ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Παράταση των προγραμμάτων για την "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων'' ΚΑΙ Παράταση των προγραμμάτων για την "Ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών"

2009-10-01 15:17

Αθήνα, 30/09/2009
                   Αρ. Πρωτ. 49032/ΕΥΣ8029                     


Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η A Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΥΑ με αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26-8-2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27-8- 2009) «Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την Τροποποίηση της ΥΑ με αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26-8-2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27-8-2009) «Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ακολουθεί:
Άρθρο μόνο
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο :
«Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

1. Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη.     εν προβλέπεται η υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής.
2. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 01/09/2009. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 30η/11/2009.
3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται.
4. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της πρότασης.
5. Ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή του:
• ΕΦ     και
• Υποκατάστημα αυτού, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του.
• Ο Ε.Φ.    . που έχει δηλωθεί δεν δύναται να τροποποιηθεί.»

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Αθήνα,30/09/2009
Αρ. Πρωτ.48908/ΕΥΣ8007

 

Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ πρωτ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την τροποποίηση της με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1750/Β/24.08.2009) με θέμα: «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ακολουθεί:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 7
1. Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβληθούν από 01-09-2009 έως και 18-12-2009. Η καταληκτική ώρα ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του «Εντύπου υποβολής πρότασης» από τον Ενδιάμεσο Φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) είναι η 14:00.