Επιλογή της υπηρεσίας «Μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση συστήματος παρακολούθησης της συνταγογραφίας, χορήγησης φαρμάκων και ελέγχου των διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων» ως δημόσιας σύμβασης σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας

2009-10-09 22:01

ΦΕΚ B 2115/30.9.2009

Αριθμ. 2/71051/0026

Επιλογή της υπηρεσίας «Μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση συστήματος παρακολούθησης της συνταγογραφίας, χορήγησης φαρμάκων και ελέγχου των διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων» ως δημόσιας σύμβασης σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3790/2009.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄/143/7.8.2009), για τη διενέργεια του προμηθειών και την παροχή των υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ως σύνολο, σε σχέση ιδίως με φάρμακα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό και ιατρικές πράξεις από Επιτροπή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

2. Το γεγονός ότι η εν θέματι υπηρεσία είναι σημαντικής οικονομικής αξίας και αφορά στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ως σύνολο.

3. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας της ανωτέρω υπηρεσίας και του μεγάλου μεγέθους της, δεδομένου του πλήθους των ενδιαφερομένων και συναλλασσόμενων (ιατροί, φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, ασφαλισμένοι, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΕΟΦ, κ.λπ.), των ειδών συναλλαγών, των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, ασθενειών και θεραπευτικών κατηγοριών, του γεωγραφικού χάρτη συναλλαγών, του πλήθους υπηρεσιών και χρηστών που θα αξιοποιηθούν και του πολυδιάστατου τρόπου χρήσης, δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων ακριβής περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής προκήρυξης και εν γένει των λύσεων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται με τον βέλτιστο τρόπο, από οικονομοτεχνικής και υγειονομικής απόψεως, στις ανάγκες του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος για την υλοποίηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Την επιλογή της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας «Μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση συστήματος παρακολούθησης της συνταγογραφίας, χορήγησης φαρμάκων και ελέγχου των διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων» ως δημόσιας σύμβασης σημαντικής τεχνολογικής και οικονομικής αξίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3790/2009.

Ως φορέας της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος στο χώρο του φαρμάκου και συναφών προϊόντων και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Ο Ε.Ο.Φ. θα αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής προκήρυξης, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εν γένει διενέργεια του διαγωνισμού, εκτός της κατακύρωσης ή της ματαίωσης του.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα προκηρυχθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 60/2007 (άρθρο 29 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2009