H αφύπνιση της εφορίας Μια τελείως νέα φιλοσοφία στη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων

2009-10-13 15:44

Η αφύπνιση της εφορίας

Μια τελείως νέα φιλοσοφία στη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων θα επιχειρήσει να «απλώσει» στην αγορά το νέο οικονομικό επιτελείο, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν αφενός ένα κλίμα φορολογικής δικαιοσύνης και αφετέρου τις προϋποθέσεις για έναν αποτελεσματικότερο ελεγκτικό μηχανισμό.

Η υιοθέτηση του νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης δεν θα ενισχύει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, δεν θα αφήνει στο απυρόβλητο κανέναν αλλά και δεν θα θέτει στο στόχαστρο κανέναν. Πέραν αυτών, η ανάδειξη του εκκαθαριστικού ως πιστοποιητικού «πασπαρτού», η υποχρεωτική διατήρηση επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, η εφαρμογή του καθολικού πόθεν έσχες στον έλεγχο και η διασύνδεση του Taxis με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπληρώνουν το παζλ των αλλαγών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

 

Η εκ βάθρων αναδιάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η αλλαγή της όλης φιλοσοφίας στη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων θα αποτελέσουν το πρώτο ουσιαστικό μέτρο πολιτικής της νέας ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Απώτερος στόχος, να καταστούν αντικειμενικότερες, ορθολογικότερες και πιο αποτελεσματικές οι ελεγκτικές διαδικασίες και να υπάρξει έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων προκειμένου να θωρακισθεί το τριετές σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι μετά την απόφασή της να μην επιβαρύνει με νέα φορολογικά μέτρα τα νοικοκυριά, το μεγαλύτερο βάρος για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας πέφτει στον περιορισμό των δαπανών και τη σύλληψη της φοροδιαφυγής.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Το εγχείρημα της αλλαγής των φοροελεγκτικών μηχανισμών αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα γιατί με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθούν πόροι προκειμένου στο διάστημα αυτό να χρηματοδοτηθούν ταυτοχρόνως και οι αναπτυξιακοί και κοινωνικοί στόχοι.

Ετσι, προτεραιότητα θα δίδεται στο εξής στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των οικονομικών των στοιχείων των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών και στην εφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής των ελεγκτέων υποθέσεων (point system), ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή.

Παράλληλα, στο πνεύμα της διαφάνειας των ελέγχων και της αντιμετώπισης της διαφθοράς των φορολογικών οργάνων, το υπουργείο σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγές που θα αφορούν από τη στελέχωση των φορολογικών υπηρεσιών και τον χρόνο θητείας των υπαλλήλων σε νευραλγικά ελεγκτικά πόστα μέχρι την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την επαναξιολόγησή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Οι παραπάνω αλλαγές εντάσσονται στην γενικότερη απόφαση του νέου οικονομικού επιτελείου για την υιοθέτηση ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, βάσει διεθνών προδιαγραφών, που θα λειτουργεί με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική στήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία και διοίκηση βάσει συμφωνημένων στόχων με διαφάνεια και λογοδοσία.


ΣΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Μία επίσης από τις καινοτόμες προτάσεις που μελετά το υπουργείο είναι και η σύσταση ειδικού Σώματος για τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων. Το Σώμα αυτό προτείνεται να αναλάβει το ελεγκτικό έργο που έχουν σήμερα τα Διαπεριφερειακά και Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα διενεργώντας προληπτικούς, προσωρινούς και τακτικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Υπέρ της πρότασης έχει ήδη ταχθεί και το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών το οποίο σε πρόσφατο συνέδριό του πρότεινε επίσης:

- Την κατάργηση του ΚΒΣ, ο οποίος περιέχει περιττές αναχρονιστικές διατάξεις και ενσωμάτωση των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων, το κύρος των βιβλίων και στοιχείων και την υποβολή στοιχείων προς διασταύρωση στη φορολογική νομοθεσία.

- Τη μείωση του χρόνου παραγραφής στα τρία έτη με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων οπότε η παραγραφή να επέρχεται μετά από επτά έτη.

- Την καθιέρωση ενιαίας έκθεσης τακτικού φορολογικού ελέγχου η οποία θα περιέχει τα απαραίτητα δεδομένα για όλα τα ελεγχόμενα φορολογικά αντικείμενα (ΦΕ, ΦΠΑ, κ.λπ.). Για όσα από τα αντικείμενα αυτά δεν υπάρχουν διαφορές, συνεπώς οι υποβληθείσες δηλώσεις κρίνονται ειλικρινείς, θα γίνεται ειδική μνεία και δεν θα απαιτείται η έκδοση φύλλου ελέγχου.

- Τη μείωση των προσαυξήσεων έως και 50% ανάλογα με το είδος της παράβασης.

- Την αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους στις περιπτώσεις ανακρίβειας, έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων κ.λπ.

- Να μη μειώνονται οι προσαυξήσεις των ΜΣΚΚ κατά τη διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς.

- Να επαναπροσδιορισθούν και να γίνουν σαφείς οι διατάξεις που αναφέρονται στα πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία, έτσι ώστε να μη δίνεται η δυνατότητα διασταλτικής ερμηνείας. Ειδικά στην περίπτωση λήψης εικονικού, ως προς το πρόσωπο του εκδότη στοιχείου, πρέπει να διερευνάται το πραγματικό γεγονός και ειδικότερα το αν ο λήπτης, τελώντας καλή τη πίστει, έλαβε πραγματικά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες από το πρόσωπο για το οποίο διαπιστώνεται ότι εξέδωσε εικονικά ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικά στοιχεία.

- Να γίνει καταγραφή και κοινοποίηση σε επιχειρήσεις και ελεγκτικές αρχές μόνο των δαπανών οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται διασταλτικές ερμηνείες και κατά συνέπεια οι διενέξεις μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικής Αρχής.


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ

- Τον καθορισμό ειδικού προαιρετικού, αντικειμενικού και αδιάβλητου τρόπου αυτοελέγχου των μικρών επιχειρήσεων με συνοπτικές διαδικασίες. Ο τρόπος αυτός θα αντικαταστήσει την αυτοπεραίωση του Ν. 3296/2004 και θα διενεργείται από την επιχείρηση με υποχρεωτική υπογραφή των υποβαλλομένων εντύπων από αδειούχο λογιστή - φοροτεχνικό.

Στον αυτοέλεγχο αυτό θα μπορούν να εντάσσονται και οι επιχειρήσεις με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας (εκτός των περιπτώσεων παραβάσεων που αναφέρονται σε έκδοση ή λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, νόθευσης φορολογικών στοιχείων και απόκρυψης φορολογητέας ύλης η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί), περαιώνοντας υπό το βάρος των παραβάσεων.

- Την αναστολή των τακτικών και προσωρινών φορολογικών ελέγχων την περίοδο από 1η έως και 31η Αυγούστου κάθε έτους. Την περίοδο αυτή οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, οι λογιστές - φοροτεχνικοί όπως και οι υπάλληλοι των ελεγκτικών υπηρεσιών δικαιούνται να προγραμματίσουν και να πάρουν την ετήσια άδειά τους.Το φοροελεγκτικό μοντέλο

Το νέο φοροελεγκτικό μοντέλο, σύμφωνα και με το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠαΣοΚ, που θα παρουσιασθεί με τις προγραμματικές δηλώσεις, περιλαμβάνει:

- Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

- Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας και σύνταξη νέου ενιαίου Κώδικα όλης της φορολογικής νομοθεσίας και της διαδικασίας, που θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο και θα ενημερώνεται συνεχώς.

- Εφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής των ελεγκτέων υποθέσεων (point system), ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή. Αμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.

- Λογιστικός προσδιορισμός όλων των εισοδημάτων.

- Αποτελεσματικό έλεγχο όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών.

- Κατάργηση μιας σειράς από χαριστικές, πελατειακές φοροαπαλλαγές και ρυθμίσεις.

- Φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους, ώστε να καταστούν ασύμφορες τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι επαγγελματικές συναλλαγές και οι συναλλαγές με εξωχώριες εταιρείες θα γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

- Εφαρμογή του καθολικού πόθεν έσχες στον έλεγχο.

- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγοράς των καυσίμων, για την πάταξη του λαθρεμπορίου.

- Διασύνδεση του TAXIS/ICIS με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων υπηρεσιών, ώστε να διασταυρωθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή.

- Υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών και πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών.

- Κατάργηση όλων των περιττών πιστοποιητικών, με καθιέρωση της δήλωσης και του εκκαθαριστικού ως μόνα πιστοποιητικά.

- Εξυπηρέτηση των πολιτών από άλλα εκτός ΔΟΥ σημεία και από μία θέση εργασίας μέσα στη ΔΟΥ.