Αριθμ. οικ. 97/ΗΑ 3 26.03.2013 Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. κατά Διοικητική μονάδα − έδρα Ε.Δ.Χ., καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.− ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ).

2013-04-18 12:26

Αριθμ. οικ. 97/ΗΑ 3 26.03.2013 Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. κατά Διοικητική μονάδα − έδρα Ε.Δ.Χ., καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.− ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ).