίπτωση το επόμενο έτος αποτελούν:

• η εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης προοδευτικής κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων,

• η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) με βάση τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί κατά τη διανομή του μερίσματος, καθώς και του ποσού που του αναλογεί και έχει αποδοθεί από την εταιρεία ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων,

• η φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης,

• η φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες φορολογικών παραδείσων,

• η κατάργηση των χαριστικών φοροαπαλλαγών,

• η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των οποιονδήποτε αμοιβών,

• η αναμόρφωση της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,

• ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος,

• η έκτακτη αύξηση του συντελεστή του ενιαίου τέλους ακινήτων (ΕΤΑΚ) για το έτος 2009, ως κοινωνική συνεισφορά της μεγάλης ακίνητης περιουσίας,

• η αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από το 2010 με προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας χωρίς εξαιρέσεις, με αναμόρφωση του αφορολόγητου ορίου, ώστε να αρθούν οι αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη ακίνητη περιουσία,

• η επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης, στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία για τη χρήση 2008,

• η αύξηση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες, για πωλήσεις προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής από 7% σε 11%,

• η επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης φόρων και ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο,

• η υιοθέτηση ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, βάσει διεθνών προδιαγραφών, που θα λειτουργεί με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική στήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία και διοίκηση βάσει συμφωνημένων στόχων,

• η εφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής των ελεγκτέων υποθέσεων (point system), ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή. Άμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων,

• ο αποτελεσματικός έλεγχος όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών,

• η καθιέρωση καθολικού ελέγχου του πόθεν έσχες και των δαπανών διαβίωσης,

• η διασύνδεση του TAXIS/ICIS με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων υπηρεσιών, ώστε να διασταυρωθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή,

• η υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών,

• η εξυπηρέτηση των πολιτών από σημεία εκτός ΔΟΥ, και από μία θέση εργασίας μέσα στη ΔΟΥ.

 

Παράλληλα προωθούνται:

• Η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

• Η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας και σύνταξη νέου ενιαίου κώδικα όλης της φορολογικής νομοθεσίας και της διαδικασίας, που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα ενημερώνεται συνεχώς.

• Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγοράς των καυσίμων, για την πάταξη του λαθρεμπορίου.

• Η κατάργηση όλων των περιττών πιστοποιητικών, με καθιέρωση της δήλωσης και του εκκαθαριστικού ως μόνα πιστοποιητικά.

 

Η φοροδιαφυγή έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να βλάπτεται το κοινωνικό σύνολο, να εμποδίζεται η λειτουργία του κράτους και να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής προβλέπεται:

• Αποκατάσταση και αναδιοργάνωση των φοροεισπρακτικών και ελεγκτικών μηχανισμών σε συν-θήκες αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας.

• Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ και προσανατολισμός σε στοχευμένους ελέγχους μετά από επεξεργασία στοιχείων, διασταυρώσεων, πληροφοριών σε τοπική και διεθνή κλίμακα, έλεγχο των υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων μεταξύ συγγενικών επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Έλεγχος για την εμφάνιση των συναλλαγών, για την έκδοση των στοιχείων και εν τέλει για την απόδοση του ΦΠΑ.

• Καθολικός έλεγχος του πόθεν έσχες και των δαπανών διαβίωσης.

• Συνεχής διασταύρωση φορολογικών δεδομένων με άντληση στοιχείων από όλους τους φορείς ώ-στε κάθε προσπάθεια απόκρυψης αμοιβών, συναλλαγών και εν τέλει εισοδημάτων να είναι ατελέσφορη και ασύμφορη. Γενικότερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε τη βεβαιότητα στην κοινωνία ότι η φοροδιαφυγή θα αποκαλύπτεται.

• Έλεγχος επιχειρήσεων μέσω τεχνικών ανάλυσης κινδύνου (point system) για να υπάρχει αξιόπιστο δείγμα ελέγχου των επιχειρήσεων που πρέπει να ελεγχθούν και το σύστημα αυτό να οδηγεί τους φορολογούμενους να εμφανίζουν τα εισοδήματά τους.

• Ενίσχυση των ελέγχων για την αποτροπή και πάταξη του λαθρεμπορίου στο τομέα των πετρελαιοειδών και άλλων προϊόντων με την ενεργοποίηση των νέων αντιλαθρεμπορικών σκαφών που έ-χει αποκτήσει η τελωνειακή υπηρεσία.

• Έλεγχος της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από τους χώρους του διυλιστηρίου μέχρι την παράδοση στον παραλήπτη, με σκοπό να περιοριστεί δραστικά η διάπραξη λαθρεμπορικών πράξεων.

• Εντατικοποίηση της δράσης των τελωνειακών υπηρεσιών για την επίτευξη αποτελεσματικότερης πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

 

Η φορολογική πολιτική του 2010 στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση των εσόδων και συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του ελλείμματος με βάση τις προαναφερόμενες φορολογικές ρυθμίσεις, τα σχεδιαζόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τις νέες μεθόδους ελέγχου μέσω του γραφείου και την αναδιοργάνωση των φορολογικών και ελεγκτικών μηχανισμών.